دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی
طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه حضرت معصومه(س)

رضا کریمی؛ مرتضی محمدی استانی؛ لیلا احمدی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75668.1604

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای برای توصیف و سازماندهی(پردازش) اشیای محتوایی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه حضرت معصومه(س) بود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بود که با رویکرد تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش مشتمل بر کارمندان بخش سازماندهی و مدیران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدسه و عناصر، خصائص و ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی تعاملی
بررسی برنامه راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگو برای تدوین برنامه راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

مهدی رحمانی؛ قاسم آزادی احمدآبادی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71737.1556

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران با الگوبرداری از کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا بود. روش: روش پژوهش حاضر به‌صورت آمیخته است و از روش‌های کتابخانه‌ای، دلفی و پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کتابخانه 25 دانشگاه برتر براساس رده‌بندی تایمز بود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازیابی نظام‌های هوشمند
شناسایی موانع توسعه‌ای متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه مبنایی

جلال رضایی نور؛ راحله کریمیان

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.76141.1617

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال است. و روش اجرا این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی، جامعه آماری شامل 10 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری محاسبه شد. ابزار پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در مورد موانع متاورس در کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی

مصطفی پهلوان زاده؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74828.1595

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار با استفاده از شبکه عصبی است. ابتدا از روش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور پیشینه‌های درارزیابی عملکرد مدیریت دانش نسبت به استخراج شاخص‌های مختلف و بررسی شده در مطالعات گذشته پرداخته شده است. در مرحله دوم بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات و دانش
بررسی فرهنگ و روش های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز

گلنسا گلینی مقدم؛ ریحانه ایزدیان؛ رضا ملکی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.73520.1575

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و روش‌های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان (کتابداران و مدیران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز است. روش شناسی: پژوهش کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز که نمونه پژوهش با روش سرشماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظریه‌های اطلاعات و دانش
اثربخشی آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی بر هوش اجتماعی وسطح خودکارآمدی دانشجویان در حل مساله

مرضیه یاری زنگنه

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.72091.1561

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر هوش اجتماعی و سطح خودکارآمدی دانشجویان در حل مساله بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه (طرح سولومون)انجام شد. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1401-1400 و نمونه پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله مروری ذخیره و بازیابی اطلاعات
نحو و معنا: روندها و گرایش‌های پژوهشی

هدی هماوندی؛ یعقوب نوروزی؛ بنت الهدی خبازان

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75172.1599

چکیده
  . نقش مهم زبان در انتقال و بازیابی اطلاعات را نمی‌توان فارغ از نحو و معنای آن بررسی نمود. تبیین و تشریح پژوهش‌های این حوزه از ابعاد کمی و کیفی و درک گرایش‌های پژوهشگران می‌تواند گام مهمی در درک اهمیت نحو و معنا در ساختارهای ارتباطی در محیط‌های نوین جستجو و بازیابی اطلاعات باشد. برهمین اساس در این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی است، ...  بیشتر