نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 استادیار، برنامه ریزی درسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

امروزه دانش و سرمایه‌های فکری سازمان‌ها یکی از مزیت‌های اصلی رقابت محسوب می‌شود و می‌توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها در دانشگاه کردستان بود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی بوده است. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1393-94 بودند. از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار spss و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای بهینه‌تر سیستم مدیریت دانش با شاخص‌های (‌فناوری اطلاعات، شاخص توانمندی ساختار و فرهنگ‌سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دانش) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای بهینه‌تر سیستم مدیریت دانش با مؤلفه‌های (فناوری اطلاعات، شاخص توانمندی ساختار و فرهنگ‌سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دانش) رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Components of Knowledge Management and Their Implementation : A Case Study of University of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Ghobad Ramezani 1
  • Jamal Salimi 2

1 M.A. Student of Educational Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan,, Iran

2 Assistance Professor, Educational Department, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Today, knowledge and intellectual wealth of organizations rank as one of the main advantages of competition and it is acknowledged that knowledge is, the heart of the global economy and this calls for the identification of the major factors guaranteeing success and the adoption of initiatives based on the about effective factors at different phases of the design and establishment of knowledge management system. The aim of this study was to identify the components of knowledge management and their implementation at the University of Kurdistan. The methodology applied is functional and descriptive survey. The statistical community consisted of the fellow members of staff at Kurdistan University in the academic years 1393-94. Techniques and questionnaire survey were used to collect data and analyze the data, descriptive and inferential statistics Sray and spss software and Lisrel were used. According to the results, there is a significant relationship between a more efficient implementation of knowledge management system and the components (information technology, the criterion of structural potentiality and institutional culture, management potentiality and the process of knowledge management).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Knowledge Management
  • The Optimal Management University of Kurdistan
بهرامی، سوسن؛ یارمحمدیان، محمد حسین؛ فردوسی، مسعود؛ اجاقی، رضوان؛ ایزدی ورکی، فهیمه السادات؛ گلکار، مرضیه (1391). رابطه­ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(4)، 558-566.
پروست، روب و رومهات (1385).  مدیریت دانش، ترجمه علی حسینی خواه، نشر یسطرون، چاپ سوم.
پرهام، شهره (1389).  تبیین چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش و معرفی یک مدل مناسب جهت پیاده‌سازی در دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
پژوهان، آ (1387).  بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران مرکز.
تقوی فرد، محمدتقی؛ رمضانپورخاکی، حسام؛ زارع رواسان، احد (1391). شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش.  مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)، 263- 255.
حسن زاده، محمد (1388).  بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران.  مجله دانشور رفتار، 16 (25)، 26- 11.
زمانی، بی بی عشرت (1386). بررسی زیرساخت‌هایی مدیریت دانش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن.  اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
شعبانی، احمد؛ محمدی استانی، مرتضی؛ فرودگذار، حامد (1391)، شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز).  مدیریتاطلاعات سلامت، 9 (3)، 326-318.
طبیبی، سید جمال الدین؛ نصیری پور، امیراشکان؛ آقابابا، سارا؛ نبی پور جعفرآباد، نسیم (1390). مطالعه­ی ارکان مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (4)،489 - 476.
فتح‌الله‌ی، بنفشه؛ افشار زنجانی، ابراهیم ؛ نوذری، دامون (1388). امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان. مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنش‌ها. به کوشش محمد حسن زاده و دیگران. تهران، نشر کتابدار.
قهرمانی، علی آدینه؛ هاشم پور، لیلا؛ عطاپور، هاشم (1390). مطالعه وضعیت زیر ساختهای مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 45(57)، 85- 63.
کرمی، مهتاب؛ پیری، زکیه (1387). کاربرد مدیریت دانش در کدگذاری بالینی در سازمان­های مراقبت بهداشتی. مدیریت اطلاعات سلامت، 2(4).
کیوان آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن؛ مسعودیان، یوسف (1390). رابطه‌ی مؤلفه‌های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت 8 (5)، 680-673.
نیک بخت، اکرم؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ مقدم، اعظم (1388). رابطه بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (2)، 224-216.
نیر، نجمه؛ جوکار، عبدالرسول (1391). رابطه‌ی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)،232-224.
همتی، محمد (1389). ارزیابی میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشکده‌های پردیس فنی تهران. مقاله ارائه شده در. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
یارمحمدزاده، پیمان؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی (1390)، تبیین مدل معادله‌ی ساختاری تأثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه‌ی انسانی در دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (8)، 1145-1136.
Abtahi, H & Salavati, A. (2006). Knowledge management in organization, Tehran: Publication.
Amaravadi, C. S. (2005). Knowledge management for administrative knowledge. Expert Systems, 22(2), 53-61.
Attafar A, Bahrami Samani M. The application of the learning organization’s indicators in public and Islamic Azad universities of Shahrekord. Higher Educ J. 2008; 2(1), 79-161. [Persian].
