نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی (خودکارآمدی و عزت‌نفس) و ویژگی‌های موقعیتی (ارزیابی شناختی: تهدید در مقابل چالش) بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های 4 گانه مورداستفاده و پایایی ابزار پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 310 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌ها است که بر اساس فرمول کوکران، پرسشنامه بین 172 کتابدار توزیع و درنهایت 141 پرسشنامه پاسخ داده شد. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون‌های آماری نظیر کرونباخ، کولمروگ – اسمیرنوف، اسپیرمن و غیره استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که کتابداران با خودکارآمدی بالا و عزت‌نفس بالا، نگرش مثبت‌تری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. هم‌چنین ارتباط بین نگرش مثبت‌تر کتابداران با عزت‌نفس بالاتر به مدیریت دانش و همکاری در سازمان رد گردید. هم‌چنین کتابدارانی که در موقعیت‌ها، ارزیابی چالش دارند؛ نگرش مثبت‌تری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. بالعکس کتابدارانی که در موقعیت‌ها، ارزیابی تهدید دارند؛ نگرش مثبت کمتری به مدیریت دانش و همکاری در سازمان دارند. بین خودکارآمدی و عزت‌نفس کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی ارتباط معناداری وجود داشت. هم‌چنین بین نگرش به مدیریت دانش و همکاری در سازمان با سابقه کاری کتابداران و تحصیلات کتابداران نیز ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش تأثیر دو دسته ویژگی‌های شخصیتی شامل عزت‌نفس و خودکارآمدی و هم‌چنین ویژگی‌های موقعیتی شامل ارزیابی شناختی تهدید و چالش در مواجهه با موقعیت‌ها را بر نگرش کتابداران به مدیریت دانش تأیید نموده و نشان داد این عوامل می‌تواند پیش‌بینی کننده نگرش کتابداران به مدیریت دانش و همکاری در اشتراک دانش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Personality and Situational Characteristics on the Knowledge Sharing Attitude Case Study: Public Library Librarians

نویسندگان [English]

  • Soraya Ziaei 1
  • Seyed Jamal Haghirosadat 2
  • Omid Alipour 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science Department, Payam Noor University, Mashhad, Iran

2 Ph.D Student of Knowledge and Information Science,, Payam Noor University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

