نویسنده = هاشمی، سید حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22054/jks.2016.7242

سید حامد هاشمی؛ احسان اکرادی؛ مینو یوسفی