نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در چند ماه و خصوصاً چند هفته اخیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ (کرونا)، به یک بحران بین‌المللی تبدیل شده است. صرف‌نظر از تمام پیامد‌های ناشی از آن، یکی از محسوس‌ترین نتایج آن تحت تأثیر قرار دادن نظام‌های آموزشی رسمی و به تعطیلی کشیدن مدارس در 188 کشور جهان می­باشد. لذا در این برهه از زمان می­بایست آموزش عمومی در کشورها به جای مدارس در خانه­‌ها به اجرا درآید. یکی از راه‌­های موثر برای حل این مساله، ایجاد زمینه­‌های یادگیری سیار(از راه دور) می­باشد. بنابراین، بررسی تأثیر مؤلفه­‌های سواد رسانه­‌ای معلمان بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور مساله این پژوهش تعیین شد. پژوهش حاضر براساس هدف و سبک گردآوری داده توصیفی، به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ روش کمّی است (به منظور پاسخ به پرسش اول روش پژوهش سندکاوی و برای پاسخ به پرسش دوم، از روش توصیفی -  پیمایشی استفاده شده است). ابزار اندازه­‌گیری در مرحله دوم پژوهش، پرسشنامه محقق ­ساخته بوده که روایی آن طبق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 864/0 مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش، جامعه آماری را کلیه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران در سال 1399-1398 تشکیل داده و نمونه آماری در بخش کمّی به روش در دسترس به حجم 102 نفر انتخاب شد. به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش حاضر از روش‌­های آماری توصیفی و استنباطی چون آزمون خی – دو استفاده شده است. نتایج پژوهش چنین نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، سه مولفه اصلی سواد رسانه­‌ای به ترتیب: مؤلفه اصلی دسترسی و استفاده از فضای مجازی با 5 مولفه فرعی، مؤلفه اصلی نگاه انتقادی به رسانه‌­های مجازی با 5 مولفه فرعی و مؤلفه اصلی تولید رسانه­‌ای مجازی با با 5 مولفه فرعی، به عنوان تاثیرگذارترین مؤلفه‌­های سواد رسانه‌­ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور شناسایی و اولویت‌­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Media Literacy Components on Improving the Mobile Learning Process During the Corona Outbreak in the Country

نویسندگان [English]

