رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

2 . دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و مؤلفه‌های رشد سازمانی در کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه (58 نفر) بودند. با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشت از روش سرشماری جهت جمع‌آوری داده­ها استفاده گردید که از این تعداد 55 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که نوآوری در خدمات با میانگین 40/3 و رشد سازمانی با میانگین 51/3 در کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنین در این بخش نیز بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه‌ی روابط و کمترین فراوانی، مربوط به پاداش بود. سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر نوآوری و رشد و توسعه سازمانی برابر 002/0 بود که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم میان این دو متغیر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی در کتابخانه­های دانشگاهی رابطه مثبت و مستقیمی دارد، بنابراین توجه به مؤلفه‌های اثرگذار رشد سازمانی و تقویت آن‌ها مانند هدف، پاداش، روابط، مکانیسم­های سودمند و نگرش نسبت به تغییر شرایط را برای افزایش نوآوری کتابداران فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Innovation in Services and Organizational Growth in Kermanshah Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Soraya Ziaei 1
  • Sara Bahrami 2
  • Azam Mousa Chamani 3
1 Assistant Professor of Payame Noor University
2 Ph.D. student of Payame Noor University
3 Expert
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to determine the relationship between the services innovation and organizational growth components in Kermanshah Academic libraries.
Method: The present study is descriptive-correlational, and has been conducted through a survey method. The statistical population of all librarians of Kermanshah Academic libraries is a total of 58 people. Since the research community was limited and available, the census method was used to collect data, of which 55 questionnaires were completed and analyzed. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics and were analyzed by SPSS software.
Findings: The findings showed that innovation in services with an average of 3.40 and organizational development with an average of 3.13 in the academic libraries of Kermanshah is relatively favorable. Also, in this section, the highest frequency was related to the “relationship” component and the lowest one was related to the “reward” item. The significance level of the Pearson correlation test between two variables of innovation and organizational development is 0.002, which shows a positive and direct relation between these two variables.
Conclusion: The results of the study showed that innovation in services is positively and directly related to organizational growth and development in Academic libraries. Therefore, attention to the components effective to the organizational growth (such as goal, rewards, relationships, useful mechanisms, and attitude ratio) and strengthening them provides a change in circumstances to increase librarians' innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation in the services
  • Organizational Growth
  • Academic Libraries
  • Kermanshah
اسدی، صدیقه؛ درگاهی، حسین؛ فلاح مهرآبادی، اسماعیل؛ حیدری دستجردی، ناهید. (1396). مطالعه رابطه بین خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان­های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 11(5)،587-578.
آقائی فیشانی، تیمور (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان­ها و سازمان‌ها. تهران: نشر ترمه.
بیراگل، مارک؛ جیتنز، دریک (2016). ایده استراتژی استارتاپ کارآفرینی و نوآوری. ترجمه سمیه مردمی.
چسبرو، ه. (1391). نوآوری باز خدماتی (بازنگری در کسب‌وکار با هدف رشد و رقابت در زمانه­ای نوین)، مترجم: س، باقری. تهران: رسا.
رحیم­نیا، فریبرز؛ پورسلیم، مجتبی؛ بصیر، لیلا. (1395). تأثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به‌واسطه بازاریابی حسی (موردمطالعه: هتل­های پنج ستاره شهر مشهد). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 2(21)، 19-36.
زمانی، محمود؛ حقیقی، محمد؛ رزمجو، شراره. (1393). رابطه رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه. مدیریت سازمانی، 12(4)، 635-653.
عالی، صمد. (1380). ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ، 110.
فتاحی، رحمت‌الله. (1366). اهمیت و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی در برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی - چارچوب یک طرح کلی. مجله جستارهای ادبی، (2078)، 645-664.
مرادی، جواد؛ باقری موصلو، فاطمه. (1394). تأثیر ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻮدآوری ﺷﻮاﻫﺪی از ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. پژوهش‌های ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎلی. 2(24)، 93-108.
مرتضوی، مهدی؛ رسولی، مهدی؛ رستمی، آرزو. (1395). ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. مجله مدیریت توسعه و تحول. 27، 17-25.
صفائیان، میترا و داور، ونوس. (1384). روش­های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک­های ایرانی. تهران: نگاه دانش.
Amy, H. I., Wen-Chin, L. C., Ching-jan, C., (2006), A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating industry in Taiwan, Expert Systems with Applications, Article in Press.
Auer Antoncic, J., & Antoncic, B. (2011). Employee satisfaction, intrapreneurship and firm growth: a model. Industrial Management & Data Systems111(4), 589-607.
Chin, K. S., Pun, K. F., & Lau, H. (2003). Development of a knowledge-based self-assessment system for measuring organisational performance. Expert Systems with Applications24(4), 443-455.
Deiss, K. (2004), Innovation and strategy: risk and choice in shaping user-centered libraries, Library Trends, Vol. 53 No. 1, pp. 17-34.
Drake, M. A. (1979). Managing innovation in academic libraries. College & Research Libraries40(6), 503-510.
Drucker, P. (2011), Innovation and Entrepreneurship, Routledge, New York, NY. Furr, N. and Dyer, J. (2014), The Innovator’s Method: Bringing the Lean Startup into Your Organization, Harvard Business Review Press, Boston, MA.
Gallego, J., Rubalcaba, L., & Hipp, C. (2013). Services and organisational innovation: the right mix for value creation. Management Decision, 51(6), 1117-1134.
Griffin R.W. (2016), Management. 12th ed. USA: South-Western College Pub: 18-29.
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of knowledge management9(3), 93-100.
Islam, M. A., Agarwal, N. K & Ikeda. M (2017). International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 43(3), 266-281.
Kumar, N., Sheer, L. and Kotler, P. (2000). From market-driven tomarket deriving. European management journal, 18(2), 129-42.
Lok, P., & Crawford, J. (2000). The application of a diagnostic model and surveys in organizational development. Journal of Managerial Psychology15(2), 108-124.
Mesbahi Jahromi NS & Adibzadeh M. (2016), Impact of knowledge management system on organizational innovation. Moderating Role of Organizational Learning, 2(5), 25-43[Article in Persian].
Ries, E. (2011). The Lean Startup, Crown Business, New York, NY.
Rivera, M. J. (2017). Leveraging innovation and intrapreneurship as a source for organizational growth. International Journal of Innovation Science9(2), 137-152. https://doi.org/10.1108/IJIS-12-2016-0057
Rowley, J. (2011), Being an Information Innovator, Facet Publishing, London.
Rychkova, S. Nurcan. (2011), Towards Adaptability and Control for Knowledge-Intensive Business Processes: Declarative Configurable Process Specifications. Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences.
Shaffer, Rima. (2000), Principles of Organization Development. American Society for Training and Development.
Zarghami HR, Jafari M & Akhavan P. (2013). The relationship between creativity and innovation in organizations motivated individuals for research. Ingenuity in the Humanities; 1(4): 37-64[Article in Persian].