معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مریوان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از خبرگان و به طریق محتوایی و پایایی آن‌ها از طرق آزمون آماری آلفای کرونباخ تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش با مقادیر 0.071RMSEA=؛. 2.78 = / Df و 511.98 Chi-square = به‌صورت مناسب برازش شده است. همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش و میزان روابط متغیرهای پژوهشی از قسمت t-value خروجی لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش (5.17) و هوش عاطفی (3.27) مثبت و معنادار و رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی (9.49) رابطه هوش هیجانی با یادگیری سازمانی (5.25) معنادار و مثبت ولی رابطه سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی (0.75-) غیر معنادار بود و تائید نشد. به‌علاوه نتایج پژوهش بیانگر آن بود سرمایه اجتماعی به‌صورت مستقیم باعث ایجاد یادگیری سازمانی نمی‌شود ولی با دخالت متغیرهای مدیریت دانش و هوش عاطفی رابطه میان آن‌ها به‌صورت مثبت تعدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی با بهره‌گیری از مدیریت دانش و هوش اجتماعی منجر به یادگیری سازمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equations of Social Capital and Organizational Learning Using Knowledge Management and Social Intelligence in the Municipal Office of Marivan City

نویسنده [English]

  • omar mahmoudi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital variables and organizational learning by using knowledge management and social intelligence. The statistical population includes all of the municipal staff in Marivan city. The research method is descriptive-survey. To collect the theoretical foundations of the research, the library method was used and the survey method was used to collect the research data using questionnaires. The validity of the questionnaires was verified by experts and through content and the reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha statistical test. Structural equation modeling was used to analyze the research data using LISREL software. The research results showed that the research model was appropriately fitted with the values of RMSEA =0.07, χ ^ 2 / Df = 2.78 and Chi-square = 511.98. We also used the t-value of the LISREL output to investigate the research hypotheses and the relationship between research variables. The results showed that the relationship of social capital with knowledge management (5.17), and social intelligence (3.27) was positive and significant, as well as the relationship between knowledge management and organizational learning (9.49), and the relationship between emotional intelligence and organizational learning (5.25). However, the relationship between social capital and Organizational learning (-0.75) was insignificant and unconfirmed. In addition, the results of the research indicated that social capital does not directly lead to organizational learning, but with the involvement of knowledge management and emotional intelligence variables, the relationship between them is positively corrected. In other words, it can be said that social capital utilizes knowledge management and social intelligence to lead to organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • organizational learning
  • Knowledge Management
  • social intelligence
  • Municipality of Marivan
آتشک، محمد و ماه زاده، پریسا. (1386). مدیریت دانش: مفاهیم، یافته‌ها، کاربست‌ها. مجموعه مقالات ارائه‌شده در همایش منطقه‌ای محیط‌های مجازی در هزاره سوم. رودهن.
آقا احمدی، قربانعلی؛ ردایی، سنبله (1394). رابطه بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان در شرکت مخابرات غرب استان مازندران. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، تهران.
بیرانوند، طاهره (1392). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی در استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
جدیدی، مهرداد و همکاران (1392). تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب بانک‌های منتخب در استان لرستان. پژوهش‌های پولی و بانکی، 6(15).
جمال‌زاده، محمد؛ غلامی، یونس؛ سیف، محمدحسن (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 63-86.
چراغعلی، محمود رضا؛ معطوفی، علیرضا؛ ایوبی، رقیه (1394). بررسی رابطه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی با اثر میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان. چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.
حاجی پور، بهمن؛ نظر پور، حامد (1389). اولویت‌بندی انواع فرهنگ‌سازمانی طبق مدل کوئین بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی. اندیشه مدیریت راهبردی، 4(1)، 181-201.
حسین زاده ثمرین، تورج؛ حسن‌زاده، محمدصادق؛ قلی زاده بی‌بالانی، تورج (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان). مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(1).
حیدری، رسول (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی منطقه دو شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رحمان سرشت، حسین (1386). تئوری‌های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی (دوران تجددگرایی، مدرنیسم). ج 1 تهران: انتشارات دوران.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان‌نوازان، سهیلا؛ شهریاری، مهری (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 32-1.
سرداری، احمد؛ سیلاوی، عیسی؛ سیلاوی، یوسف (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش در اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان. دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی،1(2)، 95-81.
سنج، پیتر (1386). پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده. ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
سنجقی، محمدابراهیم؛ غضنفری، سید محمدجواد؛ سعیدی زاده، افسانه. (1393). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی: یک سازمان دولتی). نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 3(1)، 124-101.
عسگری، ناصر (1384). بررسی عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، تکنولوژی). وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیری دانش، پایان‌نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،
فوکویاما، فرانسیس (1379). پایاننظمسرمایهاجتماعیوحفظآن. ترجمه غلام عباس توسلی. تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.
کلانتری، خلیل (1389). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس. فرهنگ صبا، تهران.
گلمن، دانیل (1383). دلآگاهی (هوشمندیاحساسیودلایلبرتریآنبربهره هوشی). ترجمه پریچهر فرجاری، تهران، انتشارات آئین تفاهم.
