نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، کارمند شرکت سبوی دانش، تهران، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار اطلاع­یابی و چگونگی اولویت­دهی و استفاده­ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز از منابع اطلاعاتی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ­ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اطلاع‌یابی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ بود.روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه پژوهش 298 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم­افزار SPSS صورت گرفت.یافته­های پژوهش نشان داد که دانشجویان برای رفع نیازهای اطلاعاتی و روزآمدسازی اطلاعات خود بیشترین استفاده را به ترتیب از منابع الکترونیکی، چاپی و سپس انسانی داشتند. اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد موردبررسی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ فناوری­های اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺪاران در ﻣﺮﺣﻠﻪ­ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ کتاب‌ها ﻳﺎ اﺳـﻨﺎد و جست‌وجوی اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻚ می‌طلبند. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اطلاع­یابی با مشکلاتی مانند ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻃﻼﻋﺎت در مکان‌های ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﮔـﺮان ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪ بودند. به­رغم گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی بر میزان مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه، تمامی انواع منابع اطلاعاتی همچنان مورداستفاده بود. متنوع بودن اهداف کسب اطلاعات، عامل تعیین­کننده نوع منبع اطلاعاتی بود و دانشجویان برحسب نیاز اطلاعاتی خود منبع اطلاعاتی را مشخص کرده و از آن استفاده می­کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Information Behavior of Postgraduate Students of Shiraz Islamic Azad University and Approach of them in Use of Humanities, Print and Electronic Resources

نویسندگان [English]

