نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه بر اساس مدل مفهومی هوش گیلفورد

عصمت مومنی؛ محمد رضائی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2018.31034.1166

چکیده
  هدف پژوهش، تبیین مدل هوش گیلفورد به عنوان پردازشگر نظام اطلاعات مدیریت با موجودیت ها ی کتابخانه و موزه، در سطح محتوا، عملیات پردازش و فرآورده است. روش پژوهش، از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. یافته ها نشان می دهد، در سطح محتوا، شنیداری با اشیای محتوایی صوتی، دیداری با اشیای محتوایی تصویری، معنایی با دانش تخصصی اشیای محتوایی صوتی و ...  بیشتر