گودرزی، محمود و همکاران (بی‌تا). ارتباط فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش مدیریان ستادی و سازمان تربیت‌بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 1(2)، 214-201.
لطفی کاشانی، فرح (1384). هوش هیجانی: واقعیت‌ها و ادعاها. مجله روانشناسی کاربری، 3(2)،
مارکوب، مایکل (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. ترجمه محمدرضا زالی، تهران: دانشگاه تهران.
الماسی، حسن و همکاران (1389). بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان. فصلنامهمدیریتکسب‌وکار، شماره 5.
محمدی فاتح، اصغر. محمدصادق، سبحانی و داریوش محمدی (1387). مدیریت دانش (رویکردی جامع). تهران: پیام پویا.
ناظم، فتاح؛ صادقی، ام البنین (1394). ارائه الگوی ساختاری بهره‌وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش‌وپرورش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(22)، 164- 147.
هدایتی ولوکلا، آتنا؛ جمشیدی، لاله؛ امین بیدختی، علی‌اکبر (1395). نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 8(15).
هرندی، عطاء اله( 1393). تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیرت توسعه فن‌آوری. 1(4)، 161- 182.
یعقوبی، مریم و همکاران (1389). رابطه‌ای بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌هایمنتخب شهر اصفهان. مدیریت سلامت، 13(42).
Bar-On, R. (1988). The development of a concept of psychological well-being (Doctoral dissertation, Rhodes University).‏
Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of management review27(4), 505-522.‏
Danaeefard, H., Salehi, A., Hasiri, A., & Noruzi, M. R. (2012). How emotional intelligence and organizational culture contribute to shaping learning organization in public service organizations. African Journal of Business Management6(5), 1921-1931.‏
Dissanayaka, D. R., Janadari, M. P. N., & Chathurani, R. A. I. (2010). Role of emotional intelligence in organizational learning: An empirical study based on banking sector in Sri Lanka.‏
Francis, P. (2002). Social capital at the World Bank: Strategic and operational implications of the concept. Social Development Strategy Paper, Washington DC: World Bank.
Fukuyama, F. (1999). Social Capital and Civil Society/The Institute of Public Policy. George mason university1.‏
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam.‏
Gruidl, J., & Hustedde, R. (2003). Evaluation of capacity-building programs: A learning organization approach. Journal of Extension41(5), 130-152.‏
Heathfield, S. M. (2000). Make Learning Matter: Become a Learning Organization. News letter of Human Resources. [Online] http://www.humanresources.about.com./od/education general/a/learning_org. htm.‏
Hiscock, J. (2004). Developing knowledge management awareness in public relations students. Public relations review30(1), 107-115.‏
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of knowledge management9(3), 93-100.‏
Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organization science2(1), 88-115.‏
Johnson, S. G., Schnatterly, K., & Hill, A. D. (2013). Board composition beyond independence: Social capital, human capital, and demographics. Journal of management39(1), 232-262.‏
Kim, P. H., & Aldrich, H. E. (2005). Social capital and entrepreneurship. Foundations and Trends® in Entrepreneurship1(2), 55-104.‏
Li, Z., & Luo, F. (2011). Research on the relationship among Social Capital, Organizational Learning and Knowledge Transfer Performance. JSW, 6(9), 1763-1770.‏
Lustri, D., Miura, I., & Takahashi, S. (2007). Knowledge management model: practical application for competency development. The Learning Organization, 14(2), 186-202.‏
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. RJ Sternberg (ed.).‏
McAdam, R., & McCreedy, S. (1999). A critical review of knowledge management models. The learning organization6(3), 91-101.‏
McGrath. R. Sparks. W (2006), Knowledge, Social Capital and Organizational Learning the Impact of the Physical Environment on Innovation. International journal of the Management. 5(9): 125- 129
Nafei, W. (2014). Knowledge management and organizational learning from the employee perspectives: a study from Saudi Arabia context. Journal of Management and Strategy5(1), 73-87.‏
 Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review23(2), 242-266.‏
Petrou, A., & Daskalopoulou, I. (2013). Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management16(1), 50-69.‏
Probst, G., Romhardt, K., & Raub, S. (2000). Managing knowledge: Building blocks for success. J. Wiley.‏
Rahdarpour, J., & Sheykhi, A. (2016). Relationship between Organizational Intelligence, Organizational Learning, Intellectual Capital and Social Capital Using SEM (Case Study: Zabol Organization of Medical Sciences). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ISSN 2356-59262(4), 2076-2086.‏
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality9(3), 185-211.‏
Sanchez, R. (2005). Knowledge management and organizational learning. Fundamental Concepts for Theory and Practice.‏
Shih, H. A., & Chiang, Y. H. (2005). Strategy alignment between HRM, KM, and corporate development. International Journal of Manpower26(6), 582-603.‏
Templeton, G. F., Lewis, B. R., & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of management information systems19(2), 175-218.‏
Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper's magazine.‏ 140: 227- 235
Tunc Bozbura, F. (2007). Knowledge management practices in Turkish SMEs. Journal of Enterprise Information Management20(2), 209-221.‏