نویسنده = حنفی زاده، پیام
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 107-140

10.22054/jks.2018.29828.1161

پیام حنفی زاده؛ علی حسین نورافروز