نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه علمامه طباطبایی

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل کارکردپذیری استاندارد خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی (گیلز) در توسعه دولت هوشمند بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش عناصر فراداده‌ای خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی و نیز مؤلفه‌های دولت هوشمند بود. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش از روش اسنادی و مشاهده و ابزار سیاهه‌وارسی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد، مؤلفه‌های اصلی دولت هوشمند در 18 محور با 75 مؤلفه جزئی دسته‌بندی شده‌اند. برای ایجاد یک دولت هوشمند مؤلفه‌هایی همانند فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، شفافیت و دسترسی، هویت دیجیتالی، حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، میانکنش‌پذیری، ملاحظات اخلاقی و قانونی، سیاست‌گذاری مناسب، زیرساخت‌های فنی، توانمندسازی دیجیتالی مطرح شده‌اند. عناصر به کار رفته در استاندارد گیلز در هشت دسته کلی قرار گرفته‌اند که عبارت‌اند از: عناصر ساده توصیف، عناصر توصیف موضوعی، یوآرآی‌ها، قالب‌های منابع و ویژگی‌های فنی، جزئیات مدیریتی، فراداد‌ه‌های مدیریتی، منشاء/مرجع و شرایط دسترسی/ حق مؤلف. هر یک از این دسته‌ها خود از چندین عنصر اصلی و فرعی تشکیل شده‌اند. نیز یافته‌های پژوهش نشان داد خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی در ابعاد گوناگونی می‌تواند در توسعه دولت هوشمند استفاده شود. یکی از نقاط قوت این استاندارد که کارکردپذیری آن را در دولت هوشمند افزایش می‌دهد، استفاده از فراداده‌های توصیفی و مدیریتی مناسب برای دسترسی به داده‌های دولتی است. تعیین و توصیف فراداده‌های مورد نیاز (همانند عنوان، پدیدآور قالب، نوع داده و جز آن‌ها)، استفاده از فراداده، ذخیره‌سازی فراداده‌ها، مدیریت و نگهداری فراداده، تعیین دسترسی‌ها و مجوزها از مهمترین کاربردهای خدمات مکان‌یاب اطلاعات دولتی در دولت هوشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on Usability of Government Information Locator Service (GILS) in Developing Smart Government

نویسندگان [English]

  • Faramarz Sahraei 1
  • seyed Majid Ebnoreza 2

1 Assistant Professor in Political Sciences at Allameh Tabataba'i University

2 Department of Political Sciences at Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The purpose of this paper was to analyze the functionality of the GILS standard in the development of the smart government. This research was conducted using documentary and observation methods. The statistical population of this research was the metadata elements of the GILS as well as the components of the smart government. A survey tool was used to collect the required data for the research. The findings of this research showed that the main components of the smart government are grouped into 18 axes with 75 partial components. To create a smart government, components like information technology, cyber security, transparency and access, digital identity, privacy and data security, interoperability, ethical and legal considerations, and digital empowerment have been proposed. The elements used in the GILS standard are placed in eight general categories, which are: simple description elements, subject description elements, URIs, resource formats and technical features, administrative details, administrative metadata, source/reference and access/copyright conditions. Each of these categories consists of several main and sub-elements. the findings of the research revealed that the GILS can be used in the development of a smart government in various dimensions. One of the strengths of this standard, which increases its functionality in the smart government, is the use of appropriate descriptive and management metadata to access government data. Determining and describing the required metadata. using metadata, storing metadata, managing and maintaining metadata, determining access and permissions are among the most important applications of the Government Information Locator Service in the smart government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart government
  • Government Information Locator Service
  • GILS
  • metadata standard