نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی( گرایش مدیرت اطلاعات) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع­ رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های کلیدی ازریابی عمکلرد فناوری دانش از دیدگاه خبرگان است.
روش شناسی: جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. ابتدا مولفه‌های ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش بوسیله روش دلفی به دست آمد. سپس برای مقایسه این مولفه‌ها پرسشنامه میان اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی تهران توزیع و جهت تحلیل داده‌ها از روش AHP استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Spss 25 و Expert Choice 11 استفاده شد.
یافته ها: در مرحله دلفی 10 شاخص اصلی مالی، کیفیت سبستم، زیرساخت سیستمی، کیفیت خدمات فناوری دانش و دانش، معماری فناوری دانش، رابط کاربری، رضایت کاربر در مورد سیستم، ارزش نتایج حاصل از کار، مزایا و منافع درک شده از سیستم، به روز بودن شناسایی شد. براساس روش تحلیل سلسله مراتبی مولفه‌ مالی در درجه اول، کیفیت سیستم در درجه دوم، زیرساخت سیستمی در درجه سوم، رابط کاربری در درجه چهارم، معماری فناوری دانش در درجه پنجم، کیفیت خدمات فناوری دانش در درجه ششم،رضایت کاربر در مورد سیستم در درجه هفتم، ارزش نتایج حاصل از کارد ردجه هشتم، و مزایا و منافع درک شده از سیستم و به روز بودن در درجه نهم قرار گرفتند.
ارزش: موضوع مورد مطالعه و روش انجام این پژوهش دارای اصالت است. نتایج این پژوهش می‌تواند در ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش به کار رود.
نتیجه گیری: با ارزیابی می‌توان به پیشروی و بهبود عملکرد سازمان کمک کرد و باعث جلوگیری از در رفت هزینه و زمان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the key components of evaluating the performance of knowledge technologies from the point of view of experts (a mixed research)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mahmoodi 1
  • Nazila Mehrabi 2
  • Azra Daei 3

1 Tarbiat Modares University

2 Master of Information Science and Science Student (Information Management) Faculty of Management and Economics University of Tarbiat Modares Tehran

3 Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to identify the key components of knowledge technology mastery from the point of view of experts.
Methodology: In order to collect information, library and field methods have been considered. First, the performance evaluation components of knowledge technologies were obtained by Delphi method. Then, to compare these components, a questionnaire was distributed among faculty members and doctoral students of information science and epistemology in Tehran state universities, and AHP method was used to analyze the data. Spss 25 and Expert Choice 11 software were used for data analysis.
Findings: In the Delphi phase, 10 main financial indicators, system quality, system infrastructure, knowledge technology service quality, knowledge technology architecture, user interface, user satisfaction about the system, the value of work results, perceived benefits and benefits of the system , being up-to-date was detected. the financial component is in the first degree, system quality in the second degree, system infrastructure in the third degree, user interface in the fourth degree, knowledge technology architecture in the fifth degree, knowledge technology service quality in the sixth degree, user satisfaction about the system. In the seventh grade, the value of the results obtained from the eighth grade card, and the perceived advantages and benefits of the system and being up-to-date were ranked in the ninth grade.
Value: The results of this research can be used to evaluate the performance of knowledge technologies.
Conclusion: through evaluation, it is possible to help advance and improve the performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge technology
  • knowledge management
  • key components
  • Delphi research
  • performance evaluation