 The present study aimed to investigate the effect of personality traits (self-efficacy and self-esteem) and situational characteristics (cognitive assessment: threat to challenge) on the knowledge sharing at librarians in public libraries of Khorasan Razavi province.
The present research is a descriptive study carried out using the questionnaire. Cronbach's alpha was used for four questionnaires and the reliability of the research tools was confirmed. The statistical population of this study was 310 librarians of public libraries working on the supervision of libraries organization. According to Cochran formula, a questionnaire was distributed among 172 librarians and finally 141 questionnaires were answered. To examine the research hypotheses, some statistical tests such as Cronbach's, Kolmogor-Smirnov, Spearman and others were used.
Research findings indicate that librarians with high self-efficacy and high self-esteem have a more positive attitude toward knowledge management and collaboration in the organization. Also, the relationship between the positive attitude of the translators with higher self-esteem on knowledge management and cooperation in the organization was rejected. Also, librarians who have challenges in evaluating situations have a more positive attitude towards knowledge management and collaboration in the organization. Conversely, librarians who are threatened in situations of assessment have a less positive attitude toward knowledge management and collaboration in the organization. The results showed there is a significant relationship between self-efficacy and self-esteem of librarians of public libraries in Khorasan Razavi province. There is also a significant relationship between attitude toward knowledge management and collaboration in the organization with librarians' experience and education of librarians.
The results of the research confirmed the effect of two categories of personality traits including self-esteem and self-efficacy as well as situational features including cognitive threat assessment and challenge situations in dealing with the attitude of librarians towards knowledge management and that these factors can predict librarian's attitude Knowledge management and collaborative knowledge sharing.
Authenticity: This research examines the relationship between personality traits and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Self-Efficacy
  • Self-Esteem
  • Cognitive Evaluation
  • Public Libraries
احمدی، علی‌اکبر، ملک آورزمان، علیرضا و شیخلر، مهدی. (1396). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 28، 11-22.
باعزت، ساراف افلاکی فرد، حسین و شهید، نیما. (1395). رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش‌دبستانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(28)، 169-184.
بدری آذرین، یعقوب و نجاتی، یاشار. (1394). رابطه بین مدیریت دانش و خودکارآمدی در دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 10(37)، 185-209.
بیرانوند، علی، شعبانی، احمد و محمدی استانی، مرتضی. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش‌بینی رفتار آن‌ها (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان فارس). مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 24(19)، 39-60.
حسن‌زاده، محمد. (1391). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها (چاپ دوم). تهران: کتابدار.
حسینی فاطمی، آذر و بارانی، قاسم. (1396). بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه‌های ایران. مطالعات زبان و ترجمه، 31، 53-85.
دهقان سفیدکوه، مرتضی، شعبانی، احمد و رجایی‌پور، سعید. (1396). بررسی رابطه تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7 (2)، 273-291.
شکروی فرخنده، امین، معماریان، ربابه، حاجی‌زاده، ابراهیم و مشکی، مهدی. (1386). نقش برنامه طراحی شده در ارتقای سطح عزت‌نفس دانش آموزان دختر مدارس تهران. افق دانش، 13(4)، 74-81.
شکری، امید، فراهانی، محمدنقی، کرمی نوری، رضا و مرادی، علیرضا. (1393). فرایندهای ارزیابی شناختی و استرس تحصیلی: نقش تعدیل‌کننده‌ی جنس و فرهنگ. مجله روان‌شناسی شناختی، 2(3)، 59-68.
صادقی، احمد. (1394). بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت‌نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش آموزان. دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 22(1)، 227-244.
صدرالسادات، سید. (1379). چگونه عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه را افزایش دهیم؟ طب و تزکیه، 38، 64-70.
فرخ، بتول و شاه طالبی، بدری. (1397). رابطه بین یادگیری خود راهبر، خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی با رفتار تسهیم دانش. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(29)، 148-161.
کارگر شورکی، محمدحسین، حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد، ناظری، علی و رشیدی، محمدمهدی (1395). بررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه کارکنان (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7(28)، 35-59.
کربلایی‌نوری، اشرف، صادقی، علی و شمس‌المعالی، زویا. (1388). تأیید روایی سازه نسخه فارسی مجموعه آزمون ارزیابی شناختی کاردرمانی لونستین (لوتکا). فصلنامه علمی پژوهشی توان‌بخشی، 10(2)، 33-37.
کرم‌پور، عبدالحسین، مسعودی، نازنین و ابراهیمی، ابوالقاسم. (1397). بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت‌های نرم‌افزاری ایران). مدیریت فناوری اطلاعات، 10(1)، 185-208.
محمدی زردخشویی، لیلی و روانفر، الهه. (1394). رابطه مدیریت دانش با عزت‌نفس پرستاران بیمارستان بزرگ نفت اهواز، کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی،  https://www.civilica.com/ Paper-EDHRCONF01-EDHRCONF01_105.html
هاشمی، سید حامد، اکرادی، احسان و یوسفی، مینو. (1395). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2(8)، 1-20.
References
Aharony, N. (2011). Librarians’ attitudes toward knowledge management. College & Research Libraries72(2), 111-126.‏
Bleidorn, W., Arslan, R. C., Denissen, J. J., Rentfrow, P. J., Gebauer, J. E., Potter, J., & Gosling, S. D. (2016). Age and gender differences in self-esteem—A cross-cultural window. Journal of personality and social psychology, 111(3), 396–410.
Bock, G. W., & Kim, Y. G. (2002). Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing. Information Resources Management Journal (IRMJ)15(2), 14-21.‏
Bullock‐Yowell, E., Andrews, L., & Buzzetta, M. E. (2011). Explaining career decision‐making self‐efficacy: Personality, cognitions, and cultural mistrust. The career development quarterly59(5), 400-411.‏
Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research68(2), 360-370.‏
Esmaeelinezhad, O., & Afrazeh, A. (2018). Linking personality traits and individuals’ knowledge management behavior. Aslib Journal of Information Management70(3), 234-251.‏
Hsieh, H. L., Hsieh, J. R., & Wang, I. L. (2011). Linking personality and innovation: the role of knowledge management. World Transactions on Engineering and Technology Education9(1), 38-44.‏
Kankanhalli, A., Tan, B. C., & Wei, K. K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: An empirical investigation. MIS quarterly29(1).‏
Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter?. Learning and Individual Differences25, 67-72.‏
Mann, M. M., Hosman, C. M., Schaalma, H. P., & De Vries, N. K. (2004). Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion. Health education research19(4), 357-372.‏
Master, D. (2013). Knowledge sharing, job satisfaction, and self-efficacy among trainers from one California training and development organization: A case study (Doctoral dissertation). Retrieved from https://goo.gl/hXzEBg
Matzler, K., & Mueller, J. (2011). Antecedents of knowledge sharing–Examining the influence of learning and performance orientation. Journal of Economic Psychology32(3), 317-329.‏
Orth, U. (2018). The family environment in early childhood has a long-term effect on self-esteem: A longitudinal study from birth to age 27 years. Journal of personality and social psychology114(4), 637-655.
Van Den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management8(6), 117-130.‏
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human resource management review20(2), 115-131.‏