بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور گیلان، رشت، ایران

2 دادکتری تخصصی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراننشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

نیروی انسانی عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می‎باشد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی برای تصمیم‌گیری درباره مقاصد و طرح‌های سازمان می‌باشد و در این راستا، هم به نیازهای سرمایه انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابلیت‌های فرآیند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآورانه با رویکرد مدیریت دانش می‎پردازد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه رؤسا و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان گیلان می‎باشد. ابزار جمع آوری داده‎ها پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS18 و نرم افزارSPSS21 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد و هم‎چنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش تأثیر دارد و مدیریت دانش همچنین بر نوآوری سازمانی مؤثر است.مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مدیریت دانش، سازمان آموزش و پرورش استان گیلان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on Human Resource Management and Organizational Innovation

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Hashemi 1
  • Ehsan Ekradi 2
  • Minoo Yousefi 3
1 Fecturer, Department of Management, Faculty of Management, Payam-e-Noor, Gilan Branch, Rasht, Iran
2 Ph.D. in Higher Education, Faculty of Psychology & Educational Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran,
3 . Ph.D. Students in Human Resource Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

Manpower is the main factor creating a competitive advantage for the organization. Human resource strategic management is a way to decide about the goals and objectives of the organization, and in this regard both the human capital needs and the development of process capabilities. The present study investigates the relationship between strategic HR management and innovative performance with the knowledge management approach. The research is an applied and descriptive survey. The statistical population of the study is all the heads and managers of the education organization of Guilan province. The data gathering tool was a questionnaire and structural analysis was used to analyze the data using AMOS18 software and SPSS21 software. Research findings showed that human resource management has an impact on organizational innovation and also human resource management has an impact on knowledge management, and knowledge management also influences organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • Organizational Innovation
  • Knowledge Management
  • the Organization of education and breeding of Guilan province
احمدی، ابراهیم. (1391). تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات. واحد خوزستان.
الیکانی، حامد و فکری، رکسانا. (1393). ارائه مدل نوآوری با رویکرد مدیریت دانش در صنایع خودروسازی ایران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21. تهران.
برومند، مجتبیو رنجبری، مریم (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. 24(6)، 41-54.
حسن‌زاده، رضا؛ سید عباس زاده، میر محمد و قلاوندی، حسین. (1393).  بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه. 4(48)، 605-621.
دلیرپور، مصطفی و یعقوبی، سعید. (1392). ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری. دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران.
رضایی دیزگاه، مراد و عسگری، آمنه. (1389). کارآفرینی سازمانی، ارتباط آن با عملکرد بالای منابع انسانی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری.
محقر، علی؛ احمدی، امیر و محقر، فاطمه. (1388). بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
معطوفی، علیرضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان. (1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 10(4)، 57-71.
یوسفی، احسان؛ صادق فیضی، جعفر و سلیمانی، محمد (1391). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 3(1)، 29-52.
Abdullah, N. H., Wahab, E., & Shamsuddin, A. (2010). Human Resource Practice as Predictors of Innovative among johar SMEs. International conference on science and social research, Kuala Lumpur, Malaysia.
Absar, M. M. N., Nimalathasan, B., & Jilani, M. M. A. K. (2010). Impact of HR Practices on Organizational Performance in Bangladesh. [Article]. International Journal of Business Insights and Transformation, 2(3), 15-19.
Aramburu, N., & Sáenz, J. (2011). Structural capital, innovation capability, and size effect: an empirical study. Journal of Management and Organization, 3(17), 307-325.
Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 8(47), 1323-1339.
Beugelsdijk, S. (2008). Strategic human resource practices and product innovation. Organization Studies, 29(6), 821-847.
Castro, G. M., Delgado-Verde, M., Amores-Salvadó, J. & Navas-López, J. E. (2013). Linking human, technological, and relational assets to technological innovation: exploring a new approach. Knowledge Management Research & Practice, 2(11), 123-132.
Chang, S., Gong, Y., & Shum, C. (2011). Promoting innovation in hospitality companies through human resource management practices. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 812-818.
Chen, C. J. & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
Ciabuschi, B., & Martin, O. (2012). Knowledge ambiguity, innovation and subsidiary performance. Baltic Journal of Management, 2(7), 143-166.
Damanpour, F., & Marguerite S. (2008). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers. Journal of public administration research & theory, 19, 495-522.
Guthrie, J. P. (2001). Roll on Columbia was chosen as the official Washington state Folk Song, and in "Oklahoma Hills" was chosen to be the official state.
Hales, S. (2001). Dimensions of Knowledge and its management, Available at: www.isnighting.co.uk.
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and Organizational Learning on Innovation Performance in the High-Tech Industry. International Business Review, 2(20), 213-225.
Ichniowski, C., Shaw, K., & Prennushi, G. (1997). The Effect of Human Resource Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines. The American Economic Review, 8(7), 291-313.
Laursen, K., & Foss, N. J. (2003). New human resource management practicescomplementarities and the impact on innovation performance. Camb Econ, 27(2), 243-263.
Malhotra, Y. (2002). From information management to knowledge management. Available at: www.brint.com/papers/kmebize.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creation companieshowJapanese companies create the dynamics of innovation. Oxford: Oxford university press.
Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. European Journal of Innovation Management, 11(1), 51-86.
Pastor, I. M. P., Santana, M. P. P., & Sierra, C. M. (2010). Managing knowledge through human resource practices: empirical examination on the Spanish automotive industry. International Journal of Human Resource Management, 13(21), 2452-2467.
Sheehan, M., Garavan, T. N., & Carbery, R. (2014). Innovation and human resource development (HRD). European Journal of Training and Development, 38(1/2), 2-14.
Scarbrough, H. (2003). Knowledge Management, HRM and the Innovation Process. International Journal of Manpower, 24(5), 501-516.
Vaccaro, A. Parente, R. & Veloso, F. M. (2010). Knowledge management tools. Inter organizational relationships, Innovation and firm performance. Technological Forecasting & Social change, 32, 20-32.
Van de Ven, A. (1986). Central Problems in the Management of Innovation. Management Science, 32(5), 590-607.
Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean Jr, J. W., & Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of management Journal, 39(4), 836-866.