نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های سواد دیجیتالی کتابداران کتابخانه­‌های عمومی استان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از دو پرسشنامه ویژگی­‌های ­شخصیتی مک‌کری و کاستا و مهارت‌های سواد دیجیتالی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 170 نفر از کتابداران کتابخانه‌­های عمومی استان کرمانشاه و حجم نمونه 118 نفر است که از طریق جدول مورگان به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها با آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شد. مقدار ضریب همبستگی بین ویژگی­‌های شخصیتی با مهارت‌های سواد دیجیتالی مثبت و برابر با 48/0 بوده و بیانگر آن است که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند. در مورد سایر فرضیه‌های پژوهش نیز مقدار ضریب همبستگی صفات روان‌نژندی، برون‌گرایی، سازگاری، تجربه‌پذیری و وجدان‌گرایی با مهارت‌های سواد دیجیتال مثبت بوده و با توجه به شیب‌خط رگرسیون در نمودار پراکندگی، به ترتیب برون‌گرایی، تجربه‌پذیری، وجدان‌گرایی، سازگاری و روان‌نژندی، بیشترین تا کمترین تأثیر را در این زمینه داشته‌اند. نتایج پژوهش رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های سواد دیجیتالی را در بین کتابداران تأیید می‌کند و بر این اساس نتیجه‌گیری می‌شود که برای توانمندسازی کتابداران توجه به ویژگی‌های شخصیتی و ارتقای سواد دیجیتالی کتابداران ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Personality Characteristics of Librarians and its Relationship with Digital Literacy Skills in Public Libraries of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahbazi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Nasrin Gahvareh 3
  • Ali Akbar Khasseh 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 MSc. Student in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

1. Introduction
Public libraries are among the essential pillars of a democratic society, serving as symbols of social progress and civil pride in the pursuit of lifelong learning. As these libraries cater to various segments of society, trained and knowledgeable personnel, referred to as librarians or information specialists, play a crucial role in identifying and meeting users' information needs. In line with their responsibilities towards different societal groups, they must adapt their service delivery methods concurrently with societal advancements. Today, with recent technological advancements, achieving this requires librarians to primarily possess digital literacy.

2. Literature Review
Given recent technological advancements, it has been established that primarily, librarians must possess digital literacy skills. On the other hand, previous research indicates that most managers believe a precise understanding of personality traits is crucial in management science because individuals' personality structures significantly influence their perception, evaluation, and response to the environment (Rostami et al., 2009). One of the most effective and comprehensive theories proposed regarding personality is the Five-Factor Model by Costa and McCrae (1992). According to this theory, the personality structure comprises hierarchical dimensions of Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness, and Conscientiousness. Conscientiousness, or Dutifulness, is at the highest level and can be broken down into lower-level facets or traits. Additionally, studies show that digital literacy skills correlate with various managerial dimensions, highlighting the significance of identifying the personality structure of human resources, particularly in organizations. According to White (2002), personality traits can be utilized to predict behaviors and job performance of individuals. Since public libraries are among the centers that, in comparison to other types of libraries, serve as crucial informational hubs to various segments of society, they are considered one of the most significant cultural bases. Therefore, in this regard, the personality of librarians can undoubtedly be influential. Their manner of interaction can play a pivotal role in attracting users to libraries. Therefore, this research aims to determine the relationship between personality traits and digital literacy skills among librarians in public libraries of a practical nature, employing a survey method.

3. Methodology
Data collection involved using two questionnaires: the McCrae and Costa personality traits questionnaire and the digital literacy skills questionnaire. The statistical population of this research comprised 170 librarians from public libraries in Kermanshah province, with a sample size of 118, determined using Morgan's table. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics with the SPSS software.

4. Results
The correlation coefficient between personality traits and digital literacy skills was positive and equal to 0.48, indicating a moderate correlation between these two variables. Furthermore, the correlation coefficients between the personality traits of Neuroticism, Extraversion, Agreeableness, Openness to Experience, and Conscientiousness with digital literacy skills were positive, and based on the regression line slope in the scatterplot, Extraversion, Openness to Experience, Conscientiousness, Agreeableness, and Neuroticism had the greatest to least impact on this relationship, respectively.

