نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی .واحد مرودشت.دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر هوش اجتماعی و سطح خودکارآمدی دانشجویان در حل مساله بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه (طرح سولومون)انجام شد. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1401-1400 و نمونه پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان 76 نفر تعیین گردید که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده در چهار گروه 19 نفری و درون‌گروهی تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه علوم انسانی و مهندسی تقسیم شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (2001) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) استفاده شد. روایی آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب،78/0، 73/0 مورد تأیید قرارگرفته است. ابتدا برای هر چهار گروه، پیش‌آزمون اجرا و سپس، مداخله آزمایشی به‌عنوان متغیر مستقل در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای، روی گروه‌های آزمایش اجرا گردید. پس از پایان آموزش، از هر چهار گروه پس‌آزمون گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تی استفاده شد یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در افزایش میزان هوش اجتماعی در شرکت‌کنندگان گروه‌های آزمایش اثربخشی مثبت دارد، همچنین نتایج آزمون نشان داد آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر خود کارآمدی دانشجویان در مرحله پس‌آزمون تأثیر معناداری داشته است ولی تفاوتی بین رشته‌ها ازنظر هوش اجتماعی و خود کارآمدی مشاهده نشد نتایج پژوهش براثر سودمند آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در بهبود هوش اجتماعی در جهت افزایش سطح خود کارآمدی آن‌ها در حل مساله تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of information literacy skills training on social intelligence and self-efficacy level in problem solving skills

نویسنده [English]

  • Marzieh Yari Zanganeh

Department of Knowledge and Information Science, Marvdasht branch. Islamic Azad University , Marvdasht , Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effectiveness of teaching information literacy skills on social intelligence and the level of students' self-efficacy in problem solving. The current research was of applied type and experimental method with pre-test-post-test with control group (Solomon design). The statistical population of Islamic Azad University master's students in the academic year 2021-2022 and the research sample was determined by 76 people based on the Karjesi and Morgan table. which were classified into four groups of 19 people and randomly divided into two experimental and proof groups of humanities and engineering by random sampling method. To collect information, the Tromso Social Intelligence Questionnaire (2001) and the General Self-Efficacy Questionnaire of Sherer et al. (1982) were used. Its content validity and reliability have been confirmed by Cronbach's alpha of 0.78 and 0.73, respectively Analysis of covariance and t -test were used to analyze the data.
The findings of the research showed that information literacy skills training has a positive effect in increasing the level of social intelligence in the participants of the experimental groups, also the results of the test showed that information literacy skills training had a significant effect on students' self-efficacy in the post-exam stage, but there was a difference between the majors in terms of social intelligence and the students' self-efficacy was not observed. The results of the research emphasize the beneficial effect of information literacy skills training in improving the social intelligence to increase their level of self-efficacy to problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching information literacy skills
  • social intelligence
  • self-efficacy level