نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه عوامل شناختی با خلاقیت انتخاب موضوع پژوهشی با میانجی‌گری شدت و کیفیت اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر کرمانشاه بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر کاربردی از نوع پیمایشی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تقریباً 9000 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بزرگ شهر کرمانشاه شامل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه رازی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1399بود. حجم نمونه برابر 368 نفر و روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس، که با توجه به شیوع کووید-19 افراد به صورت هدفمند و با توجه به هدف پژوهش انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه 32 سؤالی انجام شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 941/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که متغیرهای عوامل شناختی (نگرش، آگاهی و دانش و هنجارهای ذهنی) توانستند واریانس متغیر شدت به اشتراک‌گذاری دانش و کیفیت اشتراک اشتراک دانش را تبیین کنند ولی متغیر انگیزش در این پژوهش سهمی نداشت. متغیرهای شدت به اشتراک گذاری دانش و کیفیت اشتراک دانش توانستند واریانس خلاقیت انتخاب موضوع پژوهشی را به صورت معنا‌داری تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: می‌توان چنین بیان کرد که اگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خلاقیت انتخاب موضوعی پژوهشی برخوردار باشند، توانایی در خلق موضوع پژوهش موفق‌تر خواهند بود. این موفقیت زمانی میسر خواهد شد که دانش را به اشتراک بگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between cognitive factors and creativity in choosing a research topic: Exploring the mediating role of intensity and quality of knowledge sharing among graduate students

نویسنده [English]

  • Farshad Parhamnia

Islamic Azad University-Kermanshah Branch, Kermanshah. Iran

چکیده [English]

Aim: The main purpose of this study was the role of cognitive factors on the creativity of choosing a research topic mediated by intensity and quality of knowledge sharing among postgraduate students of Kermanshah Universities.
Methodology: The method of the present study was an applied survey-analytical type. The statistical population of the study included about 9000 graduate students of major universities in Kermanshah.The sample size was 368 people. Sampling method was available sampling. Based on the prevalence of Covid-19 and according to the purpose of the study the subjects were selected purposefully. Data collection tool was a 32-item questionnaire. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test of 0.941 was obtained, which indicates the optimal reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient test and multiple regression.
Finding: finding showed that the variables of cognitive factors were able to explain the variance of the variables of knowledge sharing intensity and knowledge sharing quality. But motivation variable had no role in this study. The variables of intensity and quality of knowledge sharing were able to explain the variance of creativity in choosing a research topic in a meaningful way. In general, the proposed model was suitable.
Conclusion: It can be said that if postgraduate students are creative in choosing a research topic, their ability to create a research topic will be more successful. This success will only be possible when they share information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive factors
  • Knowledge sharing intensity
  • Knowledge sharing quality
  • Select a topic research creativity