نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 استادیار گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی. تهران. ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران.

4 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه افسری امام علی(ع)،تهران،ایران.

چکیده

هدف: گسترش کسب‌وکارهای الکترونیک و نیاز به جلب رضایت مشتریان، درک مسائل اخلاقی مربوط به تجارت الکترونیک را دوچندان کرده است. هدف پژوهش حاضر، استخراج معیارهای اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیک و اولویت بندی آنها با استفاده از یک رویکرد آمیخته است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، در مرحله‌ی اول، کیفی و از نوع تئوری داده‌بنیاد است و در ادامه نیز از روش‌های مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) استفاده می گردد. در مرحله‌ی اول با 23 نفر از مدیران کسب و کارهای الکترونیک در سطح شهر تهران مصاحبه شد. همچنین پرسشنامه‌ای بین 209 نفر از پرسنل شاغل در کسب و کارهای الکترونیک توزیع شد و جهت اولویت‌بندی معیارها نیز، پرسشنامه‌ی مقایسات زوجی میان 15 تن از همان 23 خبره‌ی پیشین، توزیع گردید.
یافته‌ها: 5 مؤلفه‌ی امنیت اطلاعات مشتریان، حفظ حریم خصوصی مشتریان، کسب اعتماد مشتری، انجام تعهدات و بروزرسانی خدمات به‌عنوان معیارهای اخلاقی مدیران کسب و کارهای الکترونیک استخراج گردید. تأثیر همه‌ی مؤلفه‌ها به جز، انجام تعهدات بر رشد بانکداری الکترونیک تأیید شد.
نتیجه‌گیری: نهایتاً این نتیجه حاصل شد که رعایت معیارهای اخلاقی از جانب کسب و کارهای الکترونیک، تأثیر بالایی در پذیرش این کسب و کارها از جانب مشتریان و رشد کسب و کارها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of ethics analysis in Iranian e-businesses

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dekamini 1
  • fariba salahi 2
  • Hossein Nazari Farrokhi 3
  • Ebrahim Nazari Farokhi 4

1 Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Electronic Branch. Tehran. Iran

3 PhD student in Business Management, University of Humanities, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

4 Professor, Department of Management, School of Management, Imam Ali (AS) Officer University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The expansion of e-business and the need to satisfy customers has doubled the understanding of ethical issues related to e-commerce. The purpose of this study is to extract ethical standards in e-business and prioritize them using a mixed approach.
Methodology: The research method, in the first stage, is qualitative and data-based theory theory, and then the structural equation modeling and hierarchical analysis (AHP) methods are used. In the first stage, 23 e-business managers in Tehran were interviewed. A questionnaire was also distributed among 209 personnel working in e-business and to prioritize the criteria, a pairwise comparison questionnaire was distributed among 15 people from the same 23 previous experts.
Findings: 5 components of customer information security, customer privacy, customer trust, fulfillment of commitments and service updates were extracted as ethical criteria for e-business managers. The effect of all components except fulfillment of commitments on the growth of e-banking was confirmed.
Results: Finally, it was concluded that compliance with ethical standards by e-businesses has a high impact on customer acceptance of these businesses and business growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • e-business
  • customers
  • data theory of the foundation