نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 محقق مستقل

2 استاد کروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

3 PhD candidate in Knowledge & Information Science, University of Qom, Qom, Iran

چکیده

. نقش مهم زبان در انتقال و بازیابی اطلاعات را نمی‌توان فارغ از نحو و معنای آن بررسی نمود. تبیین و تشریح پژوهش‌های این حوزه از ابعاد کمی و کیفی و درک گرایش‌های پژوهشگران می‌تواند گام مهمی در درک اهمیت نحو و معنا در ساختارهای ارتباطی در محیط‌های نوین جستجو و بازیابی اطلاعات باشد. برهمین اساس در این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف تحلیل کیفی و کمی مطالعات حوزه نحو و معنا در بازیابی اطلاعات انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش از روش مرور نظام‌مند آویارد استفاده شد. تحلیل مطالعات این حوزه نشان داد که این مطالعات بر سه محور اصلی نحو و معنا در ارتباط با سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات و جستجوی اطلاعات تمرکز دارند.
در مجموع تحلیل مطالعات منتخب نشان می‌دهد پرداختن به بحث نحو و معنا در ارتباط با سازماندهی اطلاعات و همچنین تبیین و واکاوی وجوه نظری نحو و معنا در بازیابی اطلاعات از مواردی است که نیاز به پژوهش بیشتر، خصوصا مطالعات بین‌رشته‌ای بیشتر از سوی محققان حوزه‌های زبان‌شناسی، علم اطلاعات و علوم رایانه دارد. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند رهنمودهایی برای متخصصان حوزه‌های مختلفی داشته باشد که به نوعی با ذخیره و بازیابی اطلاعات سر و کار دارند. بعلاوه محورهای شناسایی شده و روش‌ها و رویکردهای بکار رفته و شکاف‌های پژوهشی شناسایی شده راهگشای محققان در انجام مطالعات آتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Syntax and semantic: research trends and directions

نویسندگان [English]

  • Hoda Homavandi 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • Bent-ol hoda Khabbazan 3

1 independent researcher

2 Professor, Department of knowledge & information science, university of Qom, Qom, Iran

3 PhD candidate in Knowledge & Information Science, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The important role of language in transferring and retrieving information cannot be examined independently of its syntax and semantic. Explaining and describing the researches of this field from quantitative and qualitative dimensions and understanding the tendencies of researchers can be an important step in understanding the importance of syntax and semantic in communication structures in modern information search and retrieval environments. Based on this, in this descriptive-analytical study, with the aim of qualitative and quantitative analysis, studies in the field of syntax and semantic have been conducted in information retrieval. In order to conduct this research, Aviard's systematic review method was used.
The analysis of studies in this field showed that these studies focus on the three main axes of syntax and semantic in relation to information organization, information retrieval, information search.
Overall, the analysis of the selected studies shows that addressing the discussion of syntax and semantic in relation to the organization of information, as well as explaining, analyzing the theoretical aspects of syntax and semantic in information retrieval is one of the things that requires more research, especially interdisciplinary studies. Researchers have the fields of linguistics, information science, and computer science. The results also can have guidelines for specialists in various fields who somehow deal with storing and retrieving information. In addition to, the identified axes and the methods and approaches used and the identified research gaps open the way for researchers to conduct future studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • syntax & semantic
  • information retrieval
  • information search
  • research trends