نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

در چند ماه و خصوصاً چند هفته اخیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ (کرونا)، به یک بحران بین‌المللی تبدیل و منجر به تعطیل شدن مدارس در 188 کشور جهان شده. لذا در این برهه از زمان می‌بایست آموزش عمومی در کشورها به جای مدارس در خانه‌ها به اجرا درآید. بنابراین، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای معلمان بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور مساله این پژوهش تعیین شد. پژوهش حاضر توصیفی، کاربردی و کمّی است (به منظور پاسخ به سوال اول روش پژوهش سندکاوی و برای پاسخ به سوال دوم، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده است). ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که روایی آن طبق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 864/0 مورد تأیید می‌باشد. جامعه آماری را کلیه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران در سال 1399-1398 تشکیل داده و نمونه آماری به روش در دسترس به حجم 102 نفر انتخاب شد. به منظور پاسخ به سوالات پژوهش حاضر از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی چون آزمون خی – دو استفاده شده است. نتایج پژوهش چنین نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، سه مولفه اصلی سواد رسانه‌ای به ترتیب: مؤلفه اصلی دسترسی و استفاده از فضای مجازی با 5 مولفه فرعی، مؤلفه اصلی نگاه انتقادی به رسانه‌های مجازی با 5 مولفه فرعی و مؤلفه اصلی تولید رسانه‌ای مجازی با با 5 مولفه فرعی، به عنوان تاثیرگذارترین مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور شناسایی و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of media literacy components on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country

نویسندگان [English]

  • Ghasem azadi ahmadabadi 1
  • omid amrollah 2

1 faculty member / National Science Policy Research Center

2 Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution

چکیده [English]

Due to the prevalence of corona, the effect of teachers' media literacy components on improving the process of mobile learning during the corona prevalence in the country was determined. The present research is descriptive, applied and quantitative (in order to answer the first question of the research method of document research and to answer the second question, the descriptive-survey method has been used). The research measurement tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.864. The statistical population consisted of all principals and teachers working in schools in Tehran in 1399-1389 and the statistical sample was selected by available method with a volume of 102 people. Descriptive and inferential statistical methods such as chi-square test have been used to answer the questions of the present study. The results showed that from the perspective of school principals and teachers, the three main components of media literacy are: the main component of access and use of cyberspace with 5 sub-components, the main component of critical view of virtual media with 5 sub-components and the main component Virtual media production with 5 sub-components was identified and prioritized as the most effective components of media literacy on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy Components
  • Mobile Learning Process
  • Corona Prevalence