نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22054/jks.2021.57572.1398

چکیده

مدل های بلوغ با پیشرفت ، توسعه و کاربرد فناوری ها مطرح شدند و از مباحث مدیریتی محسوب می شوند. مدل های بلوغ دارای سطوحی هستند که هر سطح شامل ویژگی های مربوط به آن سطح است.با استفاده از مدل های بلوغ می توان اثر بخشی و عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر به بررسی نوشتارهایی در زمینه مدل های بلوغ و مدل بلوغ قابلیت با رویکرد کیفی و روش فراترکیب پرداخته می شود. تا ضمن بررسی مدل های بلوغ در زمینه ها و حوزه های مختلف و بررسی ابعاد آن مدل بلوغ قابلیت برای ارزیابی عملکرد و اثر بخشی کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.نوشتارهای موجود در زمینه مدل های بلوغ بر پایه ترجمه و تفسیر آنها است. برا این اساس 93 منبع معتبر در حوزه مدل های بلوغ و 37 منبع درحوزه مدل بلوغ قابلیت و کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.با تحلیل منابع3 مقوله 9 شاخص و 21 کد برای ویژگی های هر سطح برای مدل بلوغ کتابخانه های دانشگاهی بدست آمد.بر اساس نتایج مقوله فنی و مفهوم سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری از میان سایر مفاهیم دارای رتبه اول است و از اهمیت بالاتری برخوردارند. مدل بلوغ کتابخانه های دانشگاهی به مدیران کتابخانه ها و دانشگاه ها کمک می کند تا با تعیین و بررسی ویژگی های هر سطح و ارزیابی آنها درجهت ارتقا هر سطح و رسیدن به سطح ایده آل برنامه ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maturity model of capability and optimization of effective evaluation of university libraries (Meta-Synthesis Method)

نویسندگان [English]

  • soghra darzi kholardi 1
  • Seyed Ali Asghar Razavi 2
  • Mitra Ghiasi 2

1 Islamic azad university .babol branch

2 Islamic Azad University, Babol branch

چکیده [English]

Maturity models were introduced with the advancement, development and application of technologies and are considered as management topics. Maturity models have levels that each level includes the characteristics related to that level. Using maturity models, the effectiveness and performance of the organization can be evaluated. In the present study, we reviewed articles on maturity models and models. Capability maturity is addressed with a qualitative approach and a Meta-Synthesis Method. In addition to examining maturity models in different fields and examining the dimensions of that maturity model, the ability to evaluate the performance and effectiveness of university libraries should be examined. The existing literature on maturity models is based on their translation and interpretation. Based on this, 93 valid sources in the field of maturity models and 37 sources in the field of maturity models of capability and university libraries were examined. Based on the results, the technical category and the concept of hardware and software systems have the first rank and are of higher importance. The maturity model of university libraries helps library and university administrators to determine and review the characteristics of each level and Evaluate them to plan to upgrade each level and reach the ideal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability Maturity Model
  • university libraries
  • Meta-synthesis Method