نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

عملکرد صادراتی شرکت‌ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مختلفی قرار دارد. برخی از عوامل درونی عبارتند از دانش بازارهای هدف و حضور در شبکه های بین‌المللی تولید که در زمره‌ی سرمایه دانشی شرکت‌ها قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای تشکیل‌دهنده آن بر فروش صادراتی و فروش کل شرکت می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی است. در این پژوهش برای تخمین سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) و برای سنجش صادرات از نسبت فروش صادراتی به فروش کل بهره بردیم و همچنین برای بررسی تاثیر دو متغیر از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده کردیم. جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستند که در طی 5 سال (98-94) فعال بوده‌اند (195 شرکت). نتایج حاصل بیانگر آن است که بین سرمایه فکری و درآمد حاصل از فروش صادراتی و همچنین فروش کل رابطه مثبتی وجود دارد. البته برخلاف انتظار اولیه، شواهدی مبنی بر موثر بودن سرمایه انسانی و ساختاری بر درآمد حاصل از فروش صادراتی و فروش کل یافت نشد. همچنین سرمایه فیزیکی بعنوان یکی از اجزای محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری، بر درآمد حاصل از فروش صادراتی و فروش کل اثر مثبت دارد. این نتایج می‌تواند گویای این واقعیت باشد که هنوز در میان عمده شرکت‌های بورسی کشور، اجزای دانش‌محور سرمایه فکری مانند سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در قیاس با سرمایه فیزیکی، جایگاه واقعی خود را در اثرگذاری بر عملکرد بین‌المللی پیدا نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of intellectual capital on the export performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • hasan fasaei
  • Amir Zakery
  • Yaser Sobhanifard

Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

The export performance of companies is influenced by various internal and external factors, some of the internal factors, such as knowledge of target markets and presence in international production networks, are among the companies' intellectual capital. The purpose of this research is to investigate the impact of intellectual capital and its components on export and sales of the company. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. To estimate the intellectual capital, we used the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) method, and to measure exports, we used the ratio of export to total sales, and we also used multivariate regression analysis to investigate the impact of two variables. The data is for a 5-year period (2015 to 2019) from all the manufacturing companies present in the Tehran Stock Exchange (195 companies) were selected. The results of the hypothesis test indicate a positive relationship between intellectual capital and export as well as sale. Of course, contrary to the initial expectation, there was no evidence of the effectiveness of human and structural capital on the export and total. Also, physical capital, as one of the components of Value Added Intellectual Coefficient calculation, has a positive impact on the export and sales. These results can be indicative of the fact that among the major listed companies of the country, knowledge-oriented components of intellectual capital such as human capital and structural capital have not found their real place in influencing international performance in comparison with physical capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Value Added of Intellectual Coefficient
  • export
  • sales