بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی

فاطمه شاهرجبیان؛ زبیر صمیمی؛ سید جواد عمادی چاشمی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، ، صفحه 167-187

https://doi.org/10.22054/jks.2021.54681.1359

چکیده
  بیماری کووید-19 به عنوان یک بیماری ناتوان‌کننده، به عنوان ششمین بحران سلامت عمومی اعلام شده است. این بیماری علاوه بر پتانسیل کشنده بودن و عوارض جسمانی، پیامدهای روانی متعددی نیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کروناویروس در بین دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش ...  بیشتر