5. Discussion
The results of the present study revealed that the most influential trait in digital literacy is neuroticism. Perhaps one of the major reasons for the significant relationship between neuroticism and digital literacy is the presence of strong and face-to-face interactions with visitors, high motivation, and attention to career advancement. It's possible that one of the reasons many librarians gravitate towards digital literacy skills is to find relief from obsessive thoughts, anxiety, and life stresses. Another reason could be that the virtual world serves as an escape for librarians from stress, fear, and life difficulties. Therefore, it can be said that personality traits, particularly neuroticism, predict librarians' use or non-use of digital literacy skills. Consequently, individuals high in neuroticism may be attracted to and develop a habit of acquiring digital literacy skills due to the presence of these traits and their inability to cope with such problems, seemingly helping them overcome feelings of loneliness, boredom, and inadequacy.

6. Conclusion
In conclusion, the findings of this research provide a clear representation of the relationship and role of librarians' personality traits in digital literacy skills. It is essential for librarians to become aware of their weaknesses in terms of digital literacy skills and take the initiative to enhance their knowledge in this area. Digital literacy skills undoubtedly assist librarians in this regard. If librarians lack sufficient digital literacy skills, they will not be able to provide better services to users based on modern search techniques and information retrieval methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • Public Libraries
  • Digital Literacy Skills
  • Personality Traits
آقاجانی‌کوپائی، حامد، نعمتی‌انارکی، لیلا و عشوری‌مهرنجانی، فروزان. (1396). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3 (1)، 75-94.
اسدنیا، ابوالفضل، جلیل‌پور، پیمان، احمدی، وحید و بریاجی، مهدی. (1395). رابطه ویژگی‌­های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه­‌های دانشگاه‌­­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1 (2)، 141-157.
الیاسی، محمد­حسین. (1388). سنجش ویژگی­‌های شخصیتی مدیران و بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی، نشاط و انگیزش آنان. فصلنامه نظارت و بازرسی، 3 (10)، 67-88.
اله‌­بخشیان­‌فارسانی، لیلی، تقی‌خانی، غزل، لطیفی، معصومه، اسدالهی‌نژاد، مژگان و مقامی، مهرآسیه. (1398). بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی و تعهد سازمانی و میزان رضایت کارکنان کتابخانه­‌های دانشکده‌­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 (531)، 687-694.
امینی، محمد، امینی، یوسف و حسینیان، سیمین. (1394). رابطۀ ویژگی‌­های شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه. فصلنامۀ مطالعات پژوهشی، 4 (13)، 69-88.
انصاری، منوچهر، جانعلیزاده­‌شوکی، محمد و کرباسیان، مجید. (1394). بررسی رابطه میان ویژگی‌­های شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت. فرایند مدیریت و توسعه، 28 (3)، 3-20.
بهادری‌خسروشاهی، جعفر، هاشمی‌­نصرت­آبادی، تورج و بیرامی، منصور. (1391). رابطه سرمایه روان‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه­‌های عمومی شهر تبریز. پژوهنده، 17 (6)، 312-318.
بیگدلی، زاهد و فرهادیان، بهروز. (1381). نظر مراجعان کتابخانه‌­های عمومی خوزستان دربارۀ تناسب مجموعه­‌ها با نیازهای اطلاعاتی آنان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 18 (2)، 204- 218.
توحیدی‌اصل، منصوره و نیک‌اقبال‌زاده، رامین. (1394). بررسی تأثیر سواد دیجیتال بر تمایل استفاده از خدمات الکترونیک (مطالعه موردی ساکنین شهرداری منطقه 14). کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوینی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. بازیابی در بهمن 1401 از ttps://civilica.com/doc/454655/certificate/print/
حریری، نجلا، زارعی، عاطفه و دوخانی، فیروزه. (1392). تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاهی همدان. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 5 (12)، 25-44.
حسینی، سیداحمد، مهدیون، روح‌­اله و قاسم‌­زاده علیشاهی، ابوالفضل. (1399). نقش سواد دیجیتالی و شایستگی­‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6 (2)، 17-42.
