نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: تفکر تأملی بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان موثر می باشد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی رفتار اطلاع‌یابی بر اساس تفکر تأملی دانشجویان حوزه علوم پزشکی در درس زبان انگلیسی تخصصی بود.
روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 377 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بودند. جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه شامل تفکر تأملی و پرسشنامه محقق‌ساخته رفتار اطلاع‌یابی استفاده شد. مقدار پایایی پرسشنامه تفکر تأملی برابر 864/0 و پایایی پرسشنامه رفتار اطلاع‌یابی 623/0 بود. تحلیل داده‌ها با استفاده آزمون نشانه و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین کلی تفکر تأملی و رفتار اطلاع‌یابی پایین‌تری از میانگین نظری (3) بود. این وضعیت حاکی از آن داشت که دانشجویان در وضعیت نامناسبی از تفکر تأملی و رفتار اطلاع‌یابی قرار داشتند. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش‌بین تفکر تأملی توانستند واریانس رفتار اطلاع‌یابی را به صورت معناداری تبیین کنند.
نتیجه‌گیری: توجه به سطوح عالی تفکر در دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت در درس زبان تخصصی با توجه به ضرورت فراگیری زبان‌های خارجی دو چندان خواهد بود. از طرف، رفتار اطلاع‌یابی در درس زبان تخصصی در صورتی سودبخش خواهد بود که از تفکر تأملی بهره گیرد. با این رویکرد، ضروری به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان درسی و آموزشی به ارتقاء تفکر نقادانه و نقش آن در رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان در درس زبان تخصصی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflective thinking as a predictor of medical ESP students’ information-seeking behavior

نویسندگان [English]

  • Farshad Parhamnia 1
  • Majid Farahian 2

1 Assistant Professor in Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor in Department of ELT, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Reflective thinking is the process of using the mind to search for meaning, to understand phenomena, to make decisions, and to solve problems. One of the most important ways to optimize Information-seeking behavior is to use higher-order thinking, especially reflective thinking. The study aimed to predict information-seeking behavior of medical sciences students based on their reflective thinking in English for specific purposes (ESP) courses. The present study is an applied research that adopted a survey method. The participants were 377 students of medical sciences of Kermanshah Medical University and Islamic Azad University Kermanshah branch. Two questionnaires namely, one researcher-made to assess information-seeking behavior and one to measure reflective thinking perceptions of ESP students were employed. The results revealed that the overall mean of information seeking behavior was lower than the expected value (3) indicating that the ESP students were not at an acceptable level of information-seeking behavior. In addition, the mean of reflective thinking was also lower than the expected value (3), showing that the participants’ level of reflection was not satisfactory. In addition, the result of regression analysis results showed that there is a significant relationship between the two variables of reflective thinking and information-seeking behavior. Based on the findings, paying attention to medical sciences students’ reflective thinking is an important issue. When learning ESP comes into play such an importance will be doubled. On the other hand, students would get benefit from information-seeking behavior if they use high levels of reflective thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • English for specific purposes courses
  • medical sciences students
  • reflective thinking