نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

تصمیمات سیاسی سازمانی، رفتارهایی هستند که در شرح وظایف فرد پیش‌بینی نشده‌اند و یک فرد می‌کوشد با تکیه بر آن‌ها، بر دیگران نفوذ کرده و روی آن‌ها تأثیر بگذارد. ازینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تصمیمات سیاسی سازمانی و نوآوری در تعامل با پنهان‌سازی دانش در نظر گفته شد. در این راستا 184 استاد هیات علمی و حق‌التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به صورت تمام شماری به عنوان نمونه تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های پنج گزینه‌ایی لیکرت تصمیمات سیاسی سازمانی 12 گویه‌ای‌ کاجمار و فریس(1991)، پنهان‌سازی دانش سه گویه‌ای سرنکو و بونتیس(2016)، نوآوری افراد 13 گویه‌الی ژوو و جورج (2001) و تعهد حرفه‌ای 5 گویه‌ای چانگ و چوی (2007)، جمع آوری و فرضیه‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل و با استفاده از نرم‌افزار آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد: تصمیمات سیاسی سازمانی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نوآوری افراد و همچنین تاثیر غیر مستقیم از طریق پنهان‌سازی دانش داشته باشد. علاوه بر این دریافت شد که رابطه مثبت بین تصمیمات سیاسی سازمانی و پنهان‌سازی دانش با تعهد حرفه‌ای تعدیل شده است به این صورت که افراد با سطح بالایی از تعهد حرفه‌ای، بیشتر متمایلند تا برای دستیابی به اهداف شغلی خود حتی در یک محیط‌کاری سیاسی، کمتر درگیر تصمیمات پنهان‌سازی دانش شوند. بنابراین توصیه می‌شود مدیران سازمان‌هایی که در آنها نوآوری مهم است، محیط سیاسی کمتری را تشویق کنند و اشتراک‌گذاری دانش را تشویق و تعهد حرفه‌ای آنها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Organizational political Decisions and Innovation in Interaction with knowledge Hiding

نویسنده [English]

  • Mostafa Heidari Haratemeh

Department of Economics, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

Organizational political decisions are behaviors that are not foreseen in the individual's job description, and a person tries to influence and influence others by relying on them. Therefore, the aim of the current research was to investigate organizational political decisions and innovation in interaction with knowledge Hiding. In this regard, 184 faculty members and professors of the Islamic Azad University, Naraq Branch,as total population sampling, were selected as a sample. The data were collected using five-item Likert questionnaires of 12-item organizational political decisions by Kacmar and Ferris (1991), three-item knowledge concealment by Serenko and Bontis (2016), 13-item creativity and innovation of people, Zhou and George (2001), and 5-item professional commitment by Chang and Choi (2007), Collection and hypotheses were analyzed using structural equation method and Sobel test and using Amos software. . The results showed: Organizational political decisions can have a direct effect on creativity and innovation of people, as well as an indirect effect through knowledge hiding. In addition, it was found that the positive relationship between organizational political decisions and knowledge hiding is moderated by professional commitment in such a way that people with a high level of professional commitment are more inclined to be less involved in achieving their career goals even in a political work environment, Decisions to knowledge hiding. Therefore, it is recommended that managers of organizations where creativity and innovation are important encourage a less political environment and encourage knowledge sharing and increase their professional commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword : “Organizational Politics Decisions”
  • ” Knowledge Hiding ”
  • “ Innovation “
  • “ Islamic Azad University
  • Naraq branch “