نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) nadjlahariri@gmail.com

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار با استفاده از شبکه عصبی است. ابتدا از روش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور پیشینه‌های درارزیابی عملکرد مدیریت دانش نسبت به استخراج شاخص‌های مختلف و بررسی شده در مطالعات گذشته پرداخته شده است. در مرحله دوم بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مرحله کیفی، مطالعه‌ای کمی انجام گرفت تا به ‌تایید و تصدیق یافته‌های به‌دست‌آمده از مرحله کیفی بپردازد. برای مطالعه اکتشافی و استخراج مقوله‌های مربوطه به عوامل ارزیابی از روش فراترکیب (الگوی سندلوسکی و باروسو) استفاده شد. با روش دلفی فازی، با ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان به اعتبارسنجی و ارائه شاخص‌های نهایی پرداخته شد. 7 مقوله اصلی شامل عوامل فردی ، عوامل سازمانی ، فناوری و زیر ساخت ،عوامل کارکردی ، ابزارهای مدیرت دانش ، عوامل اقتصادی، ابزارهای مدیریت دانش و 29 مقوله فرعی شناسایی شدند.روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی -پیمایشی است. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با فرمول کوکران 186 نفر انتخاب شد. به ‌منظور گردآوری داده‌های کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته ( 40 گویه‌ای) استفاده شد که گویه‌های آن برگرفته از نتایج تحلیل فراترکیب در مرحله اول بود. جهت تحلیل داده‏ها در قسمت کمی از روش‏های تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نوآوری پژوهش ساخت مدلی با استفاده از الگوریتم‌های شبکه عصبی است که توانایی پیش‌بینی شاخص ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش و تاثیرهر یک از شاخص‌های با استفاده از شبکه عصبی در حوزه نرم‌افزار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a knowledge management system performance evaluation model in the software industry using Neural network

نویسندگان [English]

  • Mostafa Pahlevanzadeh 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Dariush Matlabi 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4

1 PH.D.student of Department of information science and knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran

2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. nadjlahariri@gmail.com

3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Yadgar Imam Khomeini Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current research is to design a performance evaluation model of the knowledge management system in the software industry using a neural network. First of all, qualitative method using library studies and review of backgrounds in evaluating the performance of knowledge management has been discussed in relation to the extraction of various indicators and reviewed in past studies. In the second stage, based on the data collected from the qualitative stage, a quantitative study was conducted to confirm and confirm the findings obtained from the qualitative stage. For exploratory study and extraction of categories related to evaluation factors, meta combination method was used. With the fuzzy Delphi method, the validation and presentation of the final indicators were done with the help of a questionnaire and a survey of experts. 7 main categories including individual factors, organizational factors, technology and infrastructure, functional factors, knowledge management tools, economic factors, knowledge management tools and 29 sub-categories were identified. The sample size was selected by simple random sampling with Cochran's formula of 186 people. In order to collect quantitative data, a researcher-made questionnaire was used, the items of which were taken from the results of meta-composite analysis in the first stage. The innovation of the research is building a model using neural network algorithms, which is the ability to predict the performance evaluation index of the knowledge management system and the impact of each of the indicators using neural network in the field of software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Neural Network"
  • " knowledge management"
  • " knowledge management system performance"
  • "software industry"