رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 مربی، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی

4 مربی دانشگاه پیام نور. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی سواد اطلاعاتی با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان بود. حجم نمونه مطالعه حاضر شامل 210 نفر دانشجوی دختر و پسر بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند و به روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع مقطعی انجام یافته و داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تدوین شده بر اساس 22 شاخصه‌ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (ACRL، 2000) و مقیاس زمینه یابی مداد کاغذی سنجش خلاقیت (MPPT) تورنس به ترتیب با پایایی 97/0 و 93/0 در آلفای کرونباخ، گردآوری شده است. جهت تحلیل داده‌های به‌دست آمده از نرم افزار SPSS20 و آزمون پیر سون استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش بین مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی (احساس نیاز به اطلاعات، توانایی جمع آوری اطلاعات، توانایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، کاربرد صحیح و موثر اطلاعات، آگاهی از مسائل اخلاقی و قانونی و دسترسی به اطلاعات) و خلاقیت رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. از نتایج این تحقیق می‌توان برای بهبود خلاقیت و مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between information literacy and creativity among students of Lorestan payameh Noor University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nemati 1
  • Ayyob Geranvand 2
  • Tayyebeh Mousavi Amiri 3
  • Farahnaz Hashem pour 4
1 Assistant Professor, Higher Education Administration, Allameh Tabataba’i University,
2 Lecturer of Payam-e-Noor University, Public Management, Ph.D. Student of Public Management, Kharazmi University,
3 Ph.D. Student of Higher Education Administration, Kharazmai University, (Corresponding Author),
4 Lecturer ,Payam-e-Noor University, M.A. in Business Management,
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this study was to investigate the relationship between information literacy and creativity of students. The sample size of this study consisted of 210 male and female students who were enrolled in the academic year 93-92 and were selected by stratified random sampling method. This study was a cross-sectional survey and for data collecting used a questionnaire based on the standards set forth in 22 indicator outcome following 5 standards of information literacy standards for higher education (ACRL, 2000) and paper pencil scale survey to measure creativity (MPPT) Torrance that for first questionnaire 0/97 and for second questionnaire 0/93 reliability in Cronbach's alpha, was obtained. To analyze the data obtained the Software SPSS20 and Pearson test were used. Based on the findings of this research information literacy components (feel the need of information, the ability to gather information, the ability to evaluate and analyze the information, correct and effective use of information, awareness of ethical and legal issues and access to information) and creativity there is a significant relationship. Conclusion: the results of this study can be used to improve creativity and information literacy skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • creativity
  • students
  • Payam Nur University ( Lorestan)
اباذری، زهرا (1386). بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران دانشگاها ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال.
آتیلگان، دوغان و اوزلم بایرام (1385) بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه آنکارای ترکیه از کتابخانه رقومی. ترجمه علی‌اکبر خاصه. مجله کتابدار، 5  
احدی، حسن و مظاهری. 1387 خلاقیت. http://www.afrinesh daily.ir) ).
اصفهانی، نوشین (1388). بررسی رابطه بین سواد اطلاعات و انگیزه شغلی دبیران زن هنرستان فنی و حرفه‌ای استان قزوین در سال تحصیلی 89-88. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بردستانی، مرضیه (1383). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. کنفرانس ملی سواد اطلاعاتی در مشهد، خرداد 1-2، (ص 479-494).
پریرخ، مهری (1386). آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روش­ها و برنامه­ها. (ص 37). تهران: کتابدار.
تورنس، ئی پال. (1372). استعدادها و مهارت‌های خلاقیت، مترجم دکتر حسن قاسم‌زاده، نشر دنیای نو
حاجی دخت، بهاره. (1387). بررسی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و خلاقیت مدیران متوسطه دخترانه ارومیه،
حصاری، ژیلا (1385) بررسی نیازهای اطلاعاتی زنان خانه‌دار در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد، پیام بهارستان
داورپناه، محمدرضا (1378). «برنامه‌ریزی زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه»، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 ص 4،1-22 1387
رضائیان، علی، ارتباطات انسانی و سازمانی چالش‌های فناوری اطلاعات/ علی رضائیان.- ره‌آورد نور. ‎۱۳۸۷ زمستان؛ جلد 2-۸ ص ‎۷، شماره ۴۲: ۲-‎۹.
