نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

اضطراب اطلاعاتی یکی از چالشهای نوظهور زندگی بشری است که با توسعه تفکر ریزومی در سایه تفکر پساساختارگرائی ظهور و بسط یافته است. هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی، حدود وثغور و ابعاد اضطراب اطلاعاتی بود. روش این پژوهش مروری سیستماتیک است که در سال 1402 انجام گرفته است. از 170 مقاله یافت شده با توجه به معیارهای انتخاب مقالات، نهایتاً 24 پژوهش واجد شرایط شناخته و به مطالعه حاضر وارد شدند. یافته های پژوهش نشان داد مفهوم اضطراب اطلاعاتی از ابهام معنائی برخوردار بوده و حدود و ثغور آن هم به طور کامل شناخته شده نیست. اضطراب اطلاعاتی در واقع از شکاف فزاینده بین مقدار اطلاعات موجود و توانایی ما برای پردازش و درک آن ناشی می‌شود و این نوع اضطراب با مفاهیمی نظیر اضطراب کتابخانه ای و اضطراب اینترنتی تفاوت بنیادین دارد. این نوع اضطراب از سه بعد اساسی سرریز اطلاعات، ناتوانی در فهم و پردازش اطلاعات و ناتوانی در دسترسی و پیداکردن اطلاعات موجود برخوردار است. اضطراب اطلاعاتی پیامدهای منفی فردی، روان شناختی و اجتماعی متعدد نظیر احساس ناامیدی و سرخوردگی، احساس رهاشدگی، وانهادگی و احساس تنهائی اگزیستانسیال را به همراه داشته باشد. توسعه سواد اطلاعاتی، تمرین مراقبت از خود و تعیین محدودیت در مصرف اطلاعات و تغییر نگرش معرفت شناختی در باب اطلاعات می‌تواند به کاهش احساسات و استرس شدید مرتبط با اضطراب اطلاعات کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Information Anxiety and Its Limitations: A Systematic Review Study

نویسندگان [English]

  • ali imanzadeh 1
  • naeimeh beirampour basmenj 2
  • maryam marandi heidarloo 3

1 university of Tabriz

2 university of tabriz

3 farhangian university of tehran

چکیده [English]

Information anxiety is one of the emerging challenges of human life, which has emerged and expanded with the development of rhizome thinking under the shadow of post-structuralist thinking. The aim of the current research was the conceptualization, limits and dimensions of information anxiety. The method of this research is a systematic review that was conducted in 1402. From the 170 articles found, according to the selection criteria, 24 studies were found to be eligible and included in the present study. The findings of the research showed that the concept of information anxiety is ambiguous and its limits are not fully known. Information anxiety actually comes from the growing gap between the amount of available information and our ability to process and understand it, and this type of anxiety is fundamentally different from concepts such as library anxiety and internet anxiety. This type of anxiety has three basic dimensions of information overflow, inability to understand and process information, and inability to access and find available information. Information anxiety has many negative personal, psychological and social consequences such as feelings of disappointment and frustration, feelings of abandonment, loneliness and existential loneliness. Developing information literacy, practicing self-care and setting limits on information consumption and changing epistemological attitudes about information can help reduce feelings and severe stress associated with information anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Anxiety
  • Information Anxiety
  • Systematic Review