طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بر اساس زندگی‌نامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام

2 استادیار و عضو‌هیات‌علمی گروه‌مدیریت، ‌دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرایندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بوده است. در این پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی، به روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، 10 نفر از افراد دارای شرایط مرجعیت درگذشته علمی ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام‌شده است و در مرحله دوم اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی شامل کلیه اعضای کمیته‌های علمی فعال در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شامل 176 نفر که به‌صورت نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای موردمطالعه قرارگرفته‌اند. در مرحله اول تحقیق موضوع اتکاپذیری پژوهش توسط محقق رعایت شده و در مرحله دوم ضریب آلفای کرون باخ محاسبه‌شده که عدد 89/0 به دست آمده است. یافته­های کیفی شامل مراحل پیدایش با پنج بعد، رشد و پرورش با شش بعد، تعامل با چهار بعد و تکامل با پنج بعد شناسایی گردید؛ و در پایان با استفاده از نرم­افزار لیزرل[1] مراحل فرایندی و ابعاد مورد آزمون قرار گرفت. مشخص گردید؛ بیشترین تأثیر تجربه محیط‌های علمی جدید و یادگیری مناسب با میانگین رتبه‌ای 82/3 و کمترین تأثیر مربوط به وجود فضا و محیط سیاسی برانگیزاننده و تقویت‌کننده فعالیت‌های علمی با میانگین رتبه‌ای 19/2 است. نتایج پژوهش نشان داد نظر به نقش مرجعیت علمی در افزایش توان رقابتی کشور و همچنین جایگاه آن در اسناد بالادستی، ضرورت دارد با انجام برنامه‌های عملیاتی مناسب برای توجیه و آگاه‌سازی مدیران علمی کشور و به‌تبع آن‌همه دانش‌پژوهان شایسته از طریق برگزاری سمینارها و مجلات و انجمن‌های علمی و صداوسیما اقدامات کافی به عمل آید.[1] .Lisrel Software

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Process Model of Scientific Authority in Iran’s Higher Education Mixed approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taban 1
  • Ali Yasini 2
  • Ardeshir Shiri 1
  • Esfandiar Mohammadi 1
1 Assistant Professor, Management of Department, Ilam University, Ilam, IRAN,
2 * Assistant Professor, Management of Department, Ilam University, Ilam, IRAN,
چکیده [English]

This study aimed to design and explain the process model of scientific authority in Iran’s higher education. Mixed-Method has been the methodology used in this research in two phases: the first, qualitative using Grounded Theory, and the second, quantitative (descriptive, survey). Research orientation has been basic, descriptive and functional; the research approach has been deductive in the first phase and inductive in the second one. The population, in the first phase, was 15 persons possessing the authority’s conditions in Iran’s scientific past released from purposive sampling method; the population, in the second phase, was the higher education’s professors and experts including all members of the active scientific committees in Ministry Of Science, Research and Technology. These members were 176 persons who were studied through stratified random sampling. In the first phase, the research’s reliability has been observed by the researcher, and in the second one, Cronbach's alpha coefficient was calculated. Qualitative findings including four stages were identified as nascent stage with five dimensions, development stage with six dimensions, interaction stage with four dimensions and evolution stage with five dimensions. Finally, the process and dimension stages were tested by LIZREL software. It was found that the most impact related to education and research area and experiencing scientific environment, and the least related to the political factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Higher education
  • Scientific Authority
  • process
تابان، محمد (1391). طراحی الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی. پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه تهران.
تابان، محمد؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ پوراشرف، یاسان؛ یاسینی، علی؛ ویسه، صیدمهدی (1395). شناسایی مؤلفه های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده بنیاد. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. 20 (2): 163-182.
سیدجوادین، سیدرضا؛ شریفی، سیدمهدی؛ رایج، حمزه (1388). نقش توسعه منابع انسانی در دستیابی به چشم‌انداز 1404 صنعت نفت، تهران. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3(8)، 77-100.
عدلی، فریبا (1386). از مدیریت دانش به توانمندسازی دانش‌آفرینی. ماهنامهرهیافت، 47.
مارکوارت، مایکل (1996). ایجاد سازمان یادگیرنده. ترجمه محمدرضا زالی(1385) تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.  45.
محمد حسین طباطبایى، تفسیر المیزان، (قم: منشورات جامعه ى مدرسین). ج 2.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1366). تفسیر نمونه، قم: انتشارات دارالکتب اسلامیه.
نصیری، فخرالسادات، کریمی، ایمان (1390). مدیریت دانش سازمانی و مدیریت فرایندها، دومین همایش ملی مدیریت فرایندهای سازمانی، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نیک‌بخت، اکرم؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ مقدم، اعظم (1389). رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامهمدیریتاطلاعاتسلامت، 7(2).
Anderson, A. Hall Borg N. Timpka T. (2003). A model for interpreting work and information management in process-oriented healthcare organizations. International Journal of Medical Informative, 7 (2), 47-56.
Arif Hassan. (2007). Human Resource development and organizational values.journal of European Industrial Traniny, 31(6), 435 – 448.
Barandoost, R. (2001). Identification process orientation organization, Tadbir, 12 (113), 52- 60 (persian).
Barnes, B., & Shapin, S. (Eds.). (1979). Natural order: historical studies of scientific culture. Beverly Hills/London: Sage Publications.
Elias A .zerhouni M. (2008). Scientific Leadership Structure for Basic Behavioral Research, Department Of Health And Human Services National Institutes of Health Director, NIH, For the Profession and Its Professionals. Advances in Developing Human Resources.2 (3), 1–27.
Hans de Brujin, Ernst ten Heuvellof .(2010). Roel in’t veld Process Management: Why Project Management Fails in Complex Decision Making Processes, Publisher, Springer, Publication Date, -8-29.
Horgan, J. (2015). The end of science: Facing the limits of knowledge in the twilight of the scientific age. Basic Books.
Hull, D. L. (2010). Science as a process: an evolutionary account of the social and conceptual development of science. University of Chicago Press.
ISO 9000. (2005). Quality Management Systems. ISO Series.
John, J., & Johan, N. (2008). Management by Process: A Practical road-map to sustainable Business Process Management. Publisher: Butterworth-Heinemann. Publication Date: -6-17.
Lee. Leisa D. Sargent, Christine D. Bataille, Heather C. Vough, Mary Dean. (2011). Metaphors for retirement: Unshackled from schedules. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 315-324.
Niiniluoto, I. (2014). Scientific progress as increasing verisimilitude. Studies in History and Philosophy of Science Part A46, 73-77.
Peterson, Pat. (2010). The Dynamic Role of Innovative Scientific Leader in Organizational Culture, ProQuest LLC, 789 East Eisenhower Parkway,P.O. Box 1346
Price, A. M., & Peterson, L. P. (2016). Scientific progress, risk, and development: Explaining attitudes toward science cross-nationally.International Sociology31(1), 57-80.
Shibar. S (2001). New approach in total quality management in USA: For Scientific revolutions in management. Tehran: Iran-Khodro. (Persian).
Wiek, A., Ness, B., Schweizer-Ries, P., Brand, F. S., & Farioli, F. (2012). From complex systems analysis to transformational change: a comparative appraisal of sustainability science projects. Sustainability Science7(1), 5-24. www.hdr.undp.org/en/statistics