نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء

5 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل هستی‌شناسی کسب‌وکار شرکت سنگ آهن بر مبنای مدل‌های داده‌ای وب معنایی بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توسعه‌ای-کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و طراحی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی موجودیت‌های شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان یعنی منابع داده‌ای، نیروی انسانی، پست‌های سازمانی، فرایندهای مورد نظر و بخش‌های گوناگون سازمان مذکور و نیز کلاس‌ها و صفات هستی‌شناسی سازمانی بود. در این پژوهش از روش اسنادی و مشاهده ساختارمند و از ابزار سیاهه‌وارسی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، موجودیت‌های شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان در دو گروه موجودیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، یافته‌ها نشان داد بیشتر صفات مدنظر برای موجودیت‌های شرکت، صفات مناسبی در فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیمادات‌اُرگ) دارند. از سوی دیگر بررسی هستی‌شناسی سازمانی نشان داد این هستی‌شناسی دارای 9 موجودیت بوده و همه این موجودیت‌ها برای طراحی هستی‌شناسی شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان مورد استفاده قرار گرفتند. سپس، برای طراحی هستی‌شناسی سازمانی شرکت با استفاده از مدل داده‌ای وب معنایی، میان موجودیت‌ها و صفات آن‌ها در هستی‌شناسی سازمانی با موجودیت‌ها و صفات آن‌ها در اسکیمادات‌اُرگ انطباق حاصل شد و در نتیجه هستی‌شناسی مناسب برای شرکت در نرم‌افزار کشف و بازنمود دانش (KDR) پیاده‌سازی شد. در مجموع می‌توان بیان داشت، توصیف مناسب موجودیت‌های درون و برون‌سازمانی با بهره‌گیری از هستی‌شناسی‌ها موجب کشف دانش از داده‌های تولید شده، ثبت یکدست ارزش‌های مرتبط با انواع داده‌ها و نیز جلوگیری از افزونگی داده‌های ناشی از ثبت داده‌ها در سامانه‌های گوناگون خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Business Ontology of Ehya Iron Company based on Semantic Web Data Models

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Taheri 1
  • Elham Hooshmand 2
  • Esmat Momeni 3
  • Negin Shokrzadeh Hashtroudi 4
  • Mehdi Alipour Hafezi 5

1 Associate Professor Knowledge and Information Science Department, Allameh Tabataba'i University

2 Master of Information Science. Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Knowledge and Information Science Dept, Allameh Tabataba University, Tehran, Iran

4 Department of Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran

5 Knowledge and Information Science Dep. Allameh Tabataba University. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to design the business ontology of Ehya Sepahan company based on semantic web data models. This research was conducted using qualitative analysis and design method The population of this research was all the entities of Ehya Sepahan company, i.e. data resources, human resources, organizational posts, the desired processes of the organization and various departments of the mentioned organization, as well as the classes and attributes in the organizational ontology. Observation and documentary methods and checklist are utilized for gathering required data.The findings of this research showed that the entities of Ehya Sepahan company are devided to internal and external entities. On the other hand, the findings revealed that most of the attributes considered for company entities are presented in the schema.org standard. So, all the mentioned attributes for Organization, Person, Website, Product entities in the schema.org are consistent with the attributes needed to describe the company entities. On the other hand, the investigation of organizational ontology showed that this ontology has 9 entities and all these entities were used to design the ontology of Ehya Sepahan company. As a result, a suitable ontology was implemented for participating in the Knowledge discovery and Representation (KDR) software. In general, it can be stated that organizational ontologies are one of the efficient tools for accurate description and knowledge discovery of data entities of organizations that can be used to facilitate and speed up processes and decisions in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational ontology
  • semantic web data models
  • organizational entities
  • Ahya Sepahan Iron and Steel Company
  • schema.org