بررسی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت اجرای برنامه‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، هدف مقاله حاضر، تعیین وضعیت و اولویت‌بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد هنگ و همکاران (2005) مبنای کار قرار گرفت. این پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت دانش را در ده بعد دسته‌بندی کرده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، حمایت مدیریت ارشد و معماری دانش، مهم‌ترین عوامل در پیشبرد برنامه‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌ها از دیدگاه کتابداران است. این در حالی است که تعیین وضعیت ابعاد ده‌گانه موفقیت مدیریت دانش نشان داد، این دو بعد دارای کمترین میانگین بودند. بیشترین میانگین نیز در میان ابعاد مربوط به بعد آموزش بود. همچنین یافته‌ها نشان داد، بین کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز در بعد سنجش عملکرد مبتنی بر دانش تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه‎گیری: در برنامه‌های مدیریت دانش، عوامل موفقیت، فعالیت‌ها و اقدامات ضروری به‌منظور موفقیت در اجرای برنامه‌های مدیریت دانش هستند. این عوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجادشده و در صورت وجود، باید پرورش‌یافته و توسعه یابند. این مقاله مه‌ترین عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش را شناسایی و وضعیت آن‌ها را در کتابخانه‌های دانشگاهی موردبررسی و اولویت‌بندی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of critical success factors of knowledge management in libraries of Ferdowsi University and Shahid Chamran University

نویسنده [English]

  • Hassan Mahmoudi
Ph. D student of Knowledge and Information Science at Ferdowsi University of Mash' had
چکیده [English]

purpose: Successful implementation of knowledge management applications requires recognition of success factors of knowledge management projects. Hence, the purpose of this paper is to examine the critical success factors of knowledge management in libraries of Ferdowsi University of Mashhad and Shahid Chamran University of Ahvaz. Methodology: This is an applied research and the research method is Survey. For collecting data a questionnaires based on (Hung et al., 2005) models is used. This questionnaire divides the critical success factors of knowledge management in ten dimensions. Findings: findings show, among the ten dimensions of critical success factors of knowledge management, manager support is the lowest average and the education is the most average. Finding also showed differences only between the knowledge-based performance measurement dimensions in libraries of Ferdowsi University and Shahid Chamran University. Conclusion: in the Knowledge management programs, success factors are the necessary activities that help successfully implement of knowledge management. These factors in the organization should be created, nurtured and developed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Success Factors
  • Academic Libraries
اخوان، پیمان؛ زاهدی، محمدرضا؛ نجمی، علی (1390). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره‌های تأمین صنایع خودروسازی ایران. مدیریت فردا، 10(26)، 77- 100.
حسنقلی پور، طهمورث؛ عابدی جعفری، حسن؛ خطیبیان، ندا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر پروژه‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 5(18)، 65- 74.
داونپورت، تامس؛ پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش. (حسین رحمان سرشت، مترجم). تهران: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو).
رهنمود، فرج‌الله؛ محمدی، اصغر (1388). شناسایی عوامل کلید موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آمورش عالی تهران. مدیریت فن‌آوری اطلاعات، 1(3)، 37-52.
عباسی، زهره؛ پریرخ، مهری؛ دیانی، محمدحسین؛ فتاحی، رحمت‌الله (1389). شناسایی الگوی فرهنگ‌سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش. علوم و فناوری اطلاعات، 25 (3)، 22-46.
دیانی، محمدحسین؛ پریرخ، مهری؛ محمودی، حسن (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(2)، 91- 117.
مؤمنی، منصور (1389). تحلیل آماری با استفاده از spss. تهران: انتشارات کتاب نو.
واگان، لیون (1384). روش‌های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار. (محمدرضا قانع و کیوان کوشا، مترجمان). تهران: چاپار.
Ajmal, M., Helo, P., & Kekäle, T. (2010). Critical factors for knowledge management in project business. Journal of knowledge management, 14(1), 156-168.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
Bruno, A. V., & Leidecker, j. k. (1984). Identifying and using critical success factors. Long Range Planning, 17(1), 23-32.
Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan management review, 39(2), 43-57.
Egbu, J. U., Wood, G., & Egbu, C. O. (2010, September). Critical success factors associated with effective knowledge sharing in the provision of floating support services in sheltered housing for the elderly. In Procs 26th Annual ARCOM Conference (pp. 849-857). Association of Researchers in Construction Management,.
Hung, Y. C., Huang, S. M., Lin, Q. P., & -Tsai, M. L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183.
Jain, P. (2007). An empirical study of knowledge management in academic libraries in East and Southern Africa. Library review, 56(5), 377-392.
Roknuzzaman, M., & Umemoto, K. (2009). How library practitioners view knowledge management in libraries: A qualitative study. Library Management, 30(8/9), 643-656.
Slevin D. P., & Pinto, J. K. (1989). Critical Factors in Project Implementation. Transaction of Engineering Management, 34 (1), 22-27.
Teerajetgul, W., Chareonngam, C., & Wethyavivorn, P. (2009). Key knowledge factors in Thai construction practice. International Journal of Project Management, 27(8), 833-839.
Valmohammadi, C. (2010). Investigation and assessment of Critical success factors of knowledge management implementation in Iranian Small-to-Medium sized Enterprises. Journal of Applied Sciences(Faisalabad), 10(19), 2290-2296.
Walczak, S. (2005). Organizational knowledge management structure. The Learning Organization, 12(4), 330-339.