زوارقی، ابراهیم. (1385). کتابخانه‌های عمومی آینده. فصلنامه کتاب، 17 (3)،149-160.
سهیلی، فرامرز، عارضی، سوزان و محمدی، رزگار. (1400). رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عوامل فردی و زمینه‌ای: بررسی معلمان شهر سنندج. پژوهش‌های کتابخانه‌های دیجیتالی و هوشمند، 8 (3)، 1-12. DOI: 10.30473/mrs.2022.63945.1517
 شجیعی، حسن. (1395). بررسی رابطه ابعاد پنج­گانه شخصیتی بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان.کنفرانس بین المللی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 4، 76-88.
سیدعسگری، سیده‌سپیده، نقشینه، نادر، رستمی، رضا و لواسانی، مسعود. (1390). بررسی ویژگی‌های شخصیت کتابداران و اطلاع‌­رسانان و ارتباط آن با خشنودی شغلی آنان در کتابخانه­‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 45 (2)، 35-75.
فرجی، الهام، مقتدر، لیلا و اسدی مجره، سامره. (1397). رابطه ویژگی­‌های شخصیتی (برون‌گرایی- روان‌نژندی) و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان- شناختی زنان مبتلابه درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 9 (4)، 29-40.
گروسی­فرشی، میرتقی. (1380). رویکرد نوین ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر پروژه.
والا، رضا و جمالی‌­آرائی، محمدرضا. (1393). بررسی رابطه ویژگی­‌های شخصیتی و باورهای دینی- موردمطالعه کارکنان یگان‌های ویژه ناجا. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 11 (29)، 83-111.
Ahmed, Sh., & Rasheed, T. (2020). Relationship between personality traits and digital literacy skills: a study of university librarians. Digital Library Perspectives, 36 (2), 191- 206. Access 23 february 2021 in https://en.x-mol.com/paper/article/1360687333712891904
Costa, P., & McCrae, R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychlogical Assessment Resources.
Goldman, S. R., Lawless, K. A., Gomez, K. W., Braasch, J. L. G., MacLeod, S., & Manning, F. (2010). Literacy in the digital world: Comprehending and learning from multiple sources. In M. C. McKeown and L. Kucan (Eds.), Bringing reading research to life (pp. 257–284). New York: Guilford.
Johnson, C. A. (2010). Do public libraries contribute to social capital: A preliminary investigation into the relationship. Library & information science research, 32(2), 147-155.
Kayal, S., & Das, B. (2015). The impact of five factor model of personality on jobsatisfaction and routineness of the library employees in Calcutta university. E-Library Science Research Journal, 3 (9), 1-9.
Lounsbury, J. W., Moffitt, L., Gibson, L. W., Drost, A. W., & Stevens, M. (2007). An investigation of personality traits in relation to job and career satisfaction of Information Technology professionals. Journal of information technology, 22 (2), 174-183.
Mackey, T.P., & Jacobson, T.E. (2010). Reframing Information Literacy as a Meta literacy. College & Research Libraries, 72(1), 2-33.
Martin, A. (2005). DigEuLit – a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of ELiteracy, 2 (2), 130-136.
Premuzic, T., Furnham, A., Dissou, G., & Heaven, P. (2005). Personality and preference for academic assessment: A study with Australian University students. Learning and Individual Difference, 15(4), 247-256.
Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27 (5), 1658-1664.
Saleem, H., Beaudry, A., & Croteau, A. M. (2011). Antecedents of computer self-efficacy: A study of the role of personality traits and gender. Computers in human behavior27(5), 1922-1936.
Toth, M. (2016). The role of public libraries in Lifelong Learning in a multicultural and digital context. ProInflow, 8 (2), 32-42.
Williamson, J. M., & Lounsbury, J. W. (2016). Distinctive 16 PF Personality Traits of Librarians. Journal of library administration, 56(2), 124-143.
Williamson, J.M., Pemberton, A.E., & Lounsbury, J.W. (2008) Personality traits of individuals in different specialties of librarianship. Journal of Documentation, 64 (2), 273-286.
Witt. L. A. (2002). The interactive effects of extraversion and Conscientiousness on Performance. journal of Management, 28 (6), 835- 851. DOI: 10.1016/S0149-2063(02)00188-5
 