‎شریفیان، اکبر (1381)؛ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
طباطبایی، فاطمه ناهید. سواد اطلاعاتی. بازنویسی میترا صمیعی. در: دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (نسخه آزمایشی). تهران: کتابخانه ملی
فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره ۵۳، شماره اول، جلد ۱۴ (این نشریه در www.isc.gov.ir همتی ، امیر . ( 1387) . بررسی تطبیقی موانع شخصی خلاقیت از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه 2 شهر ارومیه ،شود)
فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، شماره 16. صص 187- 164; طالب بیدختی، عباس؛ انوری، علیرضا (1383). " خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها ". تدبیر، شماره 152.
قاسمی، علی حسین. 1385. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ،دانشگاه‌ فردوسی‌، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دی‌ماه 1385.
ﻗﯿﺎﺳﯽ، میترا،1374، (ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دانشگاه‌های ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان و شهید ﺑﻬﺸﺘﯽ. پایان‌نامه چاپ‌نشده ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
کفایت، 1373، ص 69، به نقل از عظیمی). اعظمی، امیر؛ خواجه­ئیان، داتیس و تولایی، روح­الله (1387). خلاقیت و راه‌های پرورش آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(16)،61-78.
مجیدی، اردوان، درخشان رضا، (1386) دورنمای معماری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 1386
مقایسه میانگین پاسخ‌های دو آزمون، میزان تأثیر و سودمندی درس سواد اطلاعاتی دهد (Council ofAustralian University Librarians 2001, Koch )
مقدس زاده، حسن. 1387. بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد. اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی سال دوم خرداد 1387 شماره 8.
ﻣﮑﯽ زاده ﺗﻔﺘﯽ، بی‌بی فاطمه، (1376) بررسی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اساتید ﻣﺤﻘﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.ﭘﺎﯾﺎن ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ چاپ‌نشده ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺷﯿﺮاز داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه
مؤید نیا، فریبا. (1384). بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه در مدارس دخترانه شهرستان خوی،
میرجلیلی، سید حسین. 1385. سواد اطلاعاتی؛ نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات: 17(1)، ص 109-122.
نظری، مریم. 1384. چگونه می‌توان باسواد اطلاعاتی شد. کتابداری و اطلاع‌رسانی دوره هشتم ، شماره 2
Bayram, H., & Comek, A. (2009). Examining the relations between science attitudes, logical thinking ability, information literacy and academic achievement through internet assisted chemistry education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1526-1532.
Eisenberg. M. B. (2007). "Information Literacy:Essential skills for the
Emmett, A., & Emde, J. (2007). Assessing information literacy skills using the ACRL standards as a guide. Reference Services Review, 35(2), 210-229.
Goodman, Susan K. (1993).”Information Needs for Management Decision –making”.ARMA records management quarterly.Vol. (4)Oct.pp.12-24
Gupta (2003); “Position Statement on Information Literacy”; [on line] Available at: http://www. ala.org/aasl/position/PS_infolit.html
-Harris, M. R (2005). The librarian’s roles in the systematic review process: a case study. J. Med. Libr. Assoc. 93(1): 83-7. Information Age, second Edition." http:// www. greenwood. com.
Jones, A. Cowie, B. Moreland, J. (2010). “Assesment in schools – technology education and ICT, university of Waikato”. Hamilton, New Zealand, International encyclopedia of education (third edition), PP: 311-315..
Kolozs, B. (1992).”Information Needs of Teachers in a vocational secondary
kong, S. C. (2007). A curriculum framework for mplementing information technology in school education to foster information literacy. computers& education.
Ladbrook J & Probert E. Information skills and critical literacy: Where are our digikids at with online searching and are their teachers helping? Australasian Journal of Educational Technology 2011; 27(1)
Repanovici, Angela; Landoy, Ane (2007). "Information literacy applied on electronic resources practices from Brasov, Romania and Bergen, Norway". World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, 19 – 23 August). Re- trieved November 10, 2008, from: http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/158-Repanovici_ Landoy-en.pdf
Shrag,-Judy-A and Henderson,-Kelly (1995). Identification of Information Needs of state education Agencies. Final Report. Washington, DC: Special Education program
Tombros A, Ruthven I & Jose JM. Searchers' criteria for assessing web pages. Available at:
Webber S. & Johnston B, (2002). Assessment for information literacy. International conference on IT and information literacy, 2002,20-22, Glasgow, Scotland. Retrieved October 19, 2009, from http: //www. learnhigher. mmu. ac. uk/research/InfoLit-Literature-Review. pdf.
Wilson, L. A. (2001). "Information literacy: Fluency across and beyond the university". Library User Education: Powerful Learning, Powerful Partnership, 1 - 17. Retrieved February98-75.
آ Bundy, A. (2000, August). Information literacy: the foundation of lifelong learning. In línea. En: Lifelong learning annual conference of the South Australian Association of School Parents Clubs (SAASPC) (pp. 15-16).