نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار ،دانشکده حکمرانی اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران.

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

4 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های پنهان سازی دانش انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی با استفاده از نوع فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در حیطه موضوع پژوهش بین سال های1391-1401 خورشیدی و 2012-2022 میلادی انجام شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد. در این پژوهش 355 پژوهش مرتبط یافت شد که پس از بررسی، 50 پژوهش به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 30 مقاله از نظر نامناسب بودن از نظر چکیده و 20 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با موضو ع مورد پژوهش حذف شدند و در نهایت مقالات به 255 پژوهش کاهش پیدا کرد. داده ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه خروجی فاز کیفی کشف 555 مفهوم، 155 مقوله فرعی و 25 مقوله اصلی و بود که در قالب مدل مفهومی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and designing the management model of knowledge concealment using metacombination approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 3
  • elahe Musharraf ghahfarakhi 4
  • Somayeh Shah Bandari Guchani 4

1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of farsan Center

2 Assistant Professor of Facuty Islamic governance Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center

4 Visiting professor University of Applied Sciences of Farsan Center, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of identifying the components of knowledge concealment. Method: The method of the current research was qualitative using meta-composite type. The statistical population of the current research included all the articles, researches and theses that were conducted in the field of the research topic between 1391-1401 and 2012-2022 AD. Sampling was done in a targeted and complete manner. In this research, 355 related researches were found, and after review, 50 researches were removed due to inconsistency in terms of title, 30 articles in terms of inappropriateness in terms of abstract, and 20 articles in terms of content inconsistency with the subject of the research, and finally the articles were 255 researches decreased. The data was analyzed using the Strauss and Corbin model in three stages of open, central and selective coding. The result of the qualitative phase was the discovery of 555 concepts, 155 sub-categories and 25 main categories, which were presented in the form of a conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hiding knowledge in organizations
  • knowledge management
  • hybridization