نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه تجربه دانشجویان دانشگاه سمنان در آموزش مجازی است. بیماری کووید 19 زمینه ساز استفاده گسترده از ظرفیت های فضای مجازی در آموزش شد اما آماده نبودن دانشجویان، چالش هایی برای آنان به همراه داشته است. این پژوهش به عنوان یک پژوهش کیفی، به دنبال شناخت حداکثری تجربه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه سمنان است که در مواجهه با فضای اطلاعاتی جدید تجربه‌هایی مثبت یا منفی داشته اند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. با کمک روش گراند تئوری و با بهره گیری از مکس کیودا داده‌های بدست آمده تجزیه و تحلیل شد. هفتادو دو مصاحبه تا زمان اشباع داده‌ها (مصاحبه پنجاه دوم به بعد) انجام شد. یافته‌ها نشان داد که با وجود چالش‌ها و معایب گوناگون همچون ضعف و کندی اینترنت، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، دانشجویان با توجه به مزایای آموزش مجازی از این نوع آموزش استقبال کرده اند. گرچه در خصوص آینده آموزش مجازی دیدگاه‌های متفاوتی بین دانشجویان حاضر در پژوهش حاضر وجود داشت اما نکته جالب توجه در یافته‌های پژوهش حاضر این بود که با وجود اعلام تمایل به آموزش حضوری توسط افراد، تمایل به آموزش تلفیقی نیز در بین مصاحبه کنندگان پُر رنگ بود. مصاحبه کنندگان، آموزش مجازی با شرایط خاص را به آموزش حضوری صرف ترجیح می‌دادند. شرایطی که در آن چالش‌های مرتبط با استفاده از آموزش مجازی به حداقل برسد.
پژوهش حاضر، از نظر جامعه پژوهش و روش‌شناسی پژوهش دارای اصالت است. تاکنون پژوهشی در مورد تجربه آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه سمنان انجام نگرفته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The experience of Semnan University students in virtual education

نویسنده [English]

  • Rahman Marefat

Semnan University. Semnan. Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to present the experience of Semnan University students in virtual education. The covid-19 pandemic caused the widespread use of virtual space capacities and technological tools in education, but the unpreparedness of students and information technology users has brought challenges for them. This qualitative research seeks to know the experience of Semnan University students in the psychology faculty who had positive or negative experiences in encountering the new information space. A semi-structured interview was used to collect data. The gathered data were analyzed via the qualitative data analysis methods by using the Grounded Theory method and by using Max QDA. More than 72 interviews were conducted until data saturation (after 52 interviews). The findings showed that despite various challenges and disadvantages such as the weakness of the Internet, and hardware and software problems, the students of Semnan University Psychology Faculty have welcomed this type of education due to the advantages of virtual education. Although there were different views about the future of virtual education among the students present in the present study, the interesting point in the findings of this study was that despite the desire for face-to-face education by individuals, the desire for integrated education was also widespread among the interviewers. The interviewers preferred virtual training with special conditions to face-to-face training. Conditions in which the problems and challenges associated with the use of virtual education are minimized. The current research is original in terms of the research community and research methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Virtual Lived Experience
  • Lived Experience of Semnan University Psychology Students
  • Information Technology