مدیر مسئول


عصمت مومنی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

سردبیر


فهیمه باب الحوائجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


عصمت مومنی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهری پریرخ استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


نجلا حریری استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


فهیمه باب الحوائجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد شعبانی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا اسفندیاری مقدم استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی طاهری دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی جلالی دیزجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


میترا صمیعی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Paramjeet Kaur Walia استاد، گروه علم اطلاعات و کتابداری، دانشگاه دهلی.

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Susmita Chakraborty استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه کلکته.

دبیر تخصصی


ژیلا کاظمی آبدارلو کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

  • z.kazemiabdarlouatu.ac.ir

کارشناس نشریه


فائزه ابراهیمی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • ebrahimi_fatu.ac.ir
  • 09129684187