نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناس اداره کتابخانه های شهرستان عجبشیر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

2 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 . استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف : هدف از این پژوهش تعیین میزان همخوانی میان برچسب های اختصاص یافته به مقالات کتابداری در پایگاه رده بندی مردمی سایت‌یولایک و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا می باشد.
روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل 300 مقاله در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی می باشد که از میان مقالات مشترک از لحاظ اطلاعات کتابشناختی ( عنوان، نام نویسنده، نام نشریه، سال انتشار و ... ) در میان پایگاه رده بندی مردمی سایت‌یولایک و پایگاه لیستا در فاصله زمانی ابتدای سال 2010 تا 15 نوامبر سال 2011 به صورت تصادفی انتخاب شده است . این تحقیق به روش پیمایشی – توصیفی و با استفاده از داده های گردآوری شده بر مبنای روش مشاهده انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و به کمک نرم افزار آماری اکسل انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که کمتر از 2 ٪ درصد از برچسب های اختصاص یافته به مقالات منتخب حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه رده بندی مردمی سایت‌یولایک با آنچه که به عنوان توصیفگر به همان مقالات در پایگاه لیستا اختصاص داده شده است همخوانی دارند.
نتیجه گیری: این نتایج در کل نشان دهنده آن است که برچسب های مورد استفاده کاربران برای بازیابی و رده بندی مفاهیم در محیط وب با آنچه که متخصصان برای رده بندی و بازیابی همان مفاهیم به کار می برند تفاوت و فاصله زیادی دارد. د

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Overlap between the Descriptors of the Library Articles in LISTA Database and the Tags Assigned to the Same Articles in Folksonomy of Citeulike

نویسندگان [English]

 • masoumeh mohammadpour 1
 • esmat momeni 2
 • Mehdi Alipour Hafezi 3

1 M.A. in Knowledge & Information Science, Faculty of Psychology & Educational Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran,

2 . Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Faculty of Psychology & Educational Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Iranian Research Institute for Information Science & Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the amount of overlap between the descriptors of the library articles in LISTA database, and the tags assigned to the same articles inFolksonomy ofCiteulikewill be studied.
Research population of this study are published articles in library LISTA databases, in the period beginning in 2010 to 15 November 2011, which this population selected of the common articles based on the bibliographic (title, author, journal name, publication number, etc.), in this database andFolksonomy ,Citeulike, that finally, 300 cases were selected, and based on the overlap between the descriptor and the tags were studied. The results of this study are as follows:
Less than 2% between tags and descriptors assigned to the library of articles devoted to the papers, there is overlap. On this basis, the main hypothesis of the study was approved, and the corresponding number of review articles dedicated to the library in Citeulike, it was found that 5.27% of the amount of tags, including synonyms descriptors that the articles in LISTAhas been allocated, and the results showed that users are used in different ways to achieve a sense of what they sought, or for tagging articles. .......

