رفتار اطلاع‌جویی در محیط گوشی‌های هوشمند تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان مقطع دکترا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده در عرصه فناوری، گوشی‌های هوشمند تلفن همراه نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای دسترسی به اطلاعات مطرح می‌شوند؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز در محیط گوشی‌های هوشمند تلفن همراهبوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی اجرا شده است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 285 نفر از دانشجویان مقطع دکترا دوره روزانه که در سال 1395 در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل هستند، تشکیل می‌دهد. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین انگیزه دانشجویان، برای استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن همراه حضور در شبکه‌های اجتماعی، گفتگو کردن (chat)، تماس صوتی و دسترسی به اینترنت بوده است. همچنین برای مرور اخبار، جستجوی اطلاعات جهت پژوهش‌های دانشگاهی و خواندن کتاب و مقالات الکترونیکی بعد از رایانه‌های کیفی، گوشی‌های هوشمند تلفن همراه پرکاربردترین ابزار هستند. نتایج نیز به این نکته اشاره دارند که مهم‌ترین مزایای استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن همراه، تبادل مستمر اطلاعات، دسترسی فوری به اطلاعات از هر نقطه، امکان انجام چند کار به‌صورت هم‌زمان و جستجوی سریع اطلاعات بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

information-seeking behavior in the Smartphones environment: the case study of PhD students of Shahid Chamran University of Ahwaz.

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Izadi 1
  • Zahed Bigdeli 2
  • Mohammad Akbari 1
1 Ph.D. Student in Knowledge & Information Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
2 Professor, Department of Knowledge & Information Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Today, given the growing advances in technology, smartphones have become one of the means of accessing information. The purpose of this study is to investigate the information-seeking behavior in the mobile environment by analyzing PhD student smartphone users’ behaviour at Shahid Chamran University of Ahwaz. The study is descriptive and is based on a survey. A researcher-constructed questionnaire is used to collect the data. The statistical population of this research is 285 PhD students at Shahid Chamran University of Ahwaz enrolled in 2016. The findings suggest that smartphones are used predominantly for connecting to social media, chat, voice calls and Internet access. After Laptops, smartphones are the most widely used tools for accessing the news, seeking information for academic research and reading e-books and articles. The results also show that some of the most important advantages of smartphones are continual information exchange, immediate access to information from anywhere, multi-tasking option and quick searching for information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Smartphones"
  • "information-seeking behavior"
  • "PhD students
  • Shahid Chamran University of Ahwaz"
الهیاری، عباسعلی؛ حیدری، سعید و ژیان، فرشاد. (1394). نیمرخ سبک‌های دل‌بستگی، اعتیاد به تلفن همراه و نحوه استفاده از آن در دانشجویان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 21(6)، 87 – 103.
ایمانی، اکبر؛ ایزدی، عبدالرضا. (1393). مطالعه رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران ورودی 1391. ماهنامه ارتباط علمی، 32(1).
حسینی پاکدهی، علیرضا و حاج محمدی، مریم. (1390). نوجوانان و تلفن همراه. فصلنامه علوم اجتماعی، 55(55)، 244-281.
داورپناه، محمدرضا. (1382). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تهران: نشر چاپار، دبیزش.
درزی، صغری. (1390). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته. فصلنامه دانش‌شناسی، 12(3)، 17- 25.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
شرکت مخابرات ایران. (1394). گزارش اتحادیه جهانی مخابرات منتشر شد/توسعه نسبی ICT در جهان. بازیابی شده در تاریخ 13/03/1395 از طریق https://www.tci.ir/tabid/267/ctl/ArticleView/mid/794/articleId/1838/----ICT-.aspx
ضیایی پرور، حمید. (1394). ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 105 درصد. بازیابی شده در تاریخ 13/03/1395 از طریق:
https://www.tci.ir/tabid/108/ctl/ArticleView/mid/479/articleId/718/---105-.aspx
عاملی، سعید رضا. (1385). فردگرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی، فردگرایی و هویت. مجله جهانی رسانه، 1.
مهدی زاده، شراره و خیلا، زهرا. (1392). تلفن همراه، روابط اجتماعی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 32 (9)، 99 – 117.
همشهری آنلاین. (1391). تاریخچه تلفن همراه در جهان و ایران. بازیابی شده در تاریخ 30/02/1395. از طریق http://hamshahrionline.ir/details/180957
Arif, Z., Rahman, A., Latif, A., Mohammed Ghazali, A., Ghazali, M., & Iylia, M. F. (2015). Dimension of Librarians’ Mobile Information Behavior in an Openness Paradigm Era. Retrieved on April 15, 2016, from http://eprints.usm.my/29523/
Lee, J. M., & Song, Y. S. (2015). Mobile information-seeking behavior a comparative study.  IFLA Journal41(2), 153-161.
Liu, Z. (2015). Information Behavior in the Mobile Environment: An Overview. iSchool Student Research Journal5(2), 2.
Liu, Z., Huang, X., & Fu, Y. (2014). Information behavior in the mobile environment: A study of undergraduate smartphone users in China. Chinese Journal of Library and Information Science7(4), 1-15.
Lyon, D. (1999). Postmodernity. Univdrsity of Minnesota Press.
Mills, K. (2009). M-Libraries: Information use on the move. Retrieved on April 15, 2016, from https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/221923
Nicholas, D., Clark, D., Rowlands, I., & Jamali, H. R. (2013). Information on the go: A case study of European mobile users. Journal of the American Society for Information Science and Technology64(7), 1311-1322.
Sir, E., & Victor, E. (2015). Impact of Smartphones tablets on the Information Seeking BehaviourOf Medical Students and Staff of Niger Delta University Bayelsa State-Nigeria. Library Philosophy and Practice, 0_1.
Wilson, T. D. (2000). Human information behavior. Informing science, 3(2), 49-56.
Yeh, N. C. (2014). Understanding Taiwanese mobile information access behavior. Paper presented at: IFLA WLIC 2014 - Lyon - Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge in Session 190 - Asia and Oceania.