نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجو ی دکتر ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیا م نور مشهد، مشهد، ایرا ن

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل رفتار استنادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در پایان­‌نامه­‌ها از سال1393 تا 1398 بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های تحلیل استنادی و مقطعی و براساس شیوه گردآوری داده‌­ها از نوع کتابخانه­‌ای است. جامعه پژوهش کلیۀ پایان‌نامه­‌های دفاع شده دانشجویان دانشگاه رازی در سال­های 1393 تا 1398 که جمعاً 3854 پایان­‌نامه بود. حجم نمونه براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 349 پایان­نامه محاسبه شد. برای جمع‌­آوری داده­‌ها از روش طبقه­‌ای- تصادفی استفاده شد و داده‌­ها با کمک نرم‌افزار اکسل و اس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هر پایان نامه­ در دانشگاه رازی به طور متوسط دارای 58/93 منبع کتابشناختی (استناد) بود. بیشترین استناد مربوط به مقالات با میانگین 92/67 و کمترین استناد مربوط به وب سایت­‌ها با میانگین77/1 است. در بین مقالات بیشترین استناد به مقالات انگلیسی با میانگین 56/55 و کمترین استناد به مقالات عربی بود. همچنین بین دانشکده و استناد به مقالات علمی رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه‌­گیری: استفاده از منابع جدید و غنی در پایان نامه‌­های رشته‌های مختلف امری ضروری به نظر می­رسد و از آنجا که منابع انگلیسی در این زمینه­‌ها غنی‌­تر هستند، استفاده از این منابع در پژوهش‌­های دانشگاهی نیز افزایش یافته است. لذا توجه به رشته­‌های مختلف دانشگاهی بر اساس نیاز اطلاعاتی آنان در زمان مجموعه‌­سازی منابع کتابخانه‌­ای و هم چنین اشتراک گرفتن از پایگاه­‌های اطلاعاتی معتبر برای دسترسی سریع و آسان به منابع انگلیسی امری ضروری و حائز اهمیت است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citation Behavior in Dissertations of Postgraduate Student in Razi University between 2014 - 2019

نویسندگان [English]

