نویسنده = ادیب زاده، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 25-43

10.22054/jks.2016.2696

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده