طراحی مدل تجاری‌سازی و ارائه الگوریتم پیشنهادی تجاری‌سازی دانش برای آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقشم

2 . دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 . دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران

چکیده

اهمیت روزافزون تجاری سازی و نگاه ویژه به این مقوله در سطح دانشگاه های جهان، لزوم بررسی آن را در دانشگاه‌های داخل تبیین می نماید. بر این اساس تجاری سازی که پل ارتباطی دانشگاه و صنعت (یا بازار) لقب گرفته است باید در قالب مدلی کارآمد و کاربردی، عملیاتی گردد. بررسی مدل های مطرح در جهان نشان می‌دهد عوامل محیطی نقش بسزایی در تجاری سازی دارند. لذا لازم است مدلی که طرح می گردد، مدلی بومی و متناسب با شرایط محیطی کشور ایران باشد تا به معنای دقیق کلمه، کاربردی شده و در سطح سازمان‌های ایرانی عملیاتی گردد. این تحقیق بر آنست که با طراحی مدلی جامع و پرداختن به نقش عمده پژوهش های بنیادی، الگوریتمی مناسب با فضای تحقیقاتی در کشور و ناظر بر شرکت های نوآور(با تکیه ویژه بر نوآوری-های دانشگاهی) و بیشتر مناسب برای ایده های برآمده از دل تحقیقات دانشگاهی و مطلوب برای استفاده در شرکت‌های دانشگاهی، انکوباتورها و مراکز رشد پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization Model Design and Presentation of Proposed Algorithm of Knowledge Commercialization for the Higher Education

نویسندگان [English]

 • tahereh salamati 1
 • ehsan vaezi 2
 • mehdi memarpour 3
 • ali rajabzadeh 4
1 M.A. in Department of Management, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
2 . Ph.D. Student in Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
4 . Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growing importance of commercialization and special attention paid to this topic of discussion at global university level makes the study on this matter justifiable. On basis of this assumption the commercialization which has been named as the connection link between universities and industries or (market) must become operational in the frame work of a practical and effective model.The study and evaluation of the practical models widely used in the world reveals that, the environmental factors play an important role in the process of commercialization. Therefore, the model to be designed and chosen must be indigenous and suitable for domestic conditions of the country. In other words, it should applicable to and practical for the use in Iranian organizations. In this study, it has been tried to present a comprehensive model. By designing a comprehensive model in this connection, this significant matter has been fulfilled in this research. Also, in line with the nature of the design of this model the major roles of the fundamental researches has been examined and an algorithm suitable for the country research environment which can oversee the innovative activities of commercial firms (with special emphasis on academic innovation) has been prepared which is more appropriate for the ideas coming out from the heart of university researches that is most proper for the use in academic firms and institutes and also to can be used in incubators and development centers. Of course, this algorithm and procedure with slight changes can also have a general application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercialization
 • Knowledge
 • Innovation
 • Models
 • Entrepreneurship
 • Iran
 • Higher education
بندریان، رضا. (١٣٨٨). بازاریابیوتجاری‌سازیتکنولوژی‌هایجدید: مراحل،عواملتسهیل‌کنندهوفاکتورهایکلیدیموفقیت.رشدفناوری، 5(19)، 39-45.
بندریان، رضا. (1384). توانا سازهای تجاری‌سازی در سازمان‌های تحقیقاتی. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
بوشهری، علیرضا؛ الیاسی، مهدی و نظری زاده، فرهاد. (1382). ارزیابی نوآوری تکنولوژیکی در سازمان‌های صنعتی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
رحیمی، حسن. (1388). بررسی مدل‌های گوناگون ورود کالا به بازار. مجله توسعه کارآفرینی، (3)
ساده، مهدی. (1375). روش‌های تحقیق با تأکید بر جنبه‌های کاربردی. تهران: بهار.
علمی، محمد. (1388). روش‌های تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی. اندیشه تجارت، (15)، 4-11.
فکور، بهمن. (1385). مروری بر مفاهیم نظری تجاری‌سازی نتایج تحقیقات. رهیافت، (37)، 24-32.
موسایی، احمد؛ صدرائی نوری، ساسان و بندریان، رضا. (1387). مدل فرآیندی تجاری‌سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، (16)، 9-11.
هاشم نیا، شهرام؛ عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید و ساکتی، پرویز. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه‌های صنعتی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (52)، 2-6.
Cooper, R. G. (1983). A process model for industrial new product development. IEEE Transactionson Engineering Management, (30), 2-11.
Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1997) Introduction to special issue on science policy dimensions of the Triple Helix of university–industry–government relations. Science and Public Policy, 24)1(, 2–5
Etzkowitz, H. & Leydesdorff. L. (2000). The dynamics of innovation. Research Policy, (29), 109-123.
Etzkowitz, H., & Van den Besselaar, L. P. (1994). Academic-industry relations: a sociological paradigm for economic development. In Leydesdorff, (Eds.), Evolutionary Economics and Chaos Theory: New Directions in Technology Studies. Pinter, London.
Farsi, J. Y. & Talebi, K. (2009) Application of Knowledge Management for Research Commercialization, World Academy of Science, Engineering and Technology, (49),452-454
Ferguson, G. (2008) Commercialization Models, (1-3), 1-13
Gabrielsson, J., Politis, D. & Tell, J. (2009). University professors and research commercialization: An empirical test of the “knowledge corridor” thesis. CIRCLE Electronic Working Paper Series, 4-6.
Göktepe, D. (2004). Investigation of University Industry Technology Transfer Cases: A Conceptual and Methodological Approach, Division of Innovation-LTH Lund University
Hindle, K. & Yenchen, J. (2004). Public research commercialisation, entrepreneurship and new technology based firms: an integrated model. Technovation, 24(10), 793-803.
Khalil, T. M. (1993). Management of Technology, the Key to Competitiveness and Wealth Creation
Mets, T. (2009). Creating Business Model for Commercialization of University Research. Management of Organizations: Systematic Research, 51 (1.2), 5-6.
Popadiuk, S. & Choo, C. H. (2006). Innovation and knowledge creation: How are these concepts related. International Journal of Information Management, Science, (26), 302–312.
Rasmussena, E., Rasmussena, M. & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, (26), 518–533. online available at: www.elsevier.com/locate/technovation
Reitan, B. (1997). Fostering technical entrepreneurship in research communities: granting scholarships to would-be entrepreneurs. Technovation, 6(17), 287–296.
Roessner, D. (1982). Government-Industry Relationships in Technology Commercialization: The Case of Photovolatics. Solar Cells, 5, 101-134.
Saren, M. A. (1984). A classification and review of models of the intra-firm innovation process. R&D management, 14 (1), 11-24.
Twiss, B. C. (1986). Managing Technological Innovation. Pitman, London
Yapa, S. R. (2008). Innovate to get ahead in turbulent times, 20th Anniversary Convention, 271-289.