نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

کتابخانه‌های عمومی با در اختیار داشتن منابع و مراجع مختلف به یکی از بزرگترین نیروگاه‌های تولید دانش و اطلاعات تبدیل شده‌اند که مدیریت مؤثر و کارآمد آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه سواد اطلاعاتی کاربران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش مدیریت‌دانش در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی و ارائه الگوی مناسب بوده است. روش پژوهش، روش ترکیبی با استفاده از تکنیک فراترکیب، تحلیل محتوا و دلفی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های مدیریت‌دانش و سواد اطلاعاتی و سپس روش پیمایش بود. جامعه آماری شامل 284 کتابدار و 45582 کاربر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله تعداد 181 کتابدار و 497 کاربر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت‌دانش و سواد اطلاعاتی برگرفته از پیشینه‌ی نظری و تجربی پژوهش بود که به تأیید تیم خبره رسید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که سطح استقرار چهار مؤلفه‌ی مدیریت‌دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان بالاتر از متوسط است. همچنین سطح برخورداری کاربران از هشت مؤلفه‌ی سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط است. در نتیجه، مدلی پیشنهادی ضمن تأیید فرضیه‌های فرعی و اصلی پژوهش، نشان داد که اجرا و استقرار مدیریت‌دانش بر ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management in promoting information literacy of public library users and providing an appropriate model(Case Study: Public Libraries of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • narges movagharpour 1
  • Zahra Abazari 2
  • zohre mirhosseini 3

1 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University-Tehran North Branch.Tehran. Iran

3 Associate professor and member of the Academic Staff of the Department of Information Science and Epistemology, Islamic Azad University, North Tehran Branch

چکیده [English]

Public libraries have become one of the biggest powerhouses for the production of knowledge and information by having various sources and references that their effective and efficient management can have a significant impact on the development of users' information literacy. The aim of the current research was to investigate the role of knowledge management in improving the information literacy of public library users and providing a suitable model. The research method was a combined method using the metacomposite technique, content analysis and Delphi to identify and categorize the components of management-knowledge and information literacy, and then the survey method. The statistical population included 284 librarians and 45582 users, 181 librarians and 497 users were selected by multi-stage cluster sampling. The data collection tool included two researcher-made questionnaires for knowledge management and information literacy, derived from the theoretical and experimental background of the research, which was approved by the expert team. The method of data analysis was structural equation modeling. The findings of the research showed that the level of establishment of four components of knowledge management in public libraries of Khuzestan province is higher than average. Also, the level of users' enjoyment of the eight components of information literacy is also higher than average. As a result, a proposed model, while confirming the main and sub-hypotheses of the research, showed that the implementation and establishment of knowledge management has been effective in improving the information literacy of public library users in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public libraries
  • knowledge management
  • information literacy
  • Users
  • Information literacy promotion model