  • Nahid Khoshian 1
  • Saeed Rezaii Sharif Abadi 2

1 Ph.D Student of Knowledge and Information Science, Al-Zahra University, Employee of Sabai Danesh Company, Tehran, Iran

2 Professor, Knowledge and Information Science Department,, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and aim: The purpose of this research is to investigate the information-seeking behaviourof Shiraz Islamic Azad University postgraduate students, and how to prioritize and use of various information sources. The research also investigate the role of demographic characteristics in students information-seeking process, as well as use of various information
sources.
Material and methods: The research method is surveying. The population of the study consisted of 298 postgraduate students that randomly selected through classified ratio sampling method. A researcher made questionnaire was developed and after measuring its validity and reliability, distributed among the sample in person. Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics and SPSS software.
Findings: The results show that the students use from the electronic, printed and humanities resources respectively for fulfilling information needs and updating information. Students believe that information and communication technologies have reduced their visits to libraries. Students seek help from librarians primarily to locate books and other documents and to search for information at the first stage. Students encounter a range of problems and barriers in their information-seeking process that the most important are the Lack of resources, Expensive resources and the scattered information.
Conclusion: Despite of the effects of new technologies on students’ presence in academic libraries, all types of information resources are still consulted by them.Various purposes for of information acquisition determines the type of information source, and students identify and use the information resources according to their information needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Behavior
  • Postgraduate Students
  • Information Resources
  • Information Process
References
Abolhassani, H., Ebadifard Azar, F., Scroochi, R., & Kahouei, M. (2010). Seeking Information Resources by Medical Students in Emergency Medicine. Iranian Journal of Medical Education, 10(1), 37-44. Available at: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-1152-en.html. [In Persian]
Bigdeli, Z., Shahini, Sh., Shahkarami, N., & Chalik, Z. (2015). Information-Seeking Process of Shahid Chamran University Graduate Students and Their Use of Electronic, Print, and Human Information Resources. Human Information Interaction, 2(2), 42-53. Avalable at: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2489-fa.pdf. [In Persian]
Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students' information seeking behavior: a meta‐synthesis of the literature. Journal of Documentation; 69(2), 243-74. Available at: https://doi.org/10.1108/00220411311
300066
.
Darzi, S. (2011). Investigation of Inventory Behavior of Graduate Students of Mazandaran University in Using Continuous Information Resources. Epistemology, 4(12), 17-25. Available at: http://www.magiran.com/
temp/mag-pdf/11292017/5750-15732480-JG9.pdf
. [In Persian]
George, C., Bright, A., Hurlbert, T., Linke, E. C., St Clair, G., & Stein, J. (2006). Scholarly use of information: graduate students' information seeking behaviour. Information Research: An International Electronic Journal11(4), n4.
Ghavam, H. (2012) A survey on the information seeking skills of the students of Amirkabir University of technology. Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology), 4 (15), 67-75. Available at: http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx? ID=270272. [In Persian]
Halder, S., Ray, A., & Chakrabarty, Pk. (2010). Gender differences in information seeking behavior in three universities in West Bengal, India. The Internaional Information and Library Review, 42(4), 242-51.
Joulahi, L, Tabatabei, S. M., Khademi-Kalantari, Kh. (2011). Determining the information needs of Faculty members and Post-graduate students at Rehabilitation Faculty of Shahid Beheshti of Medical University-. J Rehab Med. 3(1), 42-50. [In Persian]
Jowkar, A., Na'eemi, Sh. (2008). A comparative Study on the Usage of Internet to Fulfill the Information Needs in Postgraduate Students in Isfahan University and Shiraz University. Faslname-ye Ketab, 19(3), 223-38. Available at: http://nastinfo.nlai.ir/article_350_91ae2bb4f5c
03502c55cede13fb1a696.pdf
. [In Persian]
Khosroujerdi, M., Iranshahi, M. (2009). Correspondence of prior knowledge with information seeking behavior of graduate students in Tehran University. Iranian Journal of Information Processing & Management, 25(1), 91-109. Available at: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-617-fa.pdf. [In Persian]
Lim, S., & Kwon, N. (2010). Gender differences in information behavior concerning Wikipedia, an unorthodox information source. Library & Information Science Research, 32(3): 212-20.
Maghferat P, & Stock WG. (2010). Gender-specific information search behavior. Webology, 7(2). Available at: http://www.webology.
org/2010/v7n2/a80.html.
Mahdiyan, M. J., Shahbazi, Sh., & Niknejad, M. (2012). Evaluating the skills of using electronic databases and digital libraries as one of the dimensions of information literacy in postgraduate students. Journal of Epistemology (Library and Information Science and Information Technology), 5 (17), 61-69. Available at: http://www.sid.ir/Fa/Journal/
JournalListPaper.aspx?ID=43711
. [In Persian]
Malekian, F. (2009). A Study on the Information Needs of Graduate Students in the Agriculture and natural Resources Faculties of University of Tehran and the Extent to Which These Needs Are Met in the Library of the Faculties. Faslname-ye Ketab, 19(4), 253-62. Available at: http://nastinfo.nlai.ir/article_318_c17c112257d502567f92937b9df56b65.pdf. [In Persian]
Mansourian, Y., & Sangary, M. (2016). An Investigation of Information Seeking Behavior of Graduate Students of Kharazmi University in Writeing Dissertation. Human Information Interaction, 2(2), 1-8. Available at: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2485-fa.pdf. [In Persian]
Naderi, F., Shabani, A., & Abedi, M. R. (2010). Examining the Study Behavior of Isfahan University Graduate Students within a Digital Environment based on Demographic Factors. Journal of Academic Librarianship and Information Research; 44 (51), 51-72. Available at: https://jlib.ut.ac.ir/article_22526_d32a9d3a046811598ec2aa6328b8283a.pdf. [In Persian]
Narmenji, M., & Nowkarizi, M. (2010). An Investigation on Information Seeking Behaviors of Graduate Students in Birjand and Ferdowsi Universities on the basis of Kuhlthau Model of Information Search Process. Information Sciences & Technology, 26(1), 145-66. Available at: https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1036382.pdf. [In Persian]
Nasiri, M. (2005). Studying the information seeking behavior of students of Islamic Azad University of Behbahan and the influence of professors on their information seeking patterns. Journal of Librarianship, 39(43): 153-81. Available at: https://jlib.ut.ac.ir/article_17411_7296c5ba
746858f9959d3b884aaf07e9.pdf
. [In Iersian]
Nwagwu, W. (2012). Information sources and information needs of postgraduate students in engineering and arts in the University of Ibadan, Nigeria. Collection Building, 31 (2), 66-77. https://doi.org
/10.1108/01604951211229863
Parvini, Z. (2009). A Survey on the Information Behavior of Graduate Students at Razi University on the World Wide Web and Provide Appropriate Patterns. Master's thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Psychology and Educational Sciences,. Available at: http://idochp2.irandoc.ac.ir/FulltextManager/fulltext15/th/135/135651.pdf. [In Persian]
Payam Memarbashi, P., Zamani Miandashti, N. (2013). An Analysis of Information-Seeking Behavior Through the Internet Tmong Agricultural Undergraduate Students at Razi University of Kermanshah. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 9(1), 33-49. Available at: http://iaeej.ir/article_42507_ caf012bc2189ca3ed0985527eb926a00.pdf. [In Persian]
 Samiminezhad, M., & Zandian, F. (2012). A comparative study of information seeking competencies of postgraduate students of Agriculture Faculty of Tarbiat Modares University and Agriculture College of University of Tehran. Journal of Academic Librarianship and Information Research: 46(2): 101-17. Available at: https://jlib.ut.ac.ir/article_36197_0.html. [In Persian]
Seifi Maleki, M., & Ogbehi, A. (2013). The comparison of Internet Information-Seeking Behaviour: A Case Study on Islamic Azad University Students in Dezful Branch. Educational Developement of Jundishapur, 4(7), 55-64. Available at: http://eprints.ajums.ac.ir /1225/1/sifi7.pdf. [In Persian]
Sookhtanloo, M., Movahed Mohammadi, S. H., & Rezvanfar, A. (2010). Investigating the Role of Human Resources and Psychological Characteristics on Information Behavior of Iranian Agricultural Extension and Education Students. Library and Information Quarterly; 13 (2), 233-56. Available at: http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43540_
c71ba1fee84ca
82c9216aee860f33f79.pdf. [In Persian]
Steinerová, J., & Šušol, J. (2007). Users' information behaviour - a gender perspective. Information Research, 12(3), 320. Available at: http://InformationR.net/ir/12-3/paper320.html.
Taherzade Mousavian, S., Rajabi, G. H., & Bigdeli, Z. (2012). Investigating the Role of Factors Affecting Information Behavior of Students and the Relationship between Self-efficacy and Their Information Behavior: A Case Study of Khatam-olanbia University of Behbahan. Studies on Library & Information Science Journal, 18(2), 99-120. Available at: http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1242017/6118-114323913
-85W.pdf
. [In Persian]
Vaezi, R., & Noorafrooz, A. (2009). A Comparison of Internet Information-Seeking Behavior: A Study on Management and Accounting Faculty of Allameh Tabatabaee University. Iranian journal of management sciences (IJMS), 3(11), 101-29. Available at: http://journal.iams.ir/
article_60_dddb493507c233649965bc5d6706d791.pdf
. [In Persian]
Waqas Javed, M., & Bhatti, R. (2013). Information usage patterns of postgraduate students at Nishter Medical College, Multan, Pakistan. Journal of Hospital Librarianship, 13(4), 353-61.