بررسی وضعیت استقرار پذیری مولفه های مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی از دیدگاه بهره برداران کشاورزی استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار پذیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه‌های مدیریت بحران خشکسالی از دیدگاه بهره‌برداران کشاورزی استان کرمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی انجام شد. و نمونه پژوهش شامل 384 نفر از بهره برداران کشاورزی استان کرمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بر اساس جدول مورگان تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS22 و Excel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در بین مولفه های مدیریت دانش گویه های ­"­دانستن اطلاعات، دانش و مهارت­های خود در رابطه با برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی "، "واقف بودن به تجربیات و مهارت­های سایر بهره­برداران"، "دانش و تجربیات جدید موجب اجرای بهتر و مؤثر برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی است"، "تشویق دیگران به انتقال تجربیات و دانش خود در خصوص برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی"، "استفاده از تجربیات بهره­برداران در روند اجرایی برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی" و "کمک اطلاعات و تجربیات و دانش دیروز به رفع احتیاجات و تصمیم‌گیری‌های امروز راجع به برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی" بالاترین رتبه را داشتند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، در میان پژوهش های انجام شده در مورد مدیریت دانش تا کنون پژوهش و مطالعه ای در زمینه استفاده از مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی صورت نگرفته است که ازجمله نوآوری پژوهش حاضر است. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه شناسایی دانش بیشترین تأثیر را بر توسعه برنامه­های مدیریت بحران خشکسالی داشته و مولفه توسعه دانش پایین‌ترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Deployment Status of Knowledge Management Components to Develop The Drought Crisis Management Plans, With The Viewpoint of Agricultural Beneficiaries in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Roya Ahmadyousefi 1
  • shahla choobchian 2
  • mohamad chizari 3
2 tarbiat modares university
3 tarbiat modares university
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the status of deployment of knowledge management components to develop the drought crisis management plans in Kerman province with considering the agricultural beneficiaries’ viewpoint.
This research was an applied one and it was done with a descriptive approach. The research sample includes 384 people from agricultural beneficiaries of Kerman Province who were chosen using the random stratified sampling method according to the Morgan’s table. The research data were gathered using questionaries, to analyse the data SPSS22 and Excel software were used. The research findings show that among the components of knowledge management, “knowing your own information, knowledge and skills in regarding to drought crisis management plans”, “being aware of the experiences and skills of other beneficiaries”, “new knowledge and experiences lead to better and more effective implementation of drought crisis management plans”, “encouraging others to pass on their experiences and knowledge especially about drought crisis management plans”, “using beneficiaries’ experiences in the execution process of drought crisis management plans” and “the past information and experiences help with today’s needs and decision making about drought crisis management plans” had the highest ranks. According to the studies, among the researches conducted on knowledge management, no research and study has been previously done about using knowledge management in line with the development of drought crisis management plans which shows the innovation of the present research. Research results showed that the knowledge identification component had the greatest impact on the development of drought crisis management plans and the knowledge development component had the lowest status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge management components
  • Drought crisis management planes
  • Agricultural beneficiaries
  • Development
احمدی، علی‌اکبر و صالحی، علی. (1391). مدیریت دانش. تهران: انتشارات پیام نور.
 انتظاری، علی. (1385). مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشکده صداوسیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.
 باقری، شیرین؛ سلاجقه، سنجر. (1389). از مدیریت داده تا مدیریت دانش. مجله عصر مدیریت، 4(14)، 76-81.
بدری آذرین، یعقوب؛ سید عامری، میرحسن؛ ایمانپور، علی. (1391). تحلیل رگرسیونی رابطه بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی. مجله مدیریت ورزشی، (15)، 50-35.
تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلامرضا؛ مهدی لوی، روح اله. (1389). بررسی میزان به‌کارگیری فرآیند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی، مجله فراسوی مدیریت، (12)، 48-33.
جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان؛ رفیعی، عباس. (1393). تأثیر مدیریت دانش در انتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک و توانمندی دانی، مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7(23)، 88-69.
حسینی، سیدمحمود؛ شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ غلامرضایی، سعید؛ اکبری، مرتضی. (1389). تبیین مؤلفه‌های مدیریت بحران خشک‌سالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-42 (2)، 197-185.
حیدری، مهدیه؛ مقیمی، سید محمد؛ خنیفر، حسین. (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 11(1)، 149-184.
 سرلک، محمدعلی؛ کشاورز، آرزو؛ کشاورز، الهام. (1394). بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت‌بندی منابع انسانی، مجله مطالعات دانش شناسی، 1(3)، 3-21.
 سنجقی، محمدابراهیم؛ جنیدی جعفری، یاسر؛ غضنفری، سید محمدجواد. (1392). سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 2(2)، 100-77.
 شاکری، فاطمه؛ میرغفوری، سید حبیب اله؛ شاکری، منصور. (1389). فرآیند مدیریت دانش تخصصی-کاربردی در حلقه تحقیقات، ترویج و بهره‌برداران کشاورزی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(2)، 479-490.
صبوری، محمدصادق؛ بردبار، مرضیه؛ سلوکی، میثم. (1388). برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب کشور با نگاهی به طرح جامع خشک‌سالی، همایش ملی مدیریت بحران آب، مرودشت.
هلالیان مطلق، فاطمه؛ حسن‌زاده، محمد. (1394). نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی، مطالعات دانش شناسی، 1(4)، 51-66.
Jaques, T. (2007). Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct, Public Relations Review, 33, 147-157.
Marwitz, S; Maxson, N; Koch, B; Aukerman, T; Cassidy, J; Belonger, D. (2008). Corporate Crisis Management: Managing a major crisis in a chemical facility, Journal of Hazardous Materials, 159(1), 92-104.