نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

استفاده از سیستم‌های اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی برای تقویت همکاری‌های بین سازمانی امری ضروری است. سیستم‌ها و فرآیندهای اشتراک‌گذاری دانش، نه‌تنها به‌واسطه عوامل فردی و سازمانی، بلکه از طریق عوامل اجتماعی، فنی و سیاسی بین سازمانی نیز به چالش کشیده می‌شوند. شواهد حاکی از این است که غالب تحقیقات در حوزه اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی تمرکز خود را بر موقعیت‌هایی همچون زنجیره‌های تأمین تعاملی، سازمان‌های مجازی و سازمان‌های چندملیتی قرار داده‌اند و می‌توان گفت اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی در فرآیندهای مشارکتی مغفول واقع‌شده است. این مقاله به بررسی اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی در یک سامانه مشارکتی که با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی میان دانش آموزان مدارس با همکاری چند سازمان ذیربط فعال شده است، می‌پردازد. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتراک‌گذاری دانش در روابط بین سازمانی مشارکتی، شامل کارکنان دانشی، همکاران، سیستم، سازمان و ائتلاف می‌باشد. این پژوهش، از نوع کمی- همبستگی بوده و در آن پرسشنامه‌ای با 44 سؤال در مقیاس لیکرت در میان کاربران سامانه نماد در استان البرز توزیع و جمع‌آوری شد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart PLS3 جهت تدوین مدل تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش تأثیر کارکنان دانشی، همکاران، سیستم، سازمان و ائتلاف بر اشتراک‌گذاری دانش از طریق سیستم‌های بین سازمانی اشتراک‌گذاری دانش، مورد تأیید قرار گرفت که از این میان متغیرهای کارکنان دانشی و همکاران بیشترین تأثیر را در اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی داشته‌اند که نشان دهنده اولویتهای اصلی مدیران برای بهبود کارکردهای انتقال دانش در این سامانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the influencing factors on knowledge sharing in cooperative inter-organizational relations, Case Study: Student Social Care System

نویسندگان [English]

  • Yousefreza Ahmadi 1
  • Amir Zakery 2
  • Fatemeh Razavi 2
  • Mohammad Sadegh Saremi 3

1 Iran University of Science and Technology

2 Iran University of Science and Technology

3 Technology Studies Institute

چکیده [English]

Inter-organizational knowledge sharing is crucial for the scientific, social, and economic development of societies. Knowledge sharing processes and systems are challenged not only by individual and organizational factors but also by social, technical, and political inter-organizational contributors. The majority of existing researches have focused on situations such as interactive supply chains, virtual organizations, and multinational organizations, so that it can be said that Inter-organizational knowledge sharing is neglected in collaborative processes. This paper examines inter-organizational knowledge sharing in a collaborative project in which independent public organizations work together for providing social care for students. This research aims to investigate the impact of the variables of knowledge worker, peers, inter-organizational knowledge-sharing system, organization, and coalition on sharing knowledge in multiple inter-organizational relationships. This quantitative correlational study employed a 44-item questionnaire, which was distributed among the system users in Alborz province. The sample size was calculated using Cochran’s formula, and for sampling, proportional stratified sampling method was used. The SmartPLS3 software was used to develop a confirmatory factor analysis model and structural equations, while SPSS software was employed for descriptive statistical tests. In this study, the impact of the knowledge worker, peers, sharing system, organization, and coalition on knowledge sharing via interorganizational knowledge sharing systems was confirmed, among which the variables of the knowledge worker and peers exerted the greatest impact on knowledge sharing which shows the main priorities of managers to improve knowledge transfer functions in this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • inter-organizational knowledge sharing
  • collaborative relations
  • knowledge sharing systems