نویسنده = حیدری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری در تعریف نظریه با رویکرد کتاب‌شناختی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 75-93

10.22054/jks.2019.45048.1242

فریده کعب عمیر؛ غلامرضا حیدری