نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی در مورد حفاظت دیجیتالی در محیط ابری انجام شده است. به لحاظ ماهیت از نوع کابردی و با روش پیمایشی – توصیفی انجام شده است. پایایی آن با استفاه از آلفای کرونباخ، برابر با 852/0 بود. دهمچنین برای رتبه بندی عامل «چالش ها و موانع احتمالی» از آزمون فریدمن استفاده شد.یافته ها نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان در حد متوسطی با مفاهیم مربوط به حفاظت دیجیتال در محیط ابری آشنایی داشتند. همچنین از دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی «وضعیت اعتماد و امنیت داده ها در حفاظت در محیط ابری» و «فراهم بودن زیرساخت های فناورانه برای حفاظت در محیط ابری در دانشگاه» در سطح مطلوبی قرار دارد (05/0> p-مقدار). «وضعیت سازمانی دانشگاه برای حفاظت در محیط ابری» در سطح متوسط و نسبتاً مطلوبی قرار دارد و «دانش و آگاهی لازم در حفاظت در محیط ابری در کتابداران» در سطح نسبتاً نامطلوبی قرار دارد (05/0< p-مقدار). از سویی از دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی مهم‌ترین موانع و مشکلات احتمالی حفاظت در محیط ابری «ریسک بازگشت سرمایه یکی از مشکلات استفاده از محیط ابری برای حفاظت دیجیتال»، «مقرون به صرفه نبودن استفاده از محیط ابری یکی از مشکلات استفاده از آن برای حفاظت دیجیتال» و «مقرون به صرفه نبودن هزینه های آموزش یکی از مشکلات استفاده از محیط ابری برای حفاظت دیجیتال» بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigate the views of administrators and librarians of Allameh Tabataba'i University libraries on digital preservation in the cloud environment

نویسندگان [English]

  • Mitra Samiei 1
  • pegah Farzin 2
  • Mehdi Alipour Hafezi 3

1 Associate Professor of knowledge and Information Science Department of Allameh Tabataba&amp;amp;rsquo;i University ,Tehran, Iran

2 knowledge and information science student department of Allameh Tabataba&rsquo;i University ,Tehran, Iran

3 Assistant Professor of knowledge and Information Science Department of Allameh Tabataba&rsquo;i University ,Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the views of administrators and librarians of Allameh Tabataba'i University libraries on digital preservation in the cloud environment.The present study is applied in nature and with a descriptive-survey method in two stages. In the first stage, by reviewing the texts of a researcher-made questionnaire with five components: " This questionnaire was designed on a five-point Likert scale and its reliability was 0.852 using Cronbach's alpha. In the second stage, the collected data were analyzed based on descriptive statistics (mean, median, standard deviation and variance) and one-sample t-test. Friedman test was also used to rank the factor of "possible challenges and barriers".
Findings showed that the majority of participants were moderately familiar with the concepts of digital protection in the cloud environment. Also, from the point of view of managers and librarians of Allameh Tabataba'i University libraries, "the state of data trust and security in cloud protection" and "the availability of technological infrastructure for cloud protection in the university" is at a desirable level (p <0.05). "The organizational situation of the university for protection in the cloud environment" is at a moderate and relatively desirable level and "Knowledge and awareness required in cloud protection in librarians" is at a relatively undesirable level (p-value >0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital preservation
  • cloud computing
  • university libraries
  • Allameh Tabataba'i University