نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 گروه آموزشی علوم اجتماعی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه جامعه‌شناختی مولفه های جمع گرایی فرهنگی در اشتراک دانش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریزمی باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین جمع گرایی فرهنگی با اشتراک دانش دانشجویان می باشد. همچنین بین مولفه‌های جمع‌گرایی فرهنگی(جمع‌گرایی عمودی و افقی و فردگرایی افقی) با اشتراک دانش همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که بعد فردگرایی عمودی رابطه معکوس و معنی داری با اشتراک دانش و ابعاد آن دارد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از این است که مولفه های جمع گرایی فرهنگی 24 درصد از واریانس اشتراک دانش را تبیین می کند، و در این میان، اهمیت جمع گرایی افقی بیش از سایر عوامل هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Sociological study of cultural collectivism in Knowledge sharing (Case of study: graduate student of Tabriz University)

نویسندگان [English]

  • davood ghasemzadeh 1
  • mohamadbagher Alizadehaghdam 2

1 Assistant Professor, Department of Social Science Education, Farhangian University, Tehran, Iran

2 DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCE

چکیده [English]

the main purpose of present research is study of relationship between cultural collectivism dimension and Knowledge sharing among graduate student of Tabriz University. The method of this study was descriptive-survey. The population of this study was Graduate Students of Tabriz University and with using of Cochran formula and proportional Sampling 650 person selected as a Sample size. The data gathering tool was a questionnaire. Correlation test results show a positive and significant relationship between cultural collectivism and student's knowledge sharing. There is also a positive and significant relationship between cultural collectivism components with knowledge sharing. The results of the correlation test indicate that the vertical individualism have a negative and significant relationship with knowledge sharing. T-test results show that knowledge sharing does not have significant difference based on gender of students. The results of the regression show that the horizontal collectivism and horizontal individualism components of cultural collectivism explain 24% of knowledge sharing variance. Therefore, universities and higher education Centers in order to achieve success in the sharing of knowledge among graduate students in their policies and plans should be pay special attention to strengthen the Students group and team working skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Cultural collectivism
  • horizontal Collectivism
  • horizontal individualism