نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه ,لامه طباطبائی

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و روش‌های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان (کتابداران و مدیران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز است.
روش شناسی: پژوهش کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز که نمونه پژوهش با روش سرشماری به دست آمده‌ و زمان اجرا، سال 1401 بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده‌است که روایی صوری پرسش‌نامه با نظر متخصصین و پایایی آن، با استفاده از آلفای کرونباخ ( 90/)0 و دو نیمه کردن ( 85/0) دست آمده است.
یافته ها: به لحاظ مولفه‌های فرهنگ اشتراک گذاری، رقابت بین کارکنان برای اشتراک دانش با بالاترین میانگین (16/ 3) بهترین وضعیت را داشته است و انگیزه مدیران برای اشتراک دانش با سایر کتابخانه‌ها با میانگین 70/2 در پایین‌ترین وضعیت قرار داشت. همچنین وضعیت اشتراک دانش از لحاظ روش‌های مختلف اشتراک دانش نشان می‌دهد که مطلوب‌ترین وضعیت مربوط به دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با میانگین 55/3 ، سپس سامانه اتوماسیون اداری با 51/3 و همین طور کیفیت ارتباطات شخصی و غیر رسمی میان کتابداران با میانگین 26/3 ، بوده است .
نتیجه گیری: در یک نتیجه گیری کلی، وضعیت اشتراک دانش به لحاظ فرهنگ اشتراک گذاری، شرایط موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های اشتراک دانش در شرایط خوبی قرار ندارد وکتابخانه‌های عمومی اهواز، در همه بخش‌ها، نیاز به ارتقا و بهبود وضعیت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Knowledge Sharing Culture and Methods among Public Libraries’ Staff in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • ٖGolnessa Galyani-Moghaddam 1
  • Reyhaneh Izadian 2
  • Reza Maleki 3

1 Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran

2 Master of Art,, Allameh Tabatab'i University

3 Department of Knowledge and information science- Faculty of Psychology and Educational sciences-Allame Tabatabaei university- Tehran-Iran

چکیده [English]

Purpose: This paper examines the culture, information and communication technology, and knowledge sharing methods among employees (librarians and managers) of public libraries in Ahvaz city.
Methodology: This is an applied research and has been done by survey. The statistical population was all employees (managers and librarians) of public libraries in Ahvaz city and the implementation time was 2022. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and the content validity of the questionnaire was obtained by experts' opinion and its reliability using Cronbach's alpha (0.90) and dividing it into two halves (0.85).

Research findings: In terms of the components of sharing culture, the competition between employees for sharing knowledge with the highest average (3.16) has the best status, and the managers' motivation to share knowledge with other libraries is the lowest with an average of 2.70. Also, the state of knowledge sharing in terms of different methods of knowledge sharing shows that the most favorable state is related to courses and workshops with an average of 3.55, followed by the enterprise resource planning (ERP) with 3.51, as well as the quality of personal communication and informal among librarians with an average of 3.26.

Results: In a general conclusion, the state of knowledge sharing in terms of the culture of sharing, the existing conditions of information and communication technology, and the methods of knowledge sharing is not in a good condition, and the public libraries of Ahvaz, in all sectors, need to be upgraded and improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • public libraries
  • Librarian
  • Ahvaz
  • knowledge management