ضرورت ، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران

محسن محمودی؛ فائزه ابراهیمی ترکمانی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، ، صفحه 239-277

https://doi.org/10.22054/jks.2022.70414.1541

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ضرورت، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در رویکرد کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی و تحلیل محتوا با مدل کلایزی و در رویکرد کمی پژوهش نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 10 مال چندمنظوره بزرگ شهر تهران ...  بیشتر