Bong S.H, Lee J, Gil Y. (2004). Effective team processes for technology internalisation with special emphasis on knowledge management: successful late starter, Samsung case. International Journal of Technology Management, 27 (1), 16–39.
Chandra S. A. (2008). Knowledge Management for Administrative Knowledge and Decision Sciences. College of Business andTechnology. Stripes; Hall 435 Western Illinois University, 61455.UAS.
Chandra S. A. (2008). Knowledge Management for Administrative Knowledge andDecision Sciences.College of Business andTechnology.Stripes; Hall 435 Western Illinois University, 61455.UAS.
Choi, Yong Suk, "An empirical study of factors affecting successful implementation of knowledge management" (2000). ETD collection for University of Nebraska - Lincoln. AAI9991981. 
Choi.B, Lee.B, (2003), Knowledge management as a catalyst for innovation within organizations. Organisation Study, 18(7), 417-403.
Chourides, P., Longbottom, D., Murphy, W. (2003). "Excellence in knowledge Management: an Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures. Measuring Business Excellence, 7(2), 29-45.
Daneshfard, K. (2004). "Building capacity for organizational learning", Tehran. Journal Management, 14, 38-44. (In Persian).
 Davel. R, & Snyman. M. (2007). Influence of corporate culture on the use of knowledge management techniques and technologies, Department of Information Knowledge Management, University of Johannesburg, 6-17.
Davenport, T. H. and L. Prusak (1998). Working Knowledge, Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
Davenport, T., and Laurence, H. P. (1996). Working knowledge: new organizations manage what they know. Boston, Ma: Harvard Business School.
 Eppler, M.J. & Sukowski, O. (2000). “Managing team knowledge: core processes, tools and enabling factors”, European Management Journal, 334-341.
Gold, A. Malhotra, A. & Segars, A.H. (2001). “Knowledge management: an organization capabilities perspective”. Journal of Management Information System,18(1), 185-214.
 Golden, C. L. (2009). Knowledge Management and Historically Black Colleges and Universities. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy Applied Management and Decision Sciences Information Systems Management Specialization, College of Management and Technology, Walden University.175-183 (In Persian).
 Hung, Y.; C Huang, S.; M Lin, Q. & Tsai, M, L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data System, 105(2), 164-168.
Jamalzadeh M, Rahgozar H, Alavi F. 2011. A survey of Shiraz Islamic Azad University with regard to learning organization from the perspective of faculty members. Q J Appr Educ Admin, 2(5), 71-94. [Persian].
Khalifa, M. & Liu, V. (2003). Determinations of KM programs, 20-30. Available at: www.ejkm.com.
Kim, S. (2001). An empirical study of the relationship between knowledge management and information technology infrastructure capabilities in the management consulting industry, 24-27, Available on http: www. Proquest. umi.com.
Kuan, Y.W. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management &Data System,105 (3), 262-273.
Lee, Y. C., and Lee, S. K. (2010). Capabilities processes and performance of knowledge management: A structural approach. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 17(1), 21-41.
Liao, S.H. (2003). Knowledge Management Technologies and ApplicationsLiterature Review from 1995 to 2002.Expert Systems and Applications, 25(2), 155-164.
Menon, A, and Varadarajan, R.A. (1992). A model of marketing knowledge use within firms. Journal of Marketing, 65(4), 53-71.
Mohammadi Fateh, A.; Sobhani, M. & Mohammai, D. (2009). Knowledge management comprehensive approach, Tehran: Publication, Payame Puya 117- 118. (In Persian).
 Najafbeygi R, (2004). Organization and management, (2nd Ed). Tehran: Islamic Azad University Scientific Publication Center, 230-235. (In Persian).
 Nedlela, L.T. & Toit, A.S.A. (2001). “Establishing a knowledge management programme for competitive advantage in an enterprise”. Journal of Information Management, 21, 157-165.
Newmen, Brion. & Connord, W. Kurt. (1999). A framework for characterizing knowledge management methods, Theory Paper Km-Forum.Org, 30-35.
Pan, S. & Scarbrough, H. (1998). “A socio-technical view of knowledge sharing at bukman aboratoris”. Journal of Knowledge Management, 2(1), 55-66.
Piccoli, G., Ahmad, R., Ives, B. (2000). Knowledge Management in Academia: A Proposed Framework.Information Technology and Management,1, 229-245.
Probest, G., Steffen, R. & Kai, R. (2002). Managing Knowledge; Building Blocks for Success, New York; John Wilely & Sons.
Rastogi, P.N. (2000). Knowledge management and intellectual capital – the new virtuous reality of competitiveness. Human systems management, 19(1), 39-49.
 Sallis، E.& jones، G. (2007). “knowledge management in education”, Kogan page،London,. 1-17.
 Sarrafizadeh. A. (2007). Management information systems strategic approach, Tehran: Terme Publication, 431-435. (in Persian).
Sharma, S. & Wickramasinghe, N. (2002). A framework for building a learning organization in the 21st century, Working paper, 4-11.
Swieringa, J. & Wierdsma, A. (1992). Becoming a learning organization: beyond the learning curve, Addison-Wesley Publishing Company, 50-65.
 Tabibi, S.J.; Maleki, M.R. & Delgoshaei, B., (2009). Writing successful theses, dissertations, research projects and scientific articles, Tehran: Ferdos Publication, 77-88. (in Persian).
Twigg, C.A. (1994). The Changing Definition of Learning. Educom Review, 29.
Zheng, W. (2005). The impact of organizational culture, structure, and strategy on knowledge management effectiveness and organizational effectiveness, 135- 190. Available on http:www.proqust.umi.com.