  • Amin Zare 1
  • Sara Bahrami Nia 2
  • Soraya Zangene 3

1 Assistant Professor, Library and Information Science Dept, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Ph.D Student in Library and Information Science Dept, Payam Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 M.A in Library and Information Science, General Department of Public Libraries Kermanshah Province, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to analyze citation behavior in dissertations of postgraduate student in Razi University between 2014 2019
According to type, this study was citation analysis and based on data gathering was documentary (library) research. Community of this research included all dissertations between 2014 -2019. Sample size included 349 dissertations. Data were gathered by using of two step sampling method and data were analyzed by SPSS and MS Excel. Averagely, each dissertation has 93.58 cited sources. Research papers were the most cited resources by 67.92 and websites less than others by 1.77. According to the language of citations, English was the most and Arabic was the least. Findings showed that it was significant correlation between college type and citation behavior.Results of this research showed that Razi University postgraduate student are using English sources more than other language, thus acquiring English materials is important operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Behavior
  • Dissertation
  • Postgraduate
  • Razi University
پشوتنی زاده، میترا و کوکبی، مرتضی. (1388). بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه ششهید چمران. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 12(3)، 65-86.
جامع، رضا و رضایی یمین. (1395). بررسی تطابق استنادی پایان‌نامه‌های حسابداری مدیریت با منابع کتابخانه‌ای و فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شیراز و تهران. دانش حسابداری. 5(17)، 147-155.
حری، عباس. (1376). اهمیت و ضرورت بکارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور. فصلنامه کتاب، 8(4)،7-12.
حسن لاریجانی، حجت اله؛ میرحسینی، زهره و  سعیدی، پریسا. (1393). تحلیل استنادی پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد رشته­ی ایران­شناسی موجود در بنیاد ایران­شناسی طی سال­های 85-91. مدیریت اطلاعات و دانش­شناسی، 1(2)، 41-56.
حقیقی، محمود. (1381). کاربرد استناد در نگارش­های علمی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 32(2)، 215-232.
رضائیان، فریده و عصاره، فریده. (1391). تحلیل استنادی پایان­نامه­های فارغ‌التحصیلان دوره­ی کارشناسی ارشد دانشکده­ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در سال­های 1378-1389. جنتا شاپیر، 3(2)، 361-371.
زارع فراش­بندی، فیروزه. (1391). کلیات استناد. فایل پاورپوینت بازیابی از  http:// lib.mui.ac.ir/file/amozesh/citation.ppt.
غفوری، محبوبه. (1390). تحلیل استنادی مآخذ پایان­نامه­های کارشناسی ارشد موجود در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
کارلسون، جک. (1387). پژوهشی در رفتار استنادی دانشجویان کارشناسی. مترجم بلال سید علوی. مجله کتابداری، 42(47)، 155-180.
کلانتری، عاطفه؛ کرمانشاهانی، فهیمه و ملکی­فرد، عفت. (1391). الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(7)، 820-829.
مهراد، جعفر؛ شفیعی، سلیمان. (1382). تحلیل استنادی مآخذ پایان­نامه­های کارشناسی ارشد شیمی طی سال­های 70-79 در دانشگاه شیراز. کتابداری و اطلاع‌رسانی، (6)، 81-94.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علم­سنجی(مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه­ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
Clark, Maria Elizabeth; oppenheim, Charles. (2006).Citation behaviour of information scince students ii: Postgraduate students. Library and information Services, Royal College of Nursing, 24(1), 1-30
Davis, Philip M.; Cohen, Suzanne A. (2001). The effect of the web on undergraduate Citation Behavior 1996-1999. Journal of the American Society for information science an technology, 52(4), 309-314.
Kushkowski, heffrey D. (2005). Web Citation by Graduate Students: A Comparison of Print and Electronic Theses. Libraries and the Academy, 5(2), 259-276.
Sobral, Andre; Araujo, Antonio Sousa; Santoro, Flavia Roza; Albuquerque, ulysses Paulino. (2016). Insularity and  Citation Behavior of Scientific Articles in Yoyng Fields: The case of Ethnobiology. Scientometrics, (109), 1037-1055.
Willett, Peter (2013). Readers perception of authors citation behavior. Journal of Documentation, 69(1), 145-156.
Carlson, Jack. (2007). A research on the citation behavior of undergraduate students. Translator: Balal Seyed Alavi. Library Journal, 42(47), 155-180. [In Persian].
Ghafouri, Mahbubeh. (2018). Citation analysis of the sources of Master's theses in the Research Institute of Culture, Art and Communication (Ministry of Culture and Islamic Guidance). Master's thesis. Azad University, North Tehran Branch, Department of Information Science and Epistemology. [In Persian].
Haghighi, Mahmoud. (2008). The use of citation in scientific writings. Journal of Psychology and Educational Sciences, 32(2), 215-232. [In Persian].
Hassan Larijani, Hojatollah; Mirhosseini, Zohreh; Saeidi, Parisa. (2013). Citation analysis of master's theses in the field of Iranian Studies available in the Iranian Studies Foundation during the years 1985-1991. Quarterly Journal of Information Management and Science, 1(2), 41-56. [In Persian].
Hori, Abbas. (1376). The importance and necessity of using foreign sources in the country's research. Book Quarterly, 8(4), 7-12. [In Persian].
Jame, Reza and Rezaei Yamin. (2015). Examining the citation matching of management accounting theses with library resources and research activities of faculty members of Shiraz and Tehran State Universities. Quarterly Scientific Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 147-155. [In Persian].
Kalantari, Atefeh; Kermanshahani, Fahimeh; Malekifard, Effat. (2012). Patterns of article publication and citation behavior of faculty members of Qazvin University of Medical Sciences. Health Information Management, 11(7), 820-829. [In Persian].
Mehrad, Jafar; Shafi'ei, Soleiman. (2012). Citation analysis of the sources of Master's theses in chemistry during the years 1970-1979 in Shiraz University. Library and Information Quarterly, (6), 81-94. [In Persian].
Nowrouzi Chakeli, Abdolreza. (2018). Familiarity with scientometrics (basics, concepts, relationships and roots). Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt), Humanities Research and Development Center, Shahed University, Printing and Publishing Center. [In Persian].
Pashtounizadeh, Mitra and Kokabi, Morteza. (2008). Examining the citation behavior of faculty members of Shahhid Chamran University. Library and Information Quarterly. 12(3), 65-86. [In Persian].
Rezaeian, Farideh; Osareh, Farideh. (2012). Citation analysis of theses of the graduates of the master's course of the Faculty of Medicine of University of Medical Sciences, Jundishapur, Ahvaz in the years 1378-1389. Genta Shapir Quarterly, 3(2), 361-371. [In Persian].
Zare Farashbandi, Firouzeh (2011). Citation generalities. PowerPoint file retrieved from http://lib.mui.ac.ir/file/amozesh/citation.ppt. [In Persian].