  • Ghasem Azadi Ahmadabadi 1
  • Omid Amrollah 2

1 Assistant Professor, Scientific Policy Research Center, Tehran, Iran

2 Graduated in Curriculum Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the last few months, and especially in the last few weeks, the outbreak of Covid-19 (Corona) has become an international crisis. Regardless of the consequences, one of the most tangible results is the impact of formal education systems and the closure of schools in 188 countries. Therefore, at this point in time, public education in countries should be implemented in homes instead of schools. One effective way to solve this problem is to create mobile learning areas. Therefore, the study of the effect of teachers' media literacy components on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country was determined by this study. The present study is based on the purpose and style of descriptive data collection, in terms of application type and in terms of quantitative method (in order to answer the first question, the research method is documented, and to answer the second question, the descriptive-survey method is used). The measurement tool in the second stage of the research was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.864. In this study, the statistical population was formed by all principals and teachers working in schools in Tehran in the year 1399-1389, and the statistical sample in the quantitative section was selected by the available method with a volume of 102 people. In order to answer the questions of the present study, descriptive and inferential statistical methods such as the chi-square test have been used. The results showed that from the perspective of school principals and teachers, the three main components of media literacy: the main component of access and use of cyberspace with 5 sub-components, the main component of critical view of virtual media with 5 sub-components, and the main component of virtual media production with 5 sub-components, were identified and prioritized as the most effective components of media literacy on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Prevalence
  • Media Literacy Components
  • Mobile Learning Process
اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر. (1398). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران: نشر دوران، ویرایش هشتم.
خنجرخانی، مسعود؛ قناعتی، عاطفه و پیرزهی، مهسا. (1397). بررسی رابطه میان استفاده از فضای مجازی با سواد رسانه­ای، نخستین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت (فضای مجازی و فلسفه تربیت)، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
دادگران، محمد. (1396). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات مروارید، چاپ بیست و یکم.
رضایی، روح­الله؛ صفا، لیلا و ادیبی، منصوره. (1395). عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت­های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 22(3)، 24-37.
سورین، ورنر و جیمز، تانکاردو. (1397). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ دوازدهم.
مقدس­زاده، حسن و صفاهیه، هاجر. (1396). سواد رسانه­ای و آگاهی از آسیب­های شبکه­های اجتماعی، مجله مطالعات رسانه­ای، 12(39)، 25-35.
مک‌کوایل، دنیس. (1388). نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های، چاپ چهارم.
Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. Studies in Philosophy of Science and Education1(1), 38-49.‏
Biavardi, N. G. (2020). Being an Italian medical student during the Covid-19 outbreak. International Journal of Medical Students.‏
Butcher, J. (2020). Public-Private Virtual-School Partnerships and Federal Flexibility for Schools during COVID-19. Mercatus Center Research Paper Series, Special Edition Policy Brief (2020).‏
Cornock, M. (2020). Scaling up online learning during the coronavirus (Covid-19) pandemic.‏
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries’ higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning and Teaching3(1).‏
Dai, D., & Lin, G. (2020). Online Home Study Plan for Postponed 2020 Spring Semester during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu Province, China. Jiangsu Province, China (March 15, 2020).‏
Dong, S. (2020). Practical Exploration of Using'Cloud Classroom'to Organize Online Learning: A Case Study of Jianye District, Nanjing during the COVID-19 Pneumonia. Sci Insigt Edu Front5(2), 553-556.‏
Guo, B., & Li, H. (2020). Guidance Strategies for Online Teaching during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of the Teaching Practice of Xinhui Shangya School in Guangdong, China. Sci Insigt Edu Front5(2), 547-551.‏
Hammond, T., Watson, K., Brumbelow, K., Fields, S., Shryock, K., Chamberland, J. F & Childs, M. D. (2020). A Survey to Measure the Effects of Forced Transition to 100% Online Learning on Community Sharing, Feelings of Social Isolation, Equity, Resilience, and Learning Content During the COVID-19 Pandemic.‏
Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak.‏
Iwai, Y. (2020). Online Learning during the COVID-19 Pandemic: What do we gain and what do we lose when classrooms go virtual? Scientific American.‏
Kong, Q. (2020). Practical Exploration of Home Study Guidance for Students during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Hangzhou Liuxia Elementary School in Zhejiang Province, China. Sci Insigt Edu Front5(2), 557-561.‏
Lippe, M. P., & Kaylor, S. K. (2020). COVID-19 Resource: Graduating during a pandemic: Navigating the unknown.‏
Mileva, N., Simpson, B. & Thompson, J. (2008).A Framework for Mobile Learning Pedagogy: A Critique underpined by Constructivism.
Mingaine, L. (2013). Leadership challenges in the implementation of ICT in public secondary schools, Kenya. Journal of Education and Learning, 2(1), 32.
Rangiwai, B., & Simati-Kumar, B. (2020). The potential impacts of COVID-19 for the Master of Applied Indigenous Knowledge (MAIK) programme in Māngere: Planning for online delivery. Te Kaharoa15(1).‏
Teoh, P. (2020). COVID-19: Universities activate e-learning mode. New Straits Times.‏
Xia, J. (2020). Practical Exploration of School-Family Cooperative Education during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China. China (March 15, 2020).‏
Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the second elementary school in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Ningbo, Zhejiang Province, China (March 15, 2020).‏
Zhao, N., Zhou, X., Liu, B., & Liu, W. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyan.
Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s Out, But Class’ On', The Largest Online Education in the World Today: Taking China’s Practical Exploration During The COVID-19 Epidemic Prevention and Control As an Example. (March 15, 2020).‏
Dadgaran, Mohammad. (2016). Basics of mass communication. Tehran: Marvarid Publications, 21st edition. [In Persian].
Khanjarkhani, Massoud; Ghana’ati, Atefeh; Pirzehi, Mahsa. (2017). Investigating the relationship between the use of virtual space and media literacy, the first conference of the Philosophy of Education and Education Association (virtual space and philosophy of education), University of Sistan and Baluchistan, 2017. [In Persian].
McQuail, Dennis (2008). Theory of mass communication. Translated by Parviz Ajjali. Tehran: Office of Media Studies and Development, 4th edition. [In Persian].
Moghadaszadeh, Hassan; Safahiyeh, Hajar (2016). Media literacy and awareness of the harms of social networks, Journal of Media Studies, 12(39), 25-35. [In Persian].
Olson, Matthew H.; Harganhan, B.R. (2018). An introduction to learning theories. Translated by Ali Akbar Saif, Tehran: Doran Publishing House, 8th edition. [In Persian].
Rezaei, Rouhollah; Safa, Leila; Adibi, Mansoureh (2015). Factors affecting the intention to use Telegram social network in educational activities among students of Ferdowsi University of Mashhad, Communication Research Quarterly, 22(3), 24-37. [In Persian].
Severin, Werner; James, Tankard (2017). Communication theories. Translation: Dehghan, Tehran: Tehran University Press, 2016, twelfth edition. [In Persian].