نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 تحلیل‌گر پژوهش و سیاستگذاری، کمیسیون آموزش عالی شرق کانادا، نیوبرانزویک، کانادا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از شاخص‌های کیفی علم‌سنجی در یک بازه زمانی ده ساله، به مطالعه بروندادهای پژوهشی حوزه‌های موضوعی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه‌های بزرگ ایران بپردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پایگاه‌های اسکوپوس و ابزار علم‌سنجی آن از سای‌ول استفاده شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار اکسل انجام شده است.
یافته‌ها: از نظر تعداد استنادات و شاخص اچ حوزه موضوعی تجارت، مدیریت و حسابداری با 18711 استناد و اچ 58 در دانشگاه تهران، از نظر شاخص اثرگذاری استنادی وزن‌دهی شده در سطح رشته، درصد مقالات پراستناد ، و درصد مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های برتر ، حوزه موضوعی تجارت، مدیریت و حسابداری به ترتیب با مقدار 62/1، 1/33، و 5/52 درصد در دانشگاه تبریز، بیشترین مقادیر را در حوزه‌های موضوعی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه‌های بزرگ ایران به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: تأکید هر چه بیشتر دانشگاه‌ها به کیفیت بروندادهای پژوهشی در کنار کمیت این بروندادها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین در نظر گرفتن امتیاز و اعتبار پژوهشی ویژه برای نویسندگان مقالات در مجله‌های برتر می‌تواند راهکار مناسبی برای افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of research outputs of major Iranian universities in the fields of social and behavioral sciences during 2020-2020

نویسندگان [English]

  • Amir Ghasemian 1
  • Amirreza Asnafi 2
  • Mohammad Amin ErfanManesh 3

1 Department of Information Science, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran, I.R.Iran

3 Maritime Provinces Higher Education Commission.

چکیده [English]

Purpose: The present study intends to study the research outputs of the subject areas of social and behavioral sciences in major Iranian universities by using qualitative indicators of scientometrics in a period of ten years.
Methodology: This research is of applied type and has been done with scientometric approach. Scopus databases and its scientometric tool, Scival, have been used to collect data. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistical tests in Excel software.
Findings: In terms of the number of citations and H-index in the field of business, management and accounting with 18,711 citations and H-58 in the University of Tehran, in terms of Field-weighted Citation Impact Percentage of Highly-Cited Papers In Top 10%, and Percentage of Papers Published in High-Quality Journals In Top 25%, The subject areas of business, management and accounting with the values of 1.62, 33.1, and 52.5% in the University of Tabriz, respectively, had the highest values in the subject areas of social sciences and behavior in major Iranian universities.
Conclusion: The emphasis of more and more universities on the quality of research outputs along with the quantity of these outputs is very important. Also, considering the special research score and credibility for the authors of articles in top journals can be a good way to increase the quality of research outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • H-Index
  • Field-weighted Citation Impact
  • Percentage of Highly-Cited Papers