نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22054/jks.2021.60166.1430

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک نوین سوارا می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، متخصصان و مدیران بانک، 9 عامل کلیدی و بحرانی در موفقیت سیستم شناسایی و نه فرضیه مرتبط پیشنهاد شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیم‌گیری نوین سوارا با نرم‌افزارهایSPLS وExcel بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته می‌شود؛ در خصوص بررسی و استخرج عوامل نهایی تأثیرگذار بر اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه با رویکرد تحلیل مسیر، نظرات کلیه کارکنان به تعداد تقریبی 330 نفر درنظرگرفته شد. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش تصادفی ساده است و مطابق جدول دمورگان و فرمول ذکر شده اندازه نمونه آماری تقریباً برابر با 180 نفر می‌باشد که در این پژوهش، پرسشنامه طراحی‌شده در اختیار 200 نفر از مدیران، خبرگان و کارشناسان سازمان مذکور قرار گرفت تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری این عوامل اعلام نمایند. خروجی این تحلیل، نشان داد که تمامی نه عامل در پیاده‌سازی سیستم مذکور مؤثر هستند. .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraisal the Key Success Factors for Implementation of Knowledge Strategic Management System in SEPAH Bank of HAMEDAN

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Mohammad Jadidi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, ajalli@ut.ac.ir

2 M.A of Business Management, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک نوین سوارا می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، متخصصان و مدیران بانک، 9 عامل کلیدی و بحرانی در موفقیت سیستم شناسایی و نه فرضیه مرتبط پیشنهاد شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیم‌گیری نوین سوارا با نرم‌افزارهایSPLS وExcel بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته می‌شود؛ در خصوص بررسی و استخرج عوامل نهایی تأثیرگذار بر اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه با رویکرد تحلیل مسیر، نظرات کلیه کارکنان به تعداد تقریبی 330 نفر درنظرگرفته شد. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش تصادفی ساده است و مطابق جدول دمورگان و فرمول ذکر شده اندازه نمونه آماری تقریباً برابر با 180 نفر می‌باشد که در این پژوهش، پرسشنامه طراحی‌شده در اختیار 200 نفر از مدیران، خبرگان و کارشناسان سازمان مذکور قرار گرفت تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری این عوامل اعلام نمایند. خروجی این تحلیل، نشان داد که تمامی نه عامل در پیاده‌سازی سیستم مذکور مؤثر هستند. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • مدیریت استراتژیک دانش
  • تحلیل مسیر
  • تکنیک سوارا
  • رتبه‌بندی
  • بانک سپه منطقه همدان