References [In Persian]
Aghajani Kopaii, H., Nemati Anaraki, L., & Ashoori, F. (2017). Relationship between big five personality factors and job satisfaction of Iran University of Medical Sciences librarians. Sciences and Techniques of Information Management, 3(1), 75-94. doi: 10.22091/stim.2017.1901.1132 [In Persian]
Asadnia, A., Jalilpour, P., Ahmadi, V., & Baryaji, M. (2016). The relationship between personality characteristics and job performance among librarians of shahid Chamran University and medical Science University of Jondishapoor of Ahwaz. Sciences and Techniques of Information Management, 1(2), 141-157. doi: 10.22091/stim.2016.660 [In Persian]
Eliasi, M. H. (2009). Measuring the personality characteristics of managers and examining its relationship with their job performance, vitality and motivation. Supervision and Inspection Quarterly, 3(10), 67-88. [In Persian]
Allahbakhshian-Farsani, L., Taghikhani, G., Latifi, M., Asadollahi-Nezhad, M., & Maghami-Mehr, A. (2019). The Relationship between Personality Type and Organizational Commitment with Job Satisfaction among School Librarians in Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Journal of Isfahan Medical School, 37(531), 687-694. DOI: 10.22122/jims.v37i531.10639 [In Persian]
Amini, M., Amini, Y., & Hosseinian, S. (2014). The relationship between personality traits and organizational commitment of traffic police employees in Urmia city. Research Studies Quarterly, 4 (13), 69-88. [In Persian]
Ansari, M., Janalizadeh Shavaki, M., & karbasian M. (2015). The Relationship between Personality Traits and the Likelihood of Counterproductive Work Behavior (CWB). JMDP, 28 (3), 3-20. URL: http://jmdp.ir/article-1-909-fa.html [In Persian]
 Bahadori Khosroshahi, J., Hashemi Nosratabadi, T., & Bayrami, M. (2013). The relationship between psychological capital and personality traits with job satisfaction among librarians’ in public libraries in Tabriz. pajoohande, 17 (6), 312-318. URL: http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1420-fa.html [In Persian]
Bigdeli, Z., & Farhadian, B. (2002). The opinion of the patrons of Khuzestan public libraries about the appropriateness of the collections with their information needs. Journal of Social and Human Sciences of Shiraz University, 18 (2), 204-218. [In Persian]
Tohidiyasal, M., & Nik Iqbalzadeh, R. (2014). Investigating the effect of digital literacy on the willingness to use electronic services (a case study of residents of District 14 municipality). International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting. Retrieved in February 2021 from ttps://civilica.com/doc/454655/certificate/print/ [In Persian]
Hariri, N., Zarei, A., & Dokhani, F. (2013). An Analysis of the Relationship Between Personality Dimensions, Task and Organizational Commitment in Hamedan Province University Libraries. Journal of Studies in Library and Information Science, 5(12), 25-44. [In Persian]
Hoseini, S. A., Mahdiuon, R., & Ghasemzadeh Alishahi, A. (2020). The role of Digital Literacy and Core Competencies of teachers on their Job Performance. Sciences and Techniques of Information Management, 6(2), 17-42. doi: 10.22091/stim.2020.3857.1277 [In Persian]
Zavareghi, R. (2006). Public libraries of the future. Librarianship and Information Organization Studies, 17(3), 149-160. [In Persian]
Sohaili, F., Tafisani, S., & Mohammadi, R. (2020). The relationship between digital competence and individual and contextual factors: a survey of Sanandaj city teachers. Digital and Smart Libraries Research, 8 (3), 1-12. DOI: 10.30473/mrs.2022.63945.1517 [In Persian]
Shujiei, H. (2015). Investigating the relationship between the five dimensions of personality on the level of creativity of Kurdistan Social Security Organization employees. International Conference on Applied Research in Management and Accounting, 4,76-88. [In Persian]
Seyyed Asgari, S. S., Naghshineh, N., Rostami, R., & Lavasani, M. (2011). Librarians and Information Professionals Personality Traits and Their Correlation with Their Job Statisfaction: Case Study of Special and Research Libraries in Metro Tehran. Academic Librarianship and Information Research, 45(2), 35-75. [In Persian]
Faraji, A. Moghtader, L., & Asadi Majareh, S. (2018) The relationship between social support and the personality traits of Extroversion and Neuroticism and psychological well-being in women with chronic pain. JAP, 9 (4), 29-40. URL:http://jap.iums.ac.ir/article-1-5412-fa.html [In Persian]
Grossi-Farshi, M. (2001). A new approach to personality assessment. Tabriz: Project Publishing. [In Persian]
Vala, R., & Jamali Arai, M. (2013). Investigating the relationship between personality traits and religious beliefs - the study of employees of special units of Naja. Islamic Insight and Education Quarterly, 11 (29), 83-111. [In Persian]