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Folksonomy
 • tagging
 • collaborative tagging
 • LISTA
 • Thesaurus
 • Descriptor
 • Overlap
 • Citeulike
اسدی، مریم. (1385). کاربرد طرح‌های رده‌بندی در بازیابی منابع شبکه‌ای. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
اشرفی ریزی، حسن وکاظم پور، زهرا. (1388). مقدمه‌ای بر نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی. تهران: چاپار.
پشتونی زاده، میترا و منصوری، علی. (1385). آیا رده‌بندی پاسخی مناسب برای مشکلات بازیابی در وب خواهد بود؟. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
تاج‌الدینی، اورانوس و موسوی، علی سادات. (1387). وب 2: تقابل حقیقت و ایده آل. کتاب ماه: کلیات و اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی، 131، 18-23.
جمالی مهموئی، حمیدرضا. (1382). وب معنایی: شیوه ای رو به تکامل برای ذخیره و بازیابی کارآمدتر اطلاعات روی اینترنت. اطلاع‌شناسی، 2، 47-67.
حسینی، سیدمهدی. (1385). رده‌بندی مردمی: رویکردی نوین به سازمان‌دهی اطلاعات در وب. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
خسروی، عبدالرسول و حاجی زین‌العابدینی، محسن. (1385). ضرورت مستندسازی موضوعی پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
داودی، مهدی. (1370). مقدمه‌ای بر جنبه‌های نظری رده‌بندی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 5-8، 271-301.
صباغی نژاد، زیور. (1385). نمایه‌سازی صفحات وب: مفاهیم و ابزارها. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
کوکبی، مرتضی و آخشیک، سمیه سادات. (1385). سازمان‌دهی منابع اطلاعاتی اینترنتی: قواعد فهرست‌نویسی انگلو امریکن یا عناصر فراداده‌ای دوبلین؟. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
محمدی، فخرالسادات. (1385). دگرگونی ساختار و نقش اصطلاح‌نامه‌ها. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
مردانی، امیرحسین. (1388). فولکسونومی: از آن کاربران برای کاربران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 79، 239-260.
ملای مقدم، گلنازو نعیم‌آبادی، محمد. (1385). سازمان‌دهی صفحات وب با استفاده از نظام‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
نوروزی، علیرضا. (1387). کتابخانه 2: خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2. کتاب ماه: کلیات و اطلاعات و ارتباطات و دانش شناسی، 131، 24-35.
نوروزی، علیرضا و منصوری، علی. (۱۳۸۵). رده‌بندی مردمی (فوکسونومی) در تقابل با نظام‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای. ارائه شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵.
-----------(2007). tagging and social bookmarking. library technology reports.
Abram, S. (2007, October). Web 2.0, Library 2.0, and Librarian 2.0: Preparing for the 2.0 World. In Library and Information Services in Astronomy V (Vol. 377, p. 161).
Al-Khalifa, H. S., & Davis, H. C. (2009). Folksonomies versus automatic keyword extraction: An empirical study.. IADIS internatioal journal on computer science and information systems, 1, 132-143.
Bruce, R. (2008). Descriptor and folksonomy concurrence in education related scholarly research. Webology, 5(3), 1.
Cattuto, C., Schmitz, C., Baldassarri, A., Servedio, V. D., Loreto, V., Hotho, A., ... & Stumme, G. (2007). Network properties of folksonomies. Ai Communications, 20(4), 245-262.
Farhan, H., & Sanderson, M. (2007). Measuring the Quality of E_Government Folksonomy. 307-321.
Gordon-Murnane, L. (2006). Social bookmarking, folksonomies, and Web 2.0 tools. Searcher Mag Database Prof, 14(6), 26-38.
Gwizdka, J., & Cole, M. (2007, September). Finding It on Google, Finding It on del. icio. us. In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (pp. 559-562). Springer, Berlin, Heidelberg.
Hayman, S. (2007). Folksonomies and tagging. ark group conference: developing and improving classification schemes, sydney.
I. kipr, M. (2009). Tagging and social organisation of information.
j. rolla, P. (2009). User tags versus subject heading. Library Resources Technical Services, 53(3), 174-184.
Lin, X., beaudoin, j., & buyi, y. (2006). Characteristics of social classification. Proceeding of the 17th workshope of the american society of information science, 1-19.
Mai, J. E. (2011). Folksonomies and the New Order: Authority in the Digital Disorder. Knowledge organization, 38(2)., 114-122.
Peters, I., & Weller, K. (2008). Tag gardening for folksonomy enrichment and maintenance. Webology, 5(3), 1-18.
Plangprasopchok, A., & Lerman, K. (2009, April). Constructing folksonomies from user-specified relations on flickr. In Proceedings of the 18th international conference on World wide web (pp. 781-790). ACM.
Sauperl, A. (2010). UDC and folksonomies. Knowledge, 4, 307-317.
Spiteri, L. F. (2007). The structure and form of folksonomy tags: The road to the public library catalog. Information technology and libraries, 26(3), 13.
Stock, W. G. (2007). Folksonomies and science communication. Information Services & Use, 27(3), 97-103.
Trant, J., & with the participants in the steve. museum project. (2006). Exploring the potential for social tagging and folksonomy in art museums: Proof of concept. New Review of Hypermedia and Multimedia, 12(1), 83-105.
Tripathi, M. (2010). Use of web2.0 tools by academic libraries. internatinal information and library review, 42(3), 195-207.
Webb, P. L., & Nero, M. D. (2009). Computers in libraries: opacs in the cloud.