نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین میزان تسهیم دانش و سطح خلاقیت و تعیین رابطه‌ آن‌ها در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 است. روش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- همبستگی به بررسی نظر 50 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است. یافته‌ها: وضعیت تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تربیت مدرس نامطلوب است اما خلاقیت کتابداران مذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. ضریب همبستگی رابطه‌ تسهیم دانش و خلاقیت با کسب 8/0 نشان می‌دهد همبستگی و رابطه معناداری میان آن‌ها وجود ندارد. نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها باید نسبت به بهبود و تقویت تسهیم دانش با انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در مسیر رشد علم و دانش گام بردارند، از ترویج و اشتراک اطلاعات و دانش در میان کتابداران حمایت کرده و زیرساخت‌های لازم برای تسهیم دانش در کتابخانه را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Sharing and Creativity among Libraries’ Librarians of Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zarei 1
  • Esmat Momeni 2

1 MA. Department of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University.Tehran. Iran

چکیده [English]

Pur: the purpose of the present study is to determine the level of knowledge sharing and creativity and the relationship between them. Among Libraries’ Librarians Tarbiat Modares University in 1392. Methodology: the methodology applied for the present study is descriptive-correlation.  The study population included 50 librarians and libraries of Humanities, Engineering and the Central Library of the Tarbiat Modares University. Findings: the status of knowledge sharing among the librarians of Tarbiat Moddares University is far from satisfactory, but the creativity of these librarians is up to the scratch. The rate of solidarity between knowledge sharing and creativity with %8 shows that no significant solidarity or relationship exists between them .Conclusion: the libraries ought to participate in educational and research activities in order to improve and enhance knowledge sharing, to propagate and share information and knowledge among librarians and ought to provide required infrastructures for sharing knowledge in the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Management
  • University Libraries
مختاری نبی، ابراهیم (1383). تحول نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی در مدیریت دانش. ماهنامه ارتباط علمی، 2 (2): 36-41.
طرقی، جعفر؛ پاپی، احمد (1385). کتابداران دیروز و مدیران دانش امروز. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 5: 83-89.
خوانساری، جیران؛ حری، عباس (1387). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق و ارائه الگوی پیشنهادی. مجله کتابداری، 42(47): 31-62.
رحیمی، حمید. (1386). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت دانش سازمانی و میزان خلاقیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
فتحیان، محمد؛ بیگ، لیلا و قوامی فر، فاطمه (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت، نوآوری. تدبیر، 164: 12-18.
فرج پهلو، عبدالحسین؛ خجسته فر، مرجان (1390). کاربرد مدل مطالعه زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها در مراکز اطلاع‌رسانی: مطالعه موردی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(1): 207-231.
کشاورزی، علی حسین (1386). موانع و تسهیل‌کننده‌های تسهیم دانش در سازمان‌ها، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 13-14 بهمن، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، تهران.
نیازآذری، کیومرث؛ بریمانی، ابوالقاسم و حاجی قلیخانی، بی‌بی سعیده (1390). بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه.فصلنامهمدیریت، 8(21)، 76-87.
نیر، نجمه؛ جوکار، عبدالرسول (1391). رابطه‌ی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. مدیریتاطلاعاتسلامت، 9(2):224-232.
یوسفی، احسان؛ صادق فیضی، جعفر؛ و سلیمانی، محمد (1390). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‌های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه). ابتکاروخلاقیت درعلومانسانی،1 (3): 29-51.
Davenport, TH & Prusak, L. (1998), Working Knowledge: How Organisations Manage what they Know, HBS Press, Boston, MA.
Hsiu-Fen, L. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal Of Manpower, 28(3/4), 315-332.
Retrieved:http://mapule276883.pbworks.com/f/Knowledgs+sharing+and+firm+inniovation.pdf
Hold, C.P..(2007).Knowledge sharing: moving away from the obsession with best practices.Journal of knowledge management, 11(1), pp. 36-47.Retrieved Agust14,2012. URL.http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1595396&show=html
. Hong, P. Doll, W. J., Nahm, A. Y., & Li, X. (2004). Knowledge sharing in integrated product development. European journal of innovation management,7(2),102-112 Retrieved: http://scholar.google.com/scholar?q=Knowledge+sharing+in+integrated+product+development&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#
Huysman, M. & de Wit, D. (2000) Knowledge management in practice. In Edwards, J. & Kidd, J. (Eds.) Knowledge Management Conference (KMAC 2000), Birmingham,UK.
Sáenz, J., Aramburu, N., & Rivera, O. (2009). Knowledge sharing and innovation performance: a comparison between high-tech and low-tech companies. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 22-36. Retrieved: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1769170&show=abstract
Shepard, S. (2000). Telecommunications convergence: how to profit from the convergence of technologies, services, and companies. McGraw-Hill, Inc.