کاربست هستی‌شناسی‌ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر

احمدرضا احمدی میرقائد؛ مریم خدابین؛ میترا صمیعی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، ، صفحه 189-219

https://doi.org/10.22054/jks.2021.64002.1477

چکیده
  هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی‌­ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌­ای و مرور نظام‌­مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع‌­آوری و برای بررسی دقیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل ...  بیشتر