نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف در این پژوهش، مطالعة رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه ­ای و عملکرد شغلی کارکنان بود. جامعة آماری شامل460 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 210 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود و داده­ های مورد نیاز به ­روش پیمایشی کتابخانه­ ای و میدانی(پرسشنامه) گردآوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامۀ مدیریت دانش، توسعه حرفه­ ای کارکنان و عملکرد شغلی بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه­­ ها، از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده برای کل پرسشنامه 967/0 به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ­های به دست آمده نیز از نرم ­افزار آماری SPSS-22 به کار گرفته شد. یافته ­ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی­داری بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی (581/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد. هم­چنین بررسی­ ها نشان داد همبستگی مثبت و معنی­داری بین مدیریت دانش و توسعه حرفه­ای کارکنان (560/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد. لذا مدیران باید تلاش نمایند کارکنان خود را از مزایای به کارگیری برنامه­ های مدیریت دانش برای عملکرد سازمانی و خود آن­ها آگاه کنند. تحقق این هدف، هم به عملکرد شغلی کمک خواهد کرد و هم بر توسعه حرفه­ ای کارکنان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Knowledge Management and Professional Development and Job Performance of Ilam University Staff in 2019

نویسنده [English]

  • Mohammadhasan Morshedi Tonekaboni

Master of Management, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the relationship between knowledge management and professional development and job performance of employees. The statistical population included 460 employees of Ilam University, and 210 people were selected as statistical samples using Kerjcie and Morgan tables. The present study was a correlational study and the required data were collected by library and field survey (questionnaire). The data collection tools included three knowledge management questionnaires, professional career development, and job performance. In order to determine the validity of the questionnaires, formal and content validity was used and to measure the reliability, Cronbach's alpha method was used. The calculated coefficient for the whole questionnaire was 0.967 and was confirmed. SPSS-22 statistical software was used to analyze the obtained data. The findings showed that there was a positive and significant correlation between knowledge management and job performance (r = 0.581) at 99%. Studies have also shown that there is a positive and significant correlation between knowledge management and professional development of employees (p = 0.056) at 99% level. Managers should try to make their employees aware of the benefits of using knowledge management programs for organizational performance and themselves. Achieving this goal will both help job performance and affect the professional development of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Job Performance
  • Knowledge Management
  • University of Ilam
امین بیدختی، علی اکبر؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ احسانی، زهرا. (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان. فصلنامه راهبرد، 20(59)، 191-216.
باواخانی، آناهیتا. (1395). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش در سازمان­های دانش­بنیان(مطالعه موردی: سازمان انرژی اتمی ایران). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(2)، 24-40.
رحیمی، اختر. (1395). فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با توسعه حرفه­ای کارکنان شرکت گاز. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.
رونقی، محمدحسین؛ فیضی، کامران؛ اسدپور، امین. (1396). ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان بر پایه نظریه سیستم­های گری. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 9(1) ، 77-96.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان نوازان، سهیلا؛ شهریاری، مهری. (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 1-32.
شیرمحمدزاده، محسن؛ قاسم­زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ کاظم­زاده بیطالی، مهدی. (1397). نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطۀ بین توسعه حرفه­ای با رضایت و تعهد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان. مجله ارگونومی، 6(1)، 30-39.
صفاری زنجانی، ناصر. (1389). بررسی رابطه بین توسعه حرفه­ای کارکنان باخودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران دردانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
صفاری زنجانی، ناصر؛ کاظم­زاده بیطالی، مهدی؛ حسنی، محمد؛ نماز پور، منصوره. (1396). رابطه بین توسعه حرفه­ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. رسالت مدیریت دولتی، 8(27)، 1-12.
طاهری گودرزی، حجت. (1396). بررسی تأثیر تضاد کار- خانواده و حمایت کار- خانواده بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(33)، 111- 132.
عاشقی، حسن و قهرمانی، محمد. (1395). تدوین برنامه توسعه حرفه­ای مدیران و کارکنان شعب در حوزه بانکی و پولی(مورد بانک توسعه تعاون). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(11)، 1-20.
فقیه­آرام، بتول و میرزایی، بلال. (1396). رابطه توانمندسازی و اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 5(3)، 127- 146.
قاسمی­نژاد، محدثه و آذری، همایون. (1395). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 5(2)، 31-58.
محمد داودی، امیرحسین و دادمرزی، رویا. (1397). ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان. مطالعات منابع انسانی، 8(29)، 1-22.
مرادی، مهدی؛ مرندی، زکیه؛ محسنی، ایمان. (1396). رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 9(1)، 97- 116.
مقدسی، جواد؛ محمدخانی، کامران؛ محمدداودی، امیرحسین. (1397). شناسایی روش­های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه8. پژوهش در نظام­های آموزشی، 12(43)، 25-39.
Abbas, J., & Sağsan, M. (2019). Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of Cleaner Production, 229, 611-620.‏
Al Ahbabi, S. A., Singh, S.K., Balasubramanian, S., Gaur, S. S. (2018). Employee perception of impact of knowledge management processes on public sector performance. J. Knowl. Manag. https://doi.org/10.1108/JKM-08-2017-0348
Alnawafleh, E. A. T., Abd Halim, M. S. B., & Tambi, A. M. B. A. (2018). The impact of human resource management practices, organizational culture, motivation and knowledge management on job performance with leadership style as moderating variable in the Jordanian commercial banks sector. Journal of Reviews on Global Economics, 6, 477-488.‏
Chi, H. K., Yeh, H. R., & Chen, Y. L. (2010). The mediating effect of knowledge management on customer orientation and job performance of salespeople. Journal of Global Business Management, 6(1), 1.‏
Friedrich, J., Becker, M., Kramer, F., Wirth, M., & Schneider, M. (2020). Incentive design and gamification for knowledge management. Journal of Business Research, 106, 341-352.‏
Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technol. Forecast. Soc. Change 140, 194–220. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.006
Gonzaga de Albuquerque, A.P., Coutinho de Melo, F.J., Dumke de Medeiros, D., Tomaz de Aquino, J., De Barros Jerônimo, T. (2018). Knowledge management alignment to the community of practice in a company of cutting and bending steel. Brazilian J. Oper. Prod. Manag. 15, 1–11. https://doi.org/10.14488/bjopm.2018.v15.n1.a1
Lawson, S. (2003). Examining the Relationship between Organizational Culture and Knowledg Management. Doctoral Dissertatation, Nava Southeastern University, Proquest Information and Learning Company.
Liu, Y., Chan, C., Zhao, C., Liu, C. (2018). Unpacking knowledge management practices in China: do institution, national and organizational culture matter? J. Knowl. Manag. https://doi.org/10.1108/JKM-07-2017-0260
Martins, V. W. B., Rampasso, I. S., Anholon, R., Quelhas, O. L. G., & Leal Filho, W. (2019). Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research. Journal of cleaner production, 229, 489-500.‏
Masa’deh, R., Shannak, R., Maqableh, M., & Tarhini, A. (2017) "The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan", Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262.
Masa'deh, R. E., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). A Jordanian empirical study of the
associations among transformational leadership, transactional leadership, knowledge
sharing, job performance, and firm performance: A structural equation modelling
approach. The Journal of Management Development, 35(5), 681–705.
Swanson, E., Kim, S., Lee, S. M., Yang, J. J., & Lee, Y. K. (2020). The effect of leader competencies on knowledge sharing and job performance: Social capital theory